Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 juli 2021
gepubliceerd op 03 september 2021

Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021021721
pub.
03/09/2021
prom.
21/07/2021
ELI
eli/wet/2021/07/21/2021021721/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

21 JULI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU en van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 2.Artikel 2 van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 juni 2021 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het verlengen van energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo's, wordt aangevuld met de bepalingen onder 95° tot 101°, luidende: "95° Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net, hierna "Europese netwerkcode RfG" genoemd; 96° Verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers, hierna "Europese netwerkcode DCC" genoemd;97° Verordening (EU) 2016/1447 van de Europese Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules, hierna "Europese netwerkcode HVDC" genoemd;98° Verordening (EU) 2017/2196 van de Europese Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet, hierna "Europese netwerkcode E&R" genoemd;99° "Verordening (EU) 2019/941": Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG; 100° eisen voor algemene toepassing: de eisen voor algemene toepassing of de methodologie die ter berekening of vaststelling van deze eisen wordt gebruikt bedoeld in artikel 7.1 en 7.4 van de Verordening RfG, artikel 6.1 en 6.4 van de Verordening DCC, en artikel 5.1 en 5.4 van de Verordening HVDC; 101° "ondersteunende dienst": een dienst die nodig is voor de exploitatie van een transmissie- of distributiesysteem, met inbegrip van balanceringsdiensten en niet-frequentie gerelateerde ondersteunende diensten, maar uitgezonderd congestiebeheer.".

Art. 3.In artikel 9bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin worden de woorden "De netbeheerder dient" vervangen door de woorden "In geval de netbeheerder onrechtstreeks bezitter of eigenaar is van het transmissienet, dan dient de netbeheerder"; 2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "of de bezitter" ingevoegd tussen de woorden "Elke dochteronderneming die eigenaar" en de woorden "is van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet.".

Art. 4.In artikel 9ter, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen sluiten, wordt de eerste zin vervangen als volgt: "Op voorstel van de commissie en na overleg met de netbeheerder, bepaalt de Koning:".

Art. 5.In artikel 10, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de netbeheerder aan na voorstel van één of meerdere neteigenaars (met inbegrip, in voorkomend geval, van de scheidende netbeheerder) die, afzonderlijk of gezamenlijk, een deel van het transmissienet bezitten dat ten minste 75 procent van het nationaal grondgebied en ten minste twee derden van het grondgebied van elk gewest bestrijkt" vervangen door de woorden "de onderneming die aan alle vereisten voldoet bedoeld in artikel 9 en die gecertificeerd is overeenkomstig de procedure bedoeld in paragraaf 2ter die, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, maar wel het volledige bezit of de volledige eigendom heeft van het volledige betreffende transmissiesysteem dat een deel uitmaakt van of samenvalt met het transmissienet gesitueerd binnen het nationale grondgebied, aan als netbeheerder."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De Koning stelt een technisch reglement op voor het beheer van het transmissienet."; 2° in het tweede lid wordt de zin "Het technisch reglement bepaalt inzonderheid:" vervangen als volgt: "Na overleg met de netbeheerder en na advies van de commissie, bepaalt de Koning in het technisch reglement, bedoeld in het eerste lid, minstens:";3° in het tweede lid wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° de technische veiligheidscriteria en technische voorschriften met de minimumeisen inzake het technische ontwerp, de bedrijfsvoering en de exploitatie van productie-installaties, de distributiesystemen, de apparatuur van direct aangesloten afnemers, de interconnector circuits en de directe lijnen, waaraan moet worden voldaan.Die technische voorschriften zijn objectief en niet-discriminerend."; 4° in het tweede lid wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de woorden "met uitzondering van de vaststelling van de methode en de voorwaarden bedoeld in de bepalingen 1° en 2° van paragraaf 2, tweede lid."; 5° in het tweede lid wordt de bepaling onder 5° opgeheven; 6° in het tweede lid wordt de bepaling onder 6° aangevuld met de woorden "met uitzondering van de vaststelling van de methode en de voorwaarden bedoeld in de bepaling onder 2° van paragraaf 2, tweede lid."; 7° in het tweede lid wordt de bepaling onder 7° aangevuld met de woorden "met uitzondering van de vaststelling van de methode en de voorwaarden bedoeld in de bepaling onder 1° van paragraaf 2, tweede lid."; 8° het tweede lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 8° tot 10°, luidende: "8° de omstandigheden waarin de commissie kan beslissen dat de elektriciteitsproductie-eenheid, de verbruikersinstallatie, de installatie van een distributienet aangesloten op een transmissienet, het distributienet aangesloten op het transmissienet, het HVDC-systeem of DC-aangesloten power park module op het transmissienet, bedoeld door de Europese netcode RfG, de Europese netcode DCC en de Europese netcode HVDC, te beschouwen is als bestaand of nieuw, voor de toepassing van deze Europese netwerkcodes en het technisch reglement;9° de bepalingen inzake voorafgaande goedkeuring van het systeembeschermingsplan, het herstelplan en het testplan, alsook de elementen die deze plannen moeten bevatten, onverminderd de elementen daarin op te nemen met toepassing van de Europese netwerkcode E&R; deze plannen bevatten onder meer de methodologie voor de dimensionering van de behoeften aan systeembeschermingsdiensten en hersteldiensten, alsmede deze voor de bepaling van de middelen om aan deze behoeften te voldoen; 10° de elementen die het risicoparaatheidsplan moet bevatten onverminderd de elementen daarin op te nemen met toepassing van Verordening (EU) 2019/941."; 9° het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Op voorstel van de netbeheerder, en na advies van de commissie, keurt de Koning de volgende onderdelen van het technisch reglement bedoeld in het eerste en tweede lid goed: 1° de maximumcapaciteitsdrempelwaarden van toepassing op elektriciteitsproductie-eenheden van de types A, B, C en D overeenkomstig artikel 5, lid 3, van de Europese netwerkcode RfG; 2° de eisen voor algemene toepassing."; 10° het artikel wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende: "In het technisch reglement bedoeld in het eerste lid wijst de Koning de bevoegde instantie aan bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr.2019/941." 11° het artikel 11, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2.De commissie legt een gedragscode vast. In die gedragscode bepaalt de commissie, op voorstel van de netbeheerder en na raadpleging van de netgebruikers, de voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het transmissienet.

