Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004
gepubliceerd op 12 januari 2005

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031570
pub.
12/01/2005
prom.
22/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/22/2004031570/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004 houdende goedkeuring van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 3, 13° en 14°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 1997;

Op voorstel van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor het schooljaar 2004-2005 zijn de schoolvakanties bedoeld in het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening over de volgende periodes gespreid : - van maandag 1er november 2004 tot en met vrijdag 5 november 2004 (herfstvakantie); - van maandag 27 december 2004 tot en met vrijdag 7 januari 2005 (kerstvakantie); - van maandag 7 februari 2005 tot en met vrijdag 11 februari 2005 (krokusvakantie); - van maandag 28 maart 2005 tot en met vrijdag 8 april 2005 (paasvakantie); - van vrijdag 1 juli 2005 tot en met woensdag 31 augustus 2005 (zomervakantie).

Art. 2.De Minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2004.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^