Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 april 2011
gepubliceerd op 04 mei 2011

Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor bepaalde activiteiten

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031219
pub.
04/05/2011
prom.
08/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 APRIL 2011. - Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor bepaalde activiteiten


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24°;

Gelet op het eensluidend negatieve advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 24 maart 2011;

Overwegende dat de erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid krachtens artikel 8 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen slechts kan worden gegeven na advies van het overlegplatform voor de sociale economie;

Overwegende dat Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW, verder de Dienst genaamd, op grond van een ministerieel besluit van 10 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Atelier informatique bruxellois » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Maison d'entraide pour le développement social » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid erkend is voor de activiteiten in het kader van informaticareparatie en het organiseren van informaticalessen bij de burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de erkenning van de Dienst als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid op grond van een ministerieel besluit van 9 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Dialogue Afrique-Europe « DAE » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031233 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Luttons contre la fracture numérique » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten werd uitgebreid met de activiteiten in het kader van informaticareparatie en informaticalessen bij een publiek van kleine en middelgrote ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de Dienst een bijkomende erkenning heeft aangevraagd voor de activiteiten van zijn sociaal restaurant;

Overwegende dat de Dienst ter gelegenheid van zijn aanvraag tot bijkomende erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, verklaart doelgroepwerknemers als uitvoerend personeel tewerk te zullen stellen met gebruikmaking van personen door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ter beschikking gesteld met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de gevraagde arbeidsposten op het ogenblik van indienen van de aanvraag tot erkenning nog niet waren toegekend;

Overwegende dat de vereniging nog niet over doelgroepwerknemers als uitvoerend personeel beschikt;

Overwegende dat krachtens artikel 4, 3°, van de gezegde ordonnantie van 18 maart 2004, een vereniging slechts een erkenning kan genieten voor zover gemiddeld jaarlijks zestig percent van het totale bestand van het tewerkgestelde uitvoerend personeel bestaat uit doelgroepwerknemers in de zin van de bedoelde ordonnantie, met een minimum van een voltijds equivalent;

Overwegende dat, gelet op voorgaande uiteenzetting, deze voorwaarde in de huidige stand van zaken niet vervuld is;

Overwegende dat de aanwerving van de persoon die zal instaan voor de technische omkadering pas voorzien is voor 1 augustus 2011;

Overwegende dat de gesubsidieerde contractueel waarvan de aanwerving voorzien was op 1 maart 2011 slechts 4 uren per week op het project zou worden ingezet;

Overwegende dat de coördinator slechts 1 uur per week op het project zou worden ingezet;

Overwegende dat de verantwoordelijke voor de vorming van het personeel slechts 4 uren per week op het project zou worden ingezet, in een zelfstandige betrekking;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 13, § 3, 2. van de gezegde ordonnantie, de toelagen, met inbegrip van de toelagen voor maatschappelijke begeleiding van de doelgroepwerknemers, slechts worden toegekend op voorwaarde dat de vereniging beschikt over personeel dat bekwaam is om de programma's voor opleiding, ondersteuning en maatschappelijke begeleiding te leiden en te ontwikkelen ten belope van minstens tien percent van het personeelsbestand, de werknemers van de doelgroep niet inbegrepen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 8, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, de arbeidsovereenkomst van het begeleidend personeel wordt gesloten voor onbepaalde duur en minstens voor halftijdse prestaties;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1, enig lid, 8°, van het gezegde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het begeleidend personeel elke persoon is die een verantwoordelijkheidsfunctie uitoefent in de schoot van het initiatief of de onderneming op het vlak van het personeelsbeheer, het financiële beheer, het commerciële of het technisch beheer;

Overwegende dat de gezegde artikelen 13, § 3, 2. van de ordonnantie en 1, enig lid, 8°, en 8, § 3, van het besluit dienen te worden samen gelezen;

Overwegende dat de vereniging aldus niet over het vereiste aantal omkaderingspersoneel beschikt;

Overwegende dat, gelet op voorgaande uiteenzetting, deze voorwaarde in de huidige stand van zaken niet vervuld is;

Overwegende dat de aanvraag de voorwaarden tot erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid niet vervult;

Overwegende dat de vereniging bijgevolg niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, Besluit : Enig artikel. De vereniging zonder winstoogmerk Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW wordt niet erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, voor de activiteiten van het sociaal restaurant.

Brussel, 8 april 2011.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^