Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 december 2010
gepubliceerd op 24 december 2010

Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Resto Modèle » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031585
pub.
24/12/2010
prom.
13/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


13 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Resto Modèle » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24°;

Gelet op het eensluidend negatieve advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 18 november 2010;

Overwegende dat de erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid krachtens artikel 8 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen slechts kan worden gegeven na advies van het overlegplatform voor de sociale economie;

Overwegende dat « Resto Modèle » VZW ter gelegenheid van haar aanvraag om erkend te worden als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, verklaart met gebruikmaking van de doorstromingsprogramma's over te willen gaan tot de aanwerving van doelgroepwerknemers als uitvoerend personeel;

Overwegende dat de gevraagde arbeidsposten op het ogenblik van indienen van de aanvraag tot erkenning nog niet waren toegekend;

Overwegende dat de vereniging nog niet over doelgroepwerknemers als uitvoerend personeel beschikt;

Overwegende dat de vereniging, overeenkomstig de eigen kalender van aanwervingen, voornemens is werknemers in een doorstromingsprogramma over te nemen van « Mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville » VZW;

Overwegende dat « Mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville » VZW in de huidige omstandigheden niet over de toelating van ACTIRIS beschikt om werknemers in een doorstromingsprogramma over te dragen aan « Resto Modèle » VZW;

Overwegende dat krachtens artikel 4, 3° van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, een vereniging slechts een erkenning kan genieten voor zover gemiddeld jaarlijks zestig percent van het totale bestand van het tewerkgestelde uitvoerend personeel bestaat uit doelgroepwerknemers in de zin van de bedoelde ordonnantie, met een minimum van een voltijds equivalent;

Overwegende dat, gelet op voorgaande uiteenzetting, deze voorwaarde in de huidige stand van zaken niet vervuld is;

Overwegende dat de aanvraag de voorwaarden tot erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid niet vervult;

Overwegende dat de vereniging bijgevolg niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, Besluit : Enig artikel. De vereniging zonder winstoogmerk « Resto Modèle » VZW wordt niet erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Brussel, 13 december 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^