Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2013
gepubliceerd op 09 juli 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031573
pub.
09/07/2013
prom.
18/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, artikel 14 en 15;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012031220 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten;

Overwegende dat het mandaat van verscheidene leden van het overlegplatform voor de sociale economie een einde heeft genomen overeenkomstig artikel 15, § 1, derde lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Overwegende dat, met inachtneming van het bepaalde van artikel 15, § 1, vierde lid van het gezegde besluit, de werking en de continuïteit van voornoemd platform dient te worden gewaarborgd;

Overwegende de brieven die de Minister van Economie en Tewerkstelling informeren over de wijzigingen van het mandaat;

Op voordracht van de Minister belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie sluiten tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de tabel onder het derde gedachtestreepje, worden de woorden « Mevr.Delphine Huybrecht » vervangen door de woorden « de heer Jean-Louis Nisen ». 2° in de tabel onder het vierde gedachtestreepje, worden de woorden « de heer Vincent Gallet » vervangen door de woorden « de heer Paul Clerbaux » en de woorden « Mevr.Brigitte Byl » vervangen door « de heer Vincent Gallet ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2013.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 april 2013.

Door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Werkgelegenheid en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. C. FREMAULT

^