Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2004 pub. 18/01/2005 numac 2005000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 22/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 11/02/2005 numac 2004000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2004000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2004000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004009887 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden binnen de buitendiensten bij de Dienst Justitiehuizen type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004011544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004011546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 27/12/2004 numac 2004014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 27/12/2004 numac 2004014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van overplaatsing van een aantal personeelsleden van de NMBS Holding naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer alsook van de manier waarop die onder haar gezag worden gebracht type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004011545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 15 december 2004 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004023008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de Pensioengegevensbank type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004023043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van de artikelen 8bis, tweede lid en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004023046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2005 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2005 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004203751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62ter van 6 oktober 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62bis van 6 oktober 1998 type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2004203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenkomt in de kosten der tandprothesen van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, alsmede van de oorlogswezen type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2005011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2005-2010 type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005003001 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden en andere diverse

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2004023025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004023042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het model voor de aangifte van de gegevens voor de opsporing van overdraagbare spongiforme encephalopathieën bij dieren type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Chris met als producent de firma Neyt type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Belle met als producent de firma Mobiline type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderbed Tom met als producent de firma Mobiline type ministerieel besluit prom. 22/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005035008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de « Women's Tennis Association » en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

arrest

type arrest prom. 22/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen

decreet

type decreet prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004027300 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de gedeeltelijke wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 702 : Kazerne Rolin » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om de verzoekers te horen in het kader van het beroep dat overeenkomstig artikel 171 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bij de Regering kan worden ingesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Verbreding der Mathieu Desmaréstraat » goedgekeurd bij besluit van de Regent van 26 februari 1947 en van het bijzonder bestemmingsplan nr. 48-21/22 « Mathieu Desmaré » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 maart 1963 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 22-03/04 « Radijzenwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 juli 1961 en van het bijzonder bestemmingsplan nr. 22-16/17 « Radijzenwijk - Uitbreiding » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 juli 1968

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004031575 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende benoeming van een commissaris bij de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de Franse Openbare Instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap ALG-Négoce type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031595 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Luminus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 18/01/2005 numac 2004031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vernietiging van de beslissing van het Milieucollege van 24 mei 2004 en tot toekenning van een milieuvergunning aan de VRT met het oog op de uitbreiding van het parkeergebouw gelegen Reyerslaan 52, te 1030 Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 287,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 16/03/2005 numac 2005031076 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een verhuis- en installatietoelage en van een bijdrage in het huurgeld

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 42 betreffende sommige verloven toegekend in 2005 type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 39bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 17/03/2005 numac 2005000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 42 betreffende sommige verloven toegekend in 2005. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 22/12/2004 pub. 31/03/2005 numac 2005000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 39bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 22/12/2004 pub. 02/03/2005 numac 2005011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen. - Errata type erratum prom. 22/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005022052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica. - Erratum
^