Etaamb.openjustice.be
Wet van 31 juli 2023
gepubliceerd op 09 augustus 2023

Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IV

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023044140
pub.
09/08/2023
prom.
31/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JULI 2023. - Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IV (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering

Art. 2.Artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten2, wordt aangevuld met vijf leden, luidende: "Wanneer een autopsie is bevolen, wordt vanaf het ogenblik dat de bewaring van het lichaam van de overledene niet meer nodig is om de waarheid te achterhalen door de bevoegde procureur des Konings toestemming verleend voor de overdracht van het lichaam en de toelating tot begraven.

De arts die de autopsie heeft verricht, herstelt het lichaam zo goed mogelijk voordat het aan de nabestaanden van de overledene wordt overgedragen.

Een maand na het verrichten van de autopsie kunnen de nabestaanden die gerechtigd zijn de begrafenis te verzorgen, de teruggave van het lichaam vragen aan de procureur des Konings, die daarop binnen vijftien dagen schriftelijk moet antwoorden. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open. De beslissing tot weigering kan op elk moment worden herroepen door de procureur des Konings.

De nabestaanden kunnen geen verzoek met hetzelfde voorwerp toezenden of neerleggen vooraleer een termijn van drie maanden is verstreken te rekenen van de laatste beslissing die betrekking heeft op hetzelfde voorwerp.

De procureur des Konings kan steeds een opgraving van een lichaam bevelen.".

Art. 3.In artikel 90ter, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 maart 2022, wordt de bepaling onder 15° vervangen als volgt: "15° de artikelen 417/7 tot 417/22 van hetzelfde Wetboek;".

Art. 4.In artikel 90quater, § 1, derde lid van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en vervangen bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden "uiterlijk binnen vierentwintig uren" vervangen door de woorden "zo spoedig mogelijk".

Art. 5.In boek II, titel I, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 216bis/1 ingevoegd, luidende: "Art. 216bis/1. § 1. Wanneer de in artikel 216bis, § 1, bedoelde geldsom niet binnen de bepaalde termijn wordt betaald, kan de procureur des Konings aan de overtreder een bevel geven tot betalen van de op dit misdrijf toepasselijke geldsom, verhoogd met 35 % en desgevallend met de bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Daarnaast wordt er ook een administratieve toeslag van 25,32 euro, zoals bedoeld in titel 4 van de programmawet van 21 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3, geheven. Het bedrag van deze administratieve toeslag wordt elk jaar op 1 januari automatisch aangepast in functie van de evolutie van de consumptieprijsindex van de maand november van het voorgaande jaar. De door de overtreder verrichte betalingen worden eerst op de bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders toegerekend en daarna op deze administratieve toeslag. De procureur des Konings bepaalt op welke wijze de betaling geschiedt.

Het eerste lid is enkel van toepassing in de volgende gevallen: 1° als de in artikel 216bis, § 1, bedoelde geldsom ten hoogste zevenhonderd vijftig euro bedraagt;2° als om de betaling van de in artikel 216bis, § 1, bedoelde geldsom verzocht wordt voor een feit dat bestraft wordt overeenkomstig artikel 22 van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;3° als om de betaling van de in artikel 216bis, § 1, bedoelde geldsom verzocht wordt voor een feit dat bestraft wordt op overeenkomstig artikel 4 van de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals de veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de uitvoeringsbesluiten van deze wet. § 2. Het bevel bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, wordt per aangetekende zending, per gerechtsbrief of overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek verstuurd aan de overtreder en bevat ten minste: 1° de dagtekening;2° de ten laste gelegde feiten en de geschonden wettelijke of reglementaire bepalingen;3° de datum, het tijdstip en de plaats van het misdrijf;4° de identiteit van de overtreder;5° het nummer van het proces-verbaal;6° het bedrag van de te betalen geldsom;7° de dag waarop de som uiterlijk moet worden betaald;8° de wijze waarop en de termijn waarbinnen het beroep kan worden ingesteld, alsook de bevoegde politierechtbank of correctionele rechtbank;9° de wijze waarop er inzage kan worden genomen van het strafdossier. Het bevel tot betalen wordt geacht te zijn ontvangen de tiende werkdag na de dagtekening van het bevel tot betalen bedoeld in het tweede lid, 1°.

De betaling gebeurt binnen een termijn van vijfenveertig dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel. De betaling binnen deze termijn doet de strafvordering vervallen. § 3. De persoon die het bevel tot betalen heeft ontvangen of diens advocaat kan binnen vijfenveertig dagen volgend op de dag van ontvangst ervan tegen het bevel tot betalen beroep aantekenen bij de bevoegde politierechtbank of de correctionele rechtbank.

