Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 december 2010
gepubliceerd op 24 december 2010

Ministerieel besluit houdende de de weigering van erkenning van Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031595
pub.
24/12/2010
prom.
13/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


13 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende de de weigering van erkenning van Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24°;

Gelet op het eensluidend negatieve advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 18 november 2010;

Overwegende dat de erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid krachtens artikel 8 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen slechts kan worden gegeven na advies van het overlegplatform voor de sociale economie;

Overwegende dat de personen die instaan voor de begeleiding van de vrouwengroepen genaamd « vorming » en de organisatie en planning van de verkoop, onderscheidenlijk aangeworven als educatief medewerker en administratief medewerker, geen begeleidend personeel zijn in de zin van de reglementering;

Overwegende dat aldus voor de socio-professionele begeleiding voor de projecten genaamd « Femimain » en « Alcantara » van Gemeenschapscentrum De Pianofabriek slechts één werknemer instaat ten belope van 0,2 voltijdse eenheden;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 13, § 3, 2. van de gezegde ordonnantie, de toelagen, met inbegrip van de toelagen voor maatschappelijke begeleiding van de doelgroepwerknemers, slechts worden toegekend op voorwaarde dat de onderneming beschikt over personeel dat bekwaam is om de programma's voor opleiding, ondersteuning en maatschappelijke begeleiding te leiden en te ontwikkelen ten belope van minstens tien percent van het personeelsbestand, de werknemers van de doelgroep niet inbegrepen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 8, § 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, de arbeidsovereenkomst van het begeleidend personeel wordt gesloten voor onbepaalde duur en minstens voor halftijdse prestaties;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1, enig lid, 8° van het gezegde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het begeleidend personeel elke persoon is die een verantwoordelijkheidsfunctie uitoefent in de schoot van het initiatief of de onderneming op het vlak van het personeelsbeheer, het financiële beheer, het commerciële of het technisch beheer;

Overwegende dat de vereniging aldus niet over het vereiste aantal omkaderingspersoneel beschikt;

Overwegende dat, gelet op voorgaande uiteenzetting, deze voorwaarden in de huidige stand van zaken niet vervuld zijn;

Overwegende dat de aanvraag de voorwaarden tot erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid niet vervult;

Overwegende dat de vereniging bijgevolg niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, Besluit : Enig artikel. De vereniging zonder winstoogmerk Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW wordt niet erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Brussel, 13 december 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^