Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type wet prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 16 november 2004 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikelen 22 en 23 (Fysiotherapie) van de nom(...) type wet prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005040210 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 OKTOBER 2004 Gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 wordt de heer Paul Vandercam aangewezen als voorzitter voor de Franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met ingang van type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 wordt Mevr. Marie de Hemricourt de Grunne aangesteld als bijzitter bij de Franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 wordt Mevr. Hilde Lemmens aangesteld als bijzitter bij de Nederlandstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met ingang van type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 9 december 2004 wordt Mevr. Martine Beelen aangesteld als bijzitter bij de Nederlandstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen voor een periode van vijf jaar met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004021166 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 8 januari 2004 wordt Mevr. Goddeeris, Ingrid, geboren op 19 maart 1975, met ingang van 1 december 2003 benoemd tot attaché bij de Koninklije Musea voor Schone Kunst Bij koninklijk besluit van 10 november 2004 wordt Mevr. Lefrancq, Janette, geboren op 9 oktober(...) type koninklijk besluit prom. 19/11/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004023000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 08/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging alsook de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het ceramiekbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 17/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005009025 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 december 2004, uitwerking hebbend met ingang van 23 november 2003, is aan Mevr. Carlier, P., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van secretaris bij het parket van de procureur des Koning Bij koninklijke besluiten van 22 december 2004, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-(...) type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 17/01/2005 numac 2005014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005014006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2004 Bij koninklijke besluiten van 20 december 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer Defevere, Paul, hoofdscheepvaartin De heer Huylebroeck, Leo, adviseur. De heer Vanderlinden, Maurits, adviseur. Officier De h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2004 Bij koninklijke besluiten van 20 december 2004 worden navermelde onderscheidingen verleend : Kroonorde Gouden palmen Mevr. Paquet, Marie-Christine, administrat Ordre van Leopold II Commandeur De heer Pirson, Jules, adviseur. Ridder Mevr. Legros, (...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005022004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende indexering van de weddenschaal van de afgevaardigden- werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmings-plannen type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004203750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. - Vervanging van de ondervoorzitter. Bij ministerieel besluit van 3 december 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2004 : wor wordt de heer Peter Vansintjan, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid(...) type ministerieel besluit prom. 05/01/2005 pub. 17/01/2005 numac 2005003013 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005200034 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 december 2004 wordt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen van 3 december 2004 tot 30 juni 2009 erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's. Bij Bij ministerieel besluit van 8 december 2004 wordt de heer Eric Branquet vanaf 8 december 2004 (...) type ministerieel besluit prom. 03/11/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200040 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 04/11/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200039 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma's 04 en 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 24/09/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200041 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 24/09/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200042 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 28/10/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200044 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 28/10/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200043 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 533 » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan betreffende de gedeeltelijke wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 702 : Kazerne Rolin » van de gemeente Etterbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Verbreding der Mathieu Desmaréstraat » goedgekeurd bij besluit van de Regent van 26 februari 1947 en van het bijzonder bestemmingsplan nr. 48-21/22 « Mathieu Desmaré » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 maart 1963 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 22-03/04 « Radijzenwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 juli 1961 en van het bijzonder bestemmingsplan nr. 22-16/17 « Radijzenwijk - Uitbreiding » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 juli 1968 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de Franse Openbare Instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap ALG-Négoce type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031595 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Luminus

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004203849 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2004, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, de Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking van een bed type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203850 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen , (...) - Multilaterale overeenkomst RID 4/2003 overeenkomstig sectie 1.5.1 van het RID en artikel 6, §(...) type bericht prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005018004 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Association pour l'Intégrité des Campagnes de Blaindain, Hertain, Lamain et Ma Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 158.343/XIII-3589. Voor de Hoofdgriffier,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de « Rijschool Kara B.V.B.A. », erkend onder nummer 2264, is sedert 26 juli 2004 gevestigd te 2400 Mol, Rozenberg 22.

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004023030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State. - Erratum Het arrest nr. 118.576 van de Raad van State van 24 april 2003 vernietigt in het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van - artikel 4, 1° : de woorden « houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont van ten minst(...)

document

type document prom. 26/08/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de Kanselarij van de Regering bij de Minister-President type document prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005012007 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Op 23 december 2004 werd de heer Baudoux, Robert, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te o

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 14 september 1994 . - Bekrachtiging door de Republiek Litouwen Op 13 december 2004 is(...) De neerlegging van het instrument van bekrachtiging is gebeurd overeenkomstig het bepaalde in artik(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005095085 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 4 januari 20 De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

document

type document prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005200025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de cel Audit «*****» voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (****04817). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor ****(...) 1. ****, ****, 1090 ****. 2. ****, ****, 1200 ****-****-****. type document prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005200026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de dienst medische bewaking voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****04819). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de (...) 1. ****, ****, 7500 ****. 2. ****, ****, 5500 ****. type document prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005200028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de dienst medische kwaliteit voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (****04823) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de(...) 1. ****, ****, 6900 MARCHE-EN-****. 2. ****, ****, 6821 ****. 3. (...) type document prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005200027 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** artsen (niveau ****) voor de dienst dringende medische hulpverlening voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****04821). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor ****(...) 1. ****, ****, 1090 ****. 2. ****, ****, 1200 ****-****-****. 3. ****, ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2004 wordt het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende benoeming van de heer Koenraad Dassen als regeringscommissaris bij de N.V. Gemeentelijke Holding, opgeheven.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005009026 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde : 1, vanaf 1 mei 2005; - griffier : - bij het arbeidshof te Luik : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde : 1, vanaf 5 april 2005; - beambte bij de type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005009027 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2005012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Doornik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de inspraakorganen,(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...)

document

type document prom. 15/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004023031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2005-2006 type document prom. -- pub. 17/01/2005 numac 2004203687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- e Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^