In het geval vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt het beroep ingesteld bij een verzoekschrift dat neergelegd wordt op de griffie van de bevoegde politierechtbank of correctionele rechtbank of bij een aangetekende zending of via elektronische post die aan de griffie worden verzonden. In die laatste gevallen geldt de datum van verzending van de aangetekende zending of van de elektronische post als datum waarop het verzoekschrift werd ingediend. De aangetekende zending wordt geacht te zijn verzonden de derde werkdag voor de ontvangst ervan op de griffie.

In de gevallen vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 2° en 3°, wordt het beroep ingesteld bij een verzoekschrift dat neergelegd wordt op de griffie van de bevoegde politierechtbank of bij een aangetekende zending of via elektronische post die aan de griffie worden verzonden.

In die laatste gevallen geldt de datum van verzending van de aangetekende zending of van de elektronische post als datum waarop het verzoekschrift werd ingediend. De aangetekende zending wordt geacht te zijn verzonden de derde werkdag voor de ontvangst ervan op de griffie.

De Koning kan de nadere regels bepalen van de wijze waarop het beroep, bedoeld in het tweede en derde lid, kan worden ingesteld.

Op straffe van nietigheid vermeldt het verzoekschrift: 1° de naam, de voornaam en de woonplaats van de partij die beroep aantekent;2° het nummer van het proces-verbaal of het systeemnummer dat wordt vermeld op het bevel tot betalen;3° dat het om een beroep tegen het bevel tot betalen gaat;4° de redenen van het beroep. Het verzoekschrift houdt keuze van woonplaats in België in, indien de verzoeker er zijn woonplaats niet heeft.

Het verzoekschrift wordt ingeschreven in het daartoe bestemde register.

De verjaring van de strafvordering wordt geschorst vanaf de dag dat het verzoekschrift wordt ingediend, tot de dag dat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan.

De verzoeker wordt binnen dertig dagen vanaf de inschrijving in het daartoe bestemde register door de griffier per gerechtsbrief, overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek of per aangetekende zending opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. De griffier zendt een kopie van het verzoekschrift over aan de procureur des Konings en deelt hem de datum van de zitting mee.

In het geval bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, maakt het beroep de zaak in zijn geheel aanhangig voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank die eerst de ontvankelijkheid van het beroep beoordeelt.

In de gevallen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2° en 3°, maakt het beroep de zaak in zijn geheel aanhangig voor de politierechtbank die eerst de ontvankelijkheid van het beroep beoordeelt.

Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd. De rechtbank beoordeelt de misdrijven die aan de grondslag liggen van het bevel tot betalen ten gronde en maakt, indien deze bewezen worden verklaard, toepassing van de strafwet.

De bij verstek veroordeelde kan tegen het vonnis in verzet komen overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 187.

Tegen de beslissing van de politierechtbank of de correctionele rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld volgens de bepalingen van dit Wetboek. § 4. De niet-betaalde bevelen tot betalen waartegen geen beroep is aangetekend, zijn invorderbaar en worden door de procureur des Konings uitvoerbaar verklaard.

In de gevallen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2° en 3°, kunnen de niet-betaalde bevelen tot betalen, waartegen geen beroep is aangetekend, en die dus invorderbaar zijn, ook uitvoerbaar verklaard worden door een door de procureur des Konings aangestelde parketjurist. § 5. Onverminderd de toepassing van artikel 27 van de wet van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie type wet prom. 05/08/2006 pub. 22/10/2009 numac 2009000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie. - Duitse vertaling sluiten inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, geeft de procureur des Konings opdracht aan de administratie, die binnen de Federale Overheidsdienst Financiën bevoegd is voor de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen om de geldsommen opgenomen in de in paragraaf 4 bedoelde uitvoerbare titels in te vorderen, volgens de regels van toepassing op de gedwongen tenuitvoerlegging van strafrechtelijke geldboeten, met inbegrip van het vereenvoudigd derdenbeslag bedoeld artikel 101 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. § 6. De invordering gebeurt op basis van een uittreksel uit de in paragraaf 4 bedoelde uitvoerbare titels, opgemaakt door de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de invordering.

