Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2012
gepubliceerd op 07 mei 2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031220
pub.
07/05/2012
prom.
19/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Verbreding der Mathieu Desmaréstraat » goedgekeurd bij besluit van de Regent van 26 februari 1947 en van het bijzonder bestemmingsplan nr. 48-21/22 « Mathieu Desmaré » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 maart 1963 sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, de artikelen 14 en 15;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie;

Overwegende dat het mandaat van verscheidene leden van het overlegplatform voor de sociale economie een einde heeft genomen overeenkomstig artikel 15, § 1, derde lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Verbreding der Mathieu Desmaréstraat » goedgekeurd bij besluit van de Regent van 26 februari 1947 en van het bijzonder bestemmingsplan nr. 48-21/22 « Mathieu Desmaré » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 maart 1963 sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Overwegende dat, met inachtneming van het bepaalde van artikel 15, § 1, vierde lid, van het gezegde besluit, de werking en de continuïteit van voornoemd platform dient te worden gewaarborgd, alsook de rechtsgeldigheid van zijn akten;

Overwegende de voordrachtsbrieven verzonden door de betrokken organisaties;

Op de voordracht van de Minister belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de tabel onder het eerste gedachtestreepje worden de woorden « de heer Tom Smeets (BECI) » vervangen door de woorden « de heer Jan de Babanteer »;2° in de tabel onder het derde gedachtestreepje worden de woorden « de heer Youssef Hammani » worden vervangen door de woorden « de heer Peter Bosmans », de woorden « de heer Thibaut Jacquet » door de woorden « de heer Julien Coppens », de woorden « de heer André De Bisschop » door de woorden « Mevr.Ellen Christiaens », en de woorden « Mevr. Annalisa Gadaleta (SOCIARE) » door de woorden « de heer Tom Smeets (SOCIARE - FEBIO); 3° in de tabel onder het vierde gedachtestreepje worden de woorden « Mevr.Martine Van de Voorde » vervangen door de woorden « de heer Vincent Gallet », en de woorden « de heer Jean-Paul Mahoux » door de woorden « Mevr. Brigitte Byl »; 4° in de tabel onder het vijfde gedachtestreepje worden de woorden « Mevr.Margunn Faes » vervangen door de woorden « Mevr. Françoise Impens », en de woorden « Mevr. Françoise Impens » door de woorden « de heer Frank Pirard ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Christian Lamouline » vervangen door de woorden « de heer Nicolas Gougnard ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2012, met uitzondering van artikel 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2012.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 april 2012.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^