In die gedragscode bepaalt de commissie, na raadpleging van de netgebruikers en van de netbeheerder, de methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake: 1° de verstrekking van ondersteunende diensten, die zo economisch mogelijk worden uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers, om hun input en output op elkaar af te stemmen;dergelijke ondersteunende diensten worden op billijke en niet-discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria, en 2° toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer."; 12° het artikel 11 wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.De commissie en de Algemene Directie Energie informeren elkaar regelmatig en minstens twee maal per jaar over hun werkzaamheden betreffende de gedragscode en het technisch reglement.".

Art. 7.In artikel 15, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen sluiten, wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende: "De netbeheerder maakt aan de commissie een voorstel over met transparante en efficiënte procedures en voorwaarden voor de niet-discriminerende toegang tot en aansluiting op het transmissienet, met inbegrip van de te verstrekken gegevens, de aansluitingstermijnen, de criteria en de transmissienettarieven. Die procedures worden door de netbeheerder bekend gemaakt voor zover voornoemde aansluitingsprocedures werden goedgekeurd door de commissie.".

Art. 8.In artikel 18 van dezelfde wet, wordt paragraaf 2/1, ingevoegd bij de wet van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie (1) sluiten, vervangen als volgt: " § 2/1. Voor de facturatie aan de eindafnemers gelden de volgende verplichtingen: 1° de leveranciers en tussenpersonen bezorgen de eindafnemers al hun facturen en factureringsinformatie gratis;2° de leveranciers en tussenpersonen geven aan de eindafnemers de mogelijkheid om te kiezen voor elektronische facturen en factureringsinformatie, en voor flexibele regelingen voor de feitelijke betaling van de facturen;3° indien het leveringscontract voorziet in een toekomstige wijziging van het product of de prijs, of in een korting, vermelden de leveranciers en tussenpersonen dit samen met de datum waarop de wijziging in werking treedt op de factuur. Na raadpleging van de Bijzondere raadgevende commissie Verbruik, bedoeld in het Koninklijk besluit van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten0 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie "Verbruik" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame, stelt de Koning de nadere minimumvereisten vast waaraan de facturen en factureringsinformatie moeten voldoen. Deze minimumvereisten omvatten minstens deze vastgelegd in Bijlage I van Richtlijn (EU) 2019/944.".

Art. 9.In artikel 23, van de dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 maart 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de bepaling onder 35° opgeheven;2° het tweede lid van paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepalingen onder 46°, 47° en 48°, luidende: "46° de methoden goedkeuren voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden bedoeld in artikel 11, § 2, eerste lid, inzake de aansluiting op en toegang tot het transmissienet, inclusief de transmissietarieven of de methoden daarvoor;die tarieven of methoden maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netten op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de netten kunnen waarborgen. 47° de methoden vastleggen voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van ondersteunende diensten bedoeld in artikel 11, § 2, tweede lid, 1°, die zo economisch mogelijk worden uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun input en output op elkaar af te stemmen; dergelijke ondersteunende diensten worden op billijke en niet-discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria; 48° de voorwaarden vastleggen inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur bedoeld in artikel 11, § 2, tweede lid, 2°, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer";3° in paragraaf 2 wordt, tussen het tweede en het derde lid, een lid ingevoegd, luidende: "De commissie kan van de netbeheerder eisen dat laatstgenoemde de voorwaarden wijzigen, met inbegrip van de in het tweede lid bedoelde tarieven of methoden, om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast, overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) 2019/943.In geval van vertraging bij de vaststelling van transmissienettarieven kan de commissie de transmissienettarieven en de berekeningswijzen hiervan voorlopig vaststellen of goedkeuren en een besluit nemen over passende vergoedingsmaatregelen indien de definitieve transmissienettarieven of berekeningswijzen afwijken van deze voorlopige tarieven of berekeningswijzen.".