De overhandiging door deze ambtenaren aan de gerechtsdeurwaarder van een uittreksel, met vermelding van de datum van uitvoerbare titels, geldt als volmacht voor alle tenuitvoerleggingen. § 7. De Koning kan de wijze bepalen voor het opmaken en de kennisgeving van de uitvoerbare titels en de kwijtschriften. § 8. Als de overtreder aantoont dat hij geen kennis heeft kunnen nemen van het bevel tot betalen binnen de in paragraaf 3 bedoelde termijn om beroep in te dienen, kan hij dit in paragraaf 2 bedoelde beroep alsnog indienen binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de dag waarop hij van dit bevel kennis heeft gekregen of volgend op de eerste daad van invordering van de geldsom door of op vervolging van de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Paragraaf 3 is van toepassing.

In dat geval is de verjaring van de strafvordering geschorst vanaf de dag waarop het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar is geworden tot de dag waarop de overtreder het beroep indient. § 9. De artikelen 49 en 96 van het Strafwetboek en artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen zijn op deze procedure van toepassing. § 10. Wanneer de administratie die binnen de Federale Overheidsdienst Financiën bevoegd is voor de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, de in paragraaf 1 bedoelde geldsom niet kan invorderen binnen een termijn van drie jaar na de ontvangst van de uitvoerbare titel, deelt zij dit mee aan de procureur des Konings. § 11. De invordering bedoeld in paragraaf 4, verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar is geworden. § 12. Het bij de eerste paragraaf bepaalde recht behoort ook, ten aanzien van dezelfde feiten, aan de arbeidsauditeur, de federale procureur en de procureur-generaal in hoger beroep en, ten aanzien van de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van strafvordering, aan de procureur-generaal bij het hof van beroep." HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 6.In artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het vijfde lid, 7°, worden de woorden "in de artikelen 371/1, § 1, 2°, en 371/2 van het Strafwetboek" vervangen door de woorden "in de artikelen 417/9, 417/10, 417/15, derde en vierde streepje, 417/16, derde en vierde streepje, 417/17, derde en vierde streepje, 417/18, derde en vierde streepje, 417/19, derde en vierde streepje, 417/20, derde en vierde streepje, 417/21, derde en vierde streepje en 417/22, derde en vierde streepje, van het Strafwetboek";b) in het zesde lid wordt het woord "verzoeken" vervangen door het woord "vorderingen", worden de woorden "artikel 371/1, § 4," vervangen door de woorden "artikel 417/6" en wordt het lid aangevuld als volgt: "De voorzitter, die uitspraak doet over deze vorderingen, verzekert zich ervan dat zijn beschikking alle gegevens bevat, noodzakelijk voor de identificatie van deze beelden of opnames.Deze gegevens worden, op straffe van nietigheid, opgenomen in de vordering. Indien de eiser echter in zijn vordering aantoont dat hij deze gegevens of een deel ervan niet kan verstrekken, gelast de voorzitter de overlegging ervan aan elke andere houder overeenkomstig de artikelen 871 en 877 tot 882.

Hij kan in voorkomend geval een eerste beschikking geven op basis van de gegevens waarover hij beschikt.".

Art. 7.Artikel 1675/27 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten4, wordt vervangen als volgt: "

Art. 1675/27.§ 1. De oprichtingskosten van het register worden gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Justitie. De Koning bepaalt het bedrag, de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het register. § 2. De registratie, de raadpleging, de wijziging, de hernieuwing en de verwijdering van gegevens in het register alsook het beheer van een dossier van collectieve schuldenregeling kunnen aanleiding geven tot de inning van een jaarlijkse retributie teneinde de kosten te dekken die veroorzaakt worden door het beheer van het register. Deze retributie mag in geen geval door de schuldenaar worden gedragen.

De retributies zijn betaalbaar aan en worden geïnd door de beheerder.

Het bedrag, de voorwaarden en de nadere regels van de inning van de retributie worden door de Koning na advies van de beheerder bepaald.

De beheerder brengt elk jaar voor einde mei verslag uit aan de ministers bevoegd voor Justitie en voor Economie met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van het register. § 3. Het bedrag van de retributie bedoeld in paragraaf 2 wordt op de eerste januari van ieder jaar aan de hand van de volgende formule van rechtswege aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.

Het beginindexcijfer is dat van de maand december van het jaar gedurende hetwelk het bedrag van de retributie is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december van het jaar voorafgaand aan de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing gebeurt.

