Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 april 2011
gepubliceerd op 04 mei 2011

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk Afrikamäli als inschakelingsonderneming

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031209
pub.
04/05/2011
prom.
08/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2011. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk Afrikamäli als inschakelingsonderneming


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium sluiten, tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten, tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24°;

Gelet op het gunstige advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 28 maart 2011, Besluit :

Artikel 1.De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk Afrikamäli wordt erkend als inschakelingsonderneming, voor : 1° de verkoop en kleinhandel van Afrikaanse ambachtelijke goederen;2° de activiteiten van het textielatelier met inbegrip van het pompen van kleren.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2011.

Brussel, 8 april 2011.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^