Art. 10.In artikel 23bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "door haarzelf of" opgeheven;2° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, luidende: "De commissie kan maatregelen opleggen inzake transparantie, maatregelen overeenkomstig artikel 31 of andere maatregelen dan deze bedoeld in artikel 31 die noodzakelijk en proportioneel zijn om de oneerlijke handelspraktijken of het anti-competitief gedrag die een weerslag hebben of zouden kunnen hebben op een goed werkende elektriciteitsmarkt te voorkomen. De commissie kan onder andere maatregelen opleggen om het belemmeren van de toegang tot de markt te verbieden."; 3° het vroegere vierde lid wordt opgeheven; 4° in het vroegere vijfde lid worden de woorden "elke maatregel voorstellen die de goede werking en de transparantie op de markt verhoogt en die van toepassing is op alle elektriciteitsbedrijven" vervangen door de woorden "maatregelen nemen die de goede werking en de transparantie op de markt verhogen en die van toepassing zijn op alle elektriciteitsbedrijven.".

Art. 11.In artikel 23ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 3 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "en de maatregelen die zij aanbeveelt" opgeheven;2° in paragraaf 3 worden tussen het eerste en het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende: "De commissie kan maatregelen opleggen inzake niet-discriminatie, maatregelen inzake kosten gerelateerde prijzen, maatregelen overeenkomstig artikel 31 of andere maatregelen dan deze bedoeld in artikel 31 die noodzakelijk en proportioneel zijn om discriminatoire prijzen en/of voorwaarden die een weerslag hebben of zouden kunnen hebben op een goed werkende elektriciteitsmarkt te voorkomen. De commissie kan onder andere maatregelen opleggen die verbieden om: 1° abnormaal hoge prijzen te hanteren;2° voorwaarden op te leggen die de toegang tot de markt belemmeren; 3° afbraakprijzen te hanteren die de mededinging beperken."; 3° in paragraaf 3 wordt het vroegere derde lid opgeheven;4° in het vroegere vierde lid van paragraaf 3 worden de woorden "elke maatregel voorstellen die van toepassing is" vervangen door de woorden "maatregelen nemen die van toepassing zijn".

Art. 12.In artikel 26, § 1bis, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen sluiten, wordt tussen de woorden "verslagen," en de woorden "adviezen en aanbevelingen die" het woord "maatregelen," ingevoegd.

Art. 13.In artikel 31 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de sanctiebevoegdheid van de CREG tot buitenlandse marktspelers sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "3°, 3° bis" ingevoegd tussen de woorden "artikel 23, § 2, tweede lid," en de woorden "4° en 8° ";2° In het tweede lid worden de woorden "3°, 3° bis en" ingevoegd tussen de woorden "artikel 23, § 2, tweede lid," en de woorden "4°, kan de commissie,";3° in het derde lid worden de woorden "3°, 3° bis en" ingevoegd tussen de woorden "artikel 23, § 2, tweede lid," en de woorden "4°, kan de commissie,".

Art. 14.In artikel 8, § 2, tweede lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, worden de woorden "alleen, of samen met andere houders van een aardgasvervoersvergunning, een deel van het bedoelde vervoersnet te bezitten dat ten minste 75 % van het nationaal grondgebied bestrijkt" vervangen door de woorden "de volledige eigendom te hebben van het volledige betreffende vervoersnet, welk een deel of het geheel van het nationale grondgebied kan dekken.".

Art. 15.In artikel 15/5bis van dezelfde wet, wordt paragraaf 11/1, ingevoegd bij de wet van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie (1) sluiten, vervangen als volgt: " § 11/1. Voor de facturatie aan de eindafnemers gelden de volgende verplichtingen: 1° de leveranciers en tussenpersonen bezorgen de eindafnemers al hun facturen en factureringsinformatie gratis;2° de leveranciers en tussenpersonen geven aan de eindafnemers de mogelijkheid om te kiezen voor elektronische facturen en factureringsinformatie, en voor flexibele regelingen voor de feitelijke betaling van de facturen;3° indien het leveringscontract voorziet in een toekomstige wijziging van het product of de prijs, of in een korting, vermelden de leveranciers en tussenpersonen dit samen met de datum waarop de wijziging in werking treedt op de factuur. Na raadpleging van de Bijzondere raadgevende commissie Verbruik, bedoeld in het Koninklijk besluit van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten0 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik "binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame, stelt de Koning de nadere minimumvereisten vast waaraan de facturen en factureringsinformatie moeten voldoen.".