Het resultaat wordt op een eenheid naar boven afgerond.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Art. 8.In artikel 1bis van de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, ingevoegd bij de wet van 26 juni 1992 en vervangen bij de wet van 17 mei 2007, worden de woorden "de bedienaars van de katholieke, protestantse, orthodoxe, anglicaanse, israëlitische erediensten, de imams van de islamitische eredienst, de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad, de aalmoezeniers en morele consulenten;" vervangen door de woorden "de bedienaars van de erkende erediensten, de afgevaardigden van de erkende niet-confessionele organisaties, de aalmoezeniers en morele consulenten;". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen

Art. 9.In artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, vervangen bij de wet van 22 april 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden tussen de woorden "minimum 26 euro," en de woorden "wordt verhoogd met dezelfde bijdrage tot het fonds", de woorden "evenals elk door de procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de federale procureur en de procureur-generaal, overeenkomstig artikel 216bis/1 van het Wetboek van strafvordering gegeven bevel tot betalen", ingevoegd. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de voorlopige hechtenis

Art. 10.Artikel 16, § 1, vierde lid, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de voorlopige hechtenis, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2016, wordt vervangen als volgt: "Indien het maximum van de van toepassing zijnde straf vijftien jaar opsluiting of, bij misdrijven bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, vijf jaar gevangenisstraf niet te boven gaat, mag het bevel slechts worden verleend als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te laten verdwijnen of zich zou verstaan met derden. Behalve voor de strafbare feiten gepleegd in het kader van een vereniging bedoeld in artikel 322 van het Strafwetboek of in het kader van een criminele organisatie bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, voor de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 433quinquies tot 433octies van het Strafwetboek, de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 77bis tot 77quinquies van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en voor de strafbare feiten bedoeld in artikel 2bis, § 3, b), en § 4, b), van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, kan de voorwaarde dat er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de verdachte zich zou verstaan met derden enkel het verlenen van een bevel tot aanhouding, de handhaving ervan bij de eerste verschijning overeenkomstig artikel 21 en bij de eerste maandelijkse verschijning overeenkomstig artikel 22 motiveren.".

Art. 11.In artikel 22, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten5, wordt het woord "derde" telkens vervangen door het woord "vierde".

Art. 12.In artikel 30, § 4, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3, worden de woorden "eerste of de tweede" vervangen door de woorden "eerste, tweede of de derde".

Art. 13.In artikel 31 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 4, derde lid, wordt aangevuld met de woorden "indien ze betrekking heeft op de eerste, de tweede of de derde beschikking van de raadkamer of voor twee maanden indien ze betrekking heeft op een daaropvolgende beschikking";2° in paragraaf 5 worden de woorden "binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof van Cassatie" vervangen door de woorden "binnen een maand te rekenen vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof van Cassatie indien de beroepen beschikking de eerste, de tweede of de derde beschikking van de raadkamer is of binnen de twee maanden na die uitspraak indien de beroepen beschikking een daaropvolgende beschikking is".

Art. 14.In artikel 33 van dezefde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Tenzij de beklaagde of de beschuldigde gevangen gehouden wordt om een andere reden, wordt hij, niettegenstaande hoger beroep, eveneens onmiddellijk in vrijheid gesteld als hij wordt veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf zonder uitstel van minder dan drie jaar of als hij wordt veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf zonder uitstel van minder dan een jaar op basis van de artikelen van titel Iter van boek II, de artikelen 417/5 tot 417/41, 417/43 tot 417/47, 417/50 tot 417/55, 433quater/1 tot 433quater/4 van het Strafwetboek.Indien het openbaar ministerie op basis van het dossier van oordeel is dat de beklaagde of de beschuldigde geen hoofdverblijfplaats heeft, maakt dit het voorwerp uit van een afzonderlijk debat. Indien naar aanleiding van dit debat wordt vastgesteld dat de beklaagde of beschuldigde geen hoofdverblijfplaats heeft, beveelt het hof of de rechtbank dat hij aangehouden blijft tenzij het hof of de rechtbank oordeelt dat deze situatie geen risico met zich meebrengt op het zich onttrekken aan de straf. Paragraaf 2, derde lid, is van toepassing op deze beslissing.

