Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 december 2011
gepubliceerd op 26 januari 2012

Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Domus Plus Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031624
pub.
26/01/2012
prom.
15/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 DECEMBER 2011. - Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Domus Plus Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de Franse Openbare Instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het negatieve advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 21 november 2011;

Overwegende dat de erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid krachtens artikel 8 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen slechts kan worden gegeven na advies van het overlegplatform voor de sociale economie;

Overwegende dat de vereniging een erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid heeft aangevraagd voor haar dienstencheque- en ziekenoppasactiviteiten;

Overwegende dat krachtens artikel 4, 3° van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, een erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid slechts mogelijk is voor zover gemiddeld jaarlijks 60 % van het totale bestand van het uitvoerend personeel als werknemers van het doelpubliek te werk gesteld wordt in de zin van de ordonnantie, met een minimum van een voltijdse equivalent;

Overwegende dat, in voorkomend geval, dit percentage slechts 40 % bedraagt, in zoverre dat voor 12 van de 20 werknemers die de vereniging heeft voorgesteld als deel uitmakend van het uitvoerend personeel, geen enkel bewijs geleverd werd dat ze tot de doelgroep behoren;

Overwegende dat, gelet op de uiteenzetting hierboven, die voorwaarde niet vervuld is in de huidige stand van zaken;

Overwegende dat het overlegplatform voor de sociale economie zich vragen stelt, op het vlak van het productieproces, omtrent sommige arbeidscontracten van het omkaderingspersoneel die geen nacht- of weekendprestaties voorziet, terwijl de werking van het project precies op een permanente beschikbaarheid van de werknemer berust, 24 u. op 24 en 7 dagen op 7; Dat alzo, op de 20 arbeidscontracten die binnen het kader vallen van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, slechts 5 contracten een werkduur van 37 1/2 uur voorzien, verdeeld hetzij « in functie van de geldende uurregeling » hetzij « verdeeld over 5 dagen, volgens de overeengekomen uurregeling »; dat evenwel geen enkele precisering gegeven wordt wat betreft de « geldende » uurregeling binnen de vereniging evenmin als wat de « overeengekomen uurregeling » betreft;

Overwegende dat krachtens artikel 7 van die ordonnantie van 18 maart 2004, de erkenningsaanvraag een financieel plan en een businessplan omvat;

Overwegende dat krachtens artikel 2, enig lid, 3° en 7°, van het gezegde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de Franse Openbare Instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions sluiten, de erkenningsaanvraag een beschrijving van de activiteiten bevat, alsook een uitvoerig businessplan voor het kalenderjaar dat volgt op het lopende boekjaar en een financieel plan voor de drie komende jaren;

Overwegende dat, na onderzoek van het dossier van de vereniging, het overlegplatform voor de sociale economie het virtueel faillissement vaststelt van de vereniging die voor het jaar 2010 een verlies van 74.000 euro lijdt en verliesvooruitzichten tot in 2014 vermeldt, op dusdanige manier dat die vooruitzichten van die aard zijn dat zij de financiële leefbaarheid van het project opnieuw in vraag stellen;

Overwegende dat, gelet op de uiteenzetting hierboven, die voorwaarde niet vervuld is in de huidige stand van zaken;

Overwegende ten slotte, dat het overlegplatform voor de sociale economie gewezen heeft op een risico van verwarring van patrimonium en dit, rekening houdend met het feit dat de zetel en de kantoren van de vereniging identiek zijn aan de privéverblijfplaats van een van de bestuurders en van een lid van de vereniging;

Overwegende dat de vereniging bijgevolg niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, Besluit : Enig artikel. De vereniging zonder winstoogmerk « Domus Plus Services » wordt niet erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Brussel, 15 december 2011.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^