Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 06/05/2013 numac 2013009188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013009187 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013011225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013018222 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 70, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de verpleegkundigen ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen, en de registratieprocedure als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013203053 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 10/03/2014 numac 2014011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 16/05/2014 numac 2014024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de verpleegkundigen ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen, en de registratieprocedure als zorgkundige. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 06/05/2013 numac 2013024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 18/04/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2008 houdende aanstelling van de leden van het orgaan voor het waarnemen en begeleiden van het taalbadonderwijs

decreet

type decreet prom. 18/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013202454 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen type decreet prom. 18/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013202497 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de kaderovereenkomst tussen de Regering van het Waalse Gewest van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de opvang van gehandicapte personen, gedaan te Neufvilles op 21 december 2011 type decreet prom. 18/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013202499 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het gewestelijk psychiatrisch centrum « Les Marronniers » type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 tot benoeming van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013031287 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2013 pub. 20/06/2013 numac 2013031336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 19 « Gemeentehuis » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 25 september 1964 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013031573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform voor de sociale economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013202453 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013202498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 maart 2012 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en het ontwerp van kosteloze toewijzing van rechten van elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013202549 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"
^