De onmiddellijke invrijheidstelling van de beklaagde of de beschuldigde brengt met zich dat jegens hem geen dwangmiddelen mogen worden gebruikt"; 2° in paragraaf 1 worden in het tweede lid, dat het derde lid wordt, de woorden "Wordt hij tot een hoofdgevangenisstraf zonder uitstel veroordeeld, dan wordt hij" vervangen door de woorden "Onverminderd het tweede lid, wordt hij die tot een hoofdgevangenisstraf zonder uitstel wordt veroordeeld";3° in paragraaf 2, eerste en tweede lid, worden de woorden "artikelen 371/1 tot 387" telkens vervangen door de woorden "artikelen 417/5 tot 417/41, 417/43 tot 417/47, 417/50 tot 417/55, 433quater/1 tot 433quater/4". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de wet van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de matieriële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen sluiten betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Art. 15.In de artikelen 36, 41, 45 en 46, eerste en derde lid, van de wet van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de matieriële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen sluiten betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen wordt het woord "Koning" telkens vervangen door de woorden "minister van Justitie of zijn afgevaardigde". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002

Art. 16.In titel XIII, hoofdstuk 6, artikel 479, van de programmawet (I) van 24 december 2002, met als opschrift "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen", wordt artikel 7, § 1, derde lid, vervangen als volgt: "De kosten van dat medisch onderzoek zijn altijd ten laste van de dienst Voogdij.".

Art. 17.In hetzelfde artikel 479 wordt artikel 14, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. De voogd kan niet worden veroordeeld tot het betalen van een boete of schadevergoeding voor de daden van de minderjarige, noch tot het betalen van de gerechtskosten.". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

Art. 18.Artikel 27 van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer aan een of meer van de vrijheidsstraffen bedoeld in het eerste lid de bijkomende straf van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank bedoeld in de artikelen 34bis tot 34quater van het Strafwetboek verbonden is, zijn de bepalingen van hoofdstuk II van toepassing.".

Art. 19.In artikel 46, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "bij gerechtsbrief" vervangen door de woorden "bij aangetekende zending"; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onverminderd het eerste lid, wordt de veroordeelde die niet gedetineerd is en ten aanzien van wie werd beslist zonder hem te horen en zonder dat hij werd bijgestaan door een advocaat, zo snel mogelijk en in elk geval binnen vierentwintig uur, via het snelst mogelijke, schriftelijke communicatiemiddel, op de hoogte gebracht van het vonnis.".

Art. 20.In artikel 58, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3, worden de woorden "bij ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekende zending".

Art. 21.In dezelfde wet wordt een titel VI/1 ingevoegd, luidende "De wijziging van de bevoegdheid".

Art. 22.In titel VI/1, ingevoegd bij artikel 21, wordt een artikel 61/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 61/1.De strafuitvoeringsrechtbank wordt van rechtswege bevoegd om nieuwe beslissingen te nemen in het dossier van de veroordeelde aan wie een in titel V bedoelde strafuitvoeringsmodaliteit werd toegekend door de strafuitvoeringsrechter, zodra die veroordeelde ingevolge de bijkomende tenuitvoerlegging van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot een vrijheidsstraf, een uitvoerbaar gedeelte van een of meer vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar ondergaat. De strafuitvoeringsrechter die dit vaststelt, zendt het dossier onverwijld over aan de griffie van de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank.".

Art. 23.In artikel 71, tweede lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten7, wordt het woord "moest" vervangen door het woord "moet".

Art. 24.In artikel 109 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "maar zes maanden of meer" ingevoegd tussen de woorden "of minder" en het woord "bedraagt"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid treden de bepalingen van deze wet, die betrekking hebben op de door de strafuitvoeringsrechter toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten bepaald in titel V, ten aanzien van de veroordeelde die een of meer vrijheidsstraffen ondergaat waarvan het uitvoerbaar gedeelte minder dan zes maanden bedraagt, in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2025.". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2

Art. 25.In titel 10 van de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 wordt, hoofdstuk 2, dat artikel 248 bevat, opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten5 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

Art. 26.In artikel 32, 1°, van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten5 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank worden de woorden "middels het centraal register collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/20" opgeheven.

Art. 27.In dezelfde wet wordt een artikel 32/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 32/1.In artikel 1390quater, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 32, worden de woorden "middels het centraal register collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/20" ingevoegd tussen de woorden "de griffier" en de woorden "aan het bestand".

