Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 december 2004
gepubliceerd op 17 januari 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004203850
pub.
17/01/2005
prom.
03/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 04 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd, inzonderheid op zijn artikel 46;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 november 1991 tot bepaling van de werking van de erkenningscommissie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 1999 tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie;

Overwegende het ontslag van effectieve en plaatsvervangende leden en de noodzaak de samenstelling van de commissie te actualiseren, Besluit :

Artikel 1.Tot effectieve leden van de erkenningscommissie worden benoemd : De heer Pierre Deplechin ter vervanging van de heer Marc Coupez, ontslagnemend.

De heer Marc Coupez ter vervanging van Mevr. Christine Mahieu, ontslagnemend.

Art. 2.Tot plaatsvervangende leden van de erkenningscommissie worden benoemd : Mevr. Linda Hackx ter vervanging van de heer Yves Polomé, ontslagnemend.

De heer Yves Polomé ter vervanging van Mevr. Cathy Vermeersch-Renard, ontslagnemend.

Mevr. Monique Deschamps ter vervanging van Mevr. Gaby Pouillon, ontslagnemend.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2004.

Brussel, 3 december 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid Mevr. C. FONCK

^