Art. 28.In artikel 40 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder a) wordt vervangen als volgt: "a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Uiterlijk vijf dagen na de uitspraak van de beschikking van toelaatbaarheid moet de griffier deze ter kennis brengen van: 1° de verzoeker en zijn echtgenoot of de wettelijk samenwonende, onder toevoeging van de tekst van artikel 1675/7 en, in voorkomend geval, aan zijn raadsman;2° de schuldeisers en de personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld onder toevoeging van de tekst van paragraaf 2 van dit artikel, alsook van de tekst van artikel 1675/7 en, in voorkomend geval, van een formulier van aangifte van schuldvordering;3° de schuldbemiddelaar;4° de betrokken schuldenaars onder toevoeging van de tekst van artikel 1675/7.Zij worden ervan op de hoogte gebracht dat iedere betaling, vanaf ontvangst van de beschikking, op een door de schuldbemiddelaar daartoe geopende rekening moet worden gestort, waarop alle betalingen aan de verzoeker worden gestort. De schuldbemiddelaar stelt de verzoeker in staat doorlopend te worden geïnformeerd over de rekening, de verrichtingen erop en het saldo ervan.

De griffie deelt zowel de nadere regels van inschrijving in het register bedoeld in artikel 1675/20 als de tekst van artikel 1675/15bis, § 1, mee.";"; 2° de bepaling onder b) wordt opgeheven;3° het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder e), luidende: "e) in paragraaf 4 worden de woorden "1409 et 1412" vervangen door de woorden "1409 tot 1412".

Art. 29.In artikel 45 van dezelfde wet, worden de woorden "schuldbemiddelaar de eerste mededeling" vervangen door de woorden "griffier de eerste kennisgeving", worden de woorden "schuldbemiddelaar over tot de mededeling overeenkomstig artikel 1675/16, § 4" vervangen door de woorden "griffier over tot de kennisgeving overeenkomstig artikel 1675/16, § 2, 1° " en wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf".

Art. 30.In artikel 46 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder b) wordt het woord "De" vervangen door de woorden "de beschikking van toelaatbaarheid bedoeld in artikel 1675/9, § 1, 1°, 2° en 4°, en de";2° in de bepaling onder e) worden de woorden "in artikel 1675/9, § 1bis, 1°, 2° en 4°, en § 3," opgeheven, wordt het woord "16bis" vervangen door het woord "1675/16bis" en worden de woorden "een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs" vervangen door de woorden "aangetekende zending";3° in de bepaling onder f) worden de woorden "en § 3" ingevoegd tussen de woorden "artikel 1675/9, § 2" en de woorden ", gebeuren hetzij".

Art. 31.Artikel 52 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: " § 1. Met uitzondering van de kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen die overeenkomstig artikel 1675/15bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek middels het register gebeuren, alsook de wijzigingen aangebracht in artikel 1675/16 en artikel 1675/16bis van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de wijzigingen aangebracht bij deze titel slechts van toepassing op de procedures van collectieve schuldenregeling waarvan de beschikking van toelaatbaarheid wordt uitgesproken na de inwerkingtreding van deze titel.

In afwijking van het eerste lid, worden de papieren stukken uitgaande van de categorieën van personen bedoeld in artikel 1675/15bis, § 1, 6° tot 8°, van het Gerechtelijk Wetboek, die op andere wijzen worden meegedeeld of neergelegd dan via het register, gedurende zes maanden na de inwerkingtreding van deze titel omgezet naar elektronische vorm, gelijkvormig verklaard en opgeladen in het register bedoeld in artikel 1675/20 van het Gerechtelijk Wetboek. § 2. Voor de procedures van collectieve schuldenregeling waarvoor de beschikking van toelaatbaarheid reeds was uitgesproken voor de inwerkingtreding van deze titel, wordt de eerste kennisgeving door de griffier in artikel 1675/15bis, § 1, tweede lid, begrepen als de eerste mededeling door de schuldbemiddelaar en dient deze mededeling bij gebrek aan bevestiging van inschrijving binnen drie werkdagen te gebeuren overeenkomstig artikel 1675/16, § 4.".

Art. 32.In titel 5, hoofdstuk 4, van dezelfde wet wordt een artikel 53/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 53/1.In afwijking op artikel 53, treedt artikel 32/1 in werking op de door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk op 1 januari 2025.". HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten5 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder

Art. 33.In artikel 25/1 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten5 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, ingevoegd bij de wet van 20 mei 2020, worden de woorden "Tijdens het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van deze wet" vervangen door de woorden "Tot 31 augustus 2024".

Art. 34.In artikel 26 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "maar zes maanden of meer" ingevoegd tussen de woorden "of minder" en het woord "bedraagt"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid treden de bepalingen van deze wet, die betrekking hebben op de door de strafuitvoeringsrechter toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten bepaald in dezelfde titel V, ten aanzien van de veroordeelde die een of meer vrijheidsstraffen ondergaat waarvan het uitvoerbaar gedeelte minder dan zes maanden bedraagt, in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2025.". HOOFDSTUK 1 3.- Wijzigingen van de wet van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten8 tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder

Art. 35.In artikel 16 van de wet van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten8 tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten9, wordt het vierde lid vervangen als volgt: "In afwijking van het eerste en het tweede lid blijft het door de penitentiaire administratie toegekende elektronisch toezicht, dat lopende is op het ogenblik dat de bepalingen die betrekking hebben op de door de strafuitvoeringsrechter toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten bepaald in titel V op de veroordeelde van toepassing worden ingevolge de bijkomende tenuitvoerlegging van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot een vrijheidsstraf, verder lopen totdat het vonnis van de strafuitvoeringsrechter over het elektronisch toezicht in kracht van gewijsde is getreden, onder de volgende voorwaarden: - op basis van geen enkele van de ten aanzien van de veroordeelde ten uitvoer gelegde veroordelingen is een gespecialiseerd advies bedoeld in artikel 32 van de voormelde wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten vereist; - de veroordeelde bevindt zich nog steeds in de in artikel 23, § 1, eerste lid, van de voormelde wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten bedoelde tijdsvoorwaarden voor de toekenning van een elektronisch toezicht; - de veroordeelde biedt zich na de ontvangst van de kennisgeving van de tenuitvoerlegging van de bijkomende veroordeling spontaan aan in de gevangenis en dient een schriftelijk verzoek tot toekenning van een elektronisch toezicht in op de griffie van de gevangenis overeenkomstig artikel 29, § 2/1, eerste lid, van de voormelde wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten met betrekking tot het geheel van de ten uitvoer gelegde veroordelingen.

Binnen vijftien werkdagen na de indiening van het schriftelijk verzoek overeenkomstig artikel 29, § 2/1, eerste lid, van de voormelde wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten, legt de veroordeelde zijn dossier neer op de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig artikel 29, § 2/1, derde, vierde en vijfde lid van de voormelde wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten.

De artikelen 33 tot 46 van de voormelde wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten zijn van toepassing.".

Art. 36.In artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "maar zes maanden of meer" ingevoegd tussen de woorden "of minder" en het woord "bedraagt"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid treden de bepalingen van deze wet, die betrekking hebben op de door de strafuitvoeringsrechter toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten bepaald in dezelfde titel V, ten aanzien van de veroordeelde die een of meer vrijheidsstraffen ondergaat waarvan het uitvoerbaar gedeelte minder dan zes maanden bedraagt, in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2025.". HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van de wet van 16 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen

Art. 37.Het opschrift van de wet van 16 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen, wordt vervangen als volgt: " Wet van 16 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen, houdende tijdelijke versoepelingen betreffende de elektronische ondertekening door leden of entiteiten van de rechterlijke orde en tot wijziging van de assisenprocedure betreffende de wraking van de gezworenen".

Art. 38.Artikel 16 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 16.In artikel 28 van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten0 op het gebruik der talen in gerechtszaken, vervangen bij de wet van 23 september 1985, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De arresten gewezen in het Nederlands of in het Frans die het Hof, overeenkomstig de criteria die de Koning na advies van het Hof heeft bepaald, voldoende relevant acht voor de eenheid van de rechtspraak of de ontwikkeling van het recht, worden respectievelijk vertaald in het Frans of in het Nederlands.".".

Art. 39.In dezelfde wet wordt tussen titel 2 en titel 3 een titel 2/1 ingevoegd, luidende "Tijdelijke versoepelingen betreffende de elektronische ondertekening door leden of entiteiten van de rechterlijke orde".

Art. 40.In titel 2/1, ingevoegd bij artikel 39, wordt een artikel 20/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 20/1.De geavanceerde elektronische handtekening, bedoeld in artikel 3.11. van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, geplaatst door een lid van de rechterlijke orde opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst, wordt, wat haar rechtsgevolgen betreft, gelijkgesteld met de handgeschreven handtekening.

Onverminderd eventuele andere door de wet opgelegde voorwaarden, volstaat, daar waar de wet voor de ondertekening door een lid van de rechterlijke orde bedoeld in het eerste lid, een gekwalificeerde elektronische handtekening vereist als bedoeld in artikel 3.12. van de in het eerste lid genoemde verordening, de geavanceerde elektronische handtekening bedoeld in het eerste lid.

Onverminderd eventuele andere door de wet opgelegde voorwaarden, volstaat, daar waar de wet voor de ondertekening van een stuk door de rechterlijke orde een gekwalificeerd elektronisch zegel vereist als bedoeld in artikel 3.27. van de in het eerste lid bedoelde verordening, het geavanceerd elektronisch zegel, bedoeld in artikel 3.26. van de in het eerste lid bedoelde verordening.".

Art. 41.In dezelfde wet wordt het opschrift van titel 4 aangevuld met de woorden "en buitenwerkingtreding".

Art. 42.In artikel 22 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het tweede en derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Titel 2/1 treedt in werking op 30 september 2023 en treedt buiten werking op 31 maart 2024."; 2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt: "De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste, tweede en vierde lid, evenals een datum van buitenwerkingtreding voorafgaand aan de datum vermeld in het derde lid.". HOOFDSTUK 1 5. - Creatie van tijdelijke personeelsformatie

Art. 43.Naast de personeelsformatie vastgesteld in de tabel bedoeld in artikel 1 van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de tijdelijke personeelsformatie vastgesteld in de tabel bedoeld in artikel 2 van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, de tijdelijke personeelsformatie vastgesteld bij de wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en de tijdelijke personeelsformatie vastgesteld bij de wet van 12 juli 2021 houdende dringende bepalingen inzake Justitie wordt, voor een periode van drie jaar ingaande op de datum van inwerkingtreding van deze wet, een tijdelijke personeelsformatie van vijf raadsheren en zeven griffiers voor het hof van beroep te Brussel ingesteld.

De raadsheren worden voorgedragen door de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. Zij worden niet in aanmerking genomen voor het quotum bedoeld in artikel 43bis, § 3, derde lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten0 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Art. 44.Naast de personeelsformatie vastgesteld in tabel III "Rechtbanken van eerste aanleg" die als bijlage gaat bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wordt voor een periode van drie jaar ingaande op de datum van inwerkingtreding van deze wet, een tijdelijke personeelsformatie ingesteld van: 1° vier rechters voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;2° vijf substituten voor het parket te Antwerpen;3° een substituut voor het parket te Limburg.

Art. 45.Naast de personeelsformatie vastgesteld in artikel 1 van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, wordt voor een periode van drie jaar ingaande op de datum van inwerkingtreding van deze wet, een tijdelijke personeelsformatie ingesteld van: 1° twee griffiers voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;2° een griffier voor de rechtbank van eerste aanleg te Limburg. HOOFDSTUK 1 6. - Oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor de inning van de retributies

Art. 46.Voor de uitvoering van artikel 22octies van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst, wordt de Nationale Veiligheidsoverheid, die administratief afhangt van de Veiligheid van de Staat, opgericht als een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, zoals bepaald door artikel 77 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. HOOFDSTUK 1 7. - Overgangsbepalingen

Art. 47.De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Nationale Veiligheidsoverheid" oorspronkelijk opgericht bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft boekhoudkundig bestaan, en wordt op 1 januari 2024 overgedragen naar de Veiligheid van de Staat.

Art. 48.De bevoegdheids- en procedureregeling verbonden aan artikel 27 van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten zoals deze gold voor de inwerkingtreding van artikel 18 van deze wet, blijft bij wijze van overgangsmaatregel van kracht voor de veroordeelden voor wie de strafuitvoeringsrechter, op het moment van inwerkingtreding van artikel 18 van deze wet, gevat is door een verzoek om een strafuitvoeringsmodaliteit of voor wie de strafuitvoeringsrechter reeds een strafuitvoeringsmodaliteit heeft toegekend, en dit tot een eventuele herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit.

Art. 49.De beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis overeenkomstig de artikelen 22, eerste en tweede lid, en 30, § 4, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de voorlopige hechtenis, genomen voor 1 september 2023, blijven gelden voor de duur waarvoor zij zijn uitgesproken.

De beslissingen tot handhaving vanaf de tweede maandelijkse verschijning die enkel gemotiveerd zijn door het risico dat betrokkene zich zou verstaan met derden en die genomen zijn voor 1 september 2023 blijven geldig tot de volgende beslissing over de handhaving van de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK 1 8. - Inwerkingtreding

Art. 50.De artikelen 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 48, 49 en hoofdstuk 14 treden in werking op 1 september 2023.

De artikelen 24, 34 en 36 treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De artikelen 25 en 46 treden in werking op 1 januari 2024.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Motril, 31 juli 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 55/3436 Integraal Verslag: 19 en 20 juli 2023

^