Art. 16.In artikel 15/5undecies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Na raadpleging van de netgebruikers en van de netbeheerder, stelt de commissie een gedragscode vast met betrekking tot het beheer van het aardgasvervoersnet en in het bijzonder met betrekking tot: 1° de voorwaarden voor de aansluiting op het vervoersnet en voor de toegang ertoe, alsook voor de toegang tot de opslaginstallatie voor aardgas en tot de LNG-installatie;2° de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten; 3° de voorwaarden inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.". 2° in het tweede lid worden in de bepaling onder 1°, de woorden "de aanvraag" vervangen door de woorden "de indiening en de behandeling van de aanvraag van aansluiting en";3° in het tweede lid worden in de bepaling onder 4° de woorden "en aan te sluiten op" ingevoegd tussen de woorden "om toe te treden tot" en de woorden "tot hun net en hun installatie".4° in het tweede lid wordt de bepaling onder 6° opgeheven; 5° in het tweede lid worden in de bepaling onder 7 de woorden "en de aansluiting op" ingevoegd tussen de woorden "de gebruikers voor de toegang tot" en de woorden "het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas of de LNG-installatie."; 6° in het tweede lid wordt de bepaling onder 8° aangevuld met de woorden "die verband houdt met aansluiting op en toegang tot het vervoersnet"; 7° in het tweede lid worden de bepalingen onder 10° en 11° opgeheven."; 8° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende: " § 1/1.Op voorstel van de commissie en na overleg met de netbeheerder, bepaalt de Koning: 1° de vereisten inzake onafhankelijkheid van de personeelsleden en van het directiecomité van de netbeheerder ten opzichte van de gebruikers van het net en tussenpersonen 2° de maatregelen ter voorkoming van elke discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers en, in het bijzonder, elke discriminatie ten gunste van met de netbeheerder verbonden ondernemingen."; 9° er wordt een paragraaf 1/2 ingevoegd, luidende: " § 1/2.De commissie en de Algemene Directie Energie informeren elkaar regelmatig en minstens twee maal per jaar over hun werkzaamheden betreffende de gedragscode en betreffende de uitvoering van deze wet.".

Art. 17.In artikel 15/14, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 3 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de bepaling onder 6° vervangen als volgt: "6° de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot de vervoernetten en de LNG-installaties, overeenkomstig artikel 15/5undecies, § 1, vaststellen.Die voorwaarden maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netten en LNG-installaties op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de netten en de LNG-installaties kunnen waarborgen;"; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 34° en 35°, luidende: "34° de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten, die zo economisch mogelijk worden uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun input en output op elkaar af te stemmen, overeenkomstig artikel 15/5undecies, § 1, vaststellen.De balanceringsdiensten worden op billijke en niet-discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria; 35° de voorwaarden inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer, overeenkomstig artikel 15/5undecies, § 1, vaststellen.".

Art. 18.In artikel 15/14bis van de dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 3 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "door haarzelf of" opgeheven;2° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, luidende: "De commissie kan maatregelen opleggen inzake transparantie, maatregelen overeenkomstig artikel 20/2 of andere maatregelen dan deze bedoeld in artikel 20/2 die noodzakelijk en proportioneel zijn om de oneerlijke handelspraktijken of het anti-competitief gedrag die een weerslag hebben of zouden kunnen hebben op een goed werkende aardgasmarkt te voorkomen. De commissie kan onder andere maatregelen opleggen om het belemmeren van de toegang tot de markt te verbieden."; 3° het vroegere vierde lid wordt opgeheven;4° in het vroegere vijfde lid worden de woorden "elke maatregel voorstellen die de goede werking en de transparantie op de markt verhoogt en die van toepassing is" vervangen door de woorden "maatregelen nemen die de goede werking en de transparantie op de markt verhoogt en die van toepassing zijn".

Art. 19.In artikel 15/14ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 3 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "en de maatregelen die zij aanbeveelt" opgeheven;2° in paragraaf 3 worden, tussen het eerste en het tweede lid, twee leden ingevoegd, luidende: "De commissie kan maatregelen opleggen inzake niet-discriminatie, maatregelen inzake kosten gerelateerde prijzen, maatregelen overeenkomstig artikel 20/2 of andere maatregelen dan deze bedoeld in artikel 20/2 die noodzakelijk en proportioneel zijn om discriminatoire prijzen en/of voorwaarden die een weerslag hebben of zouden kunnen hebben op een goed werkende aardgasmarkt te voorkomen. De commissie kan onder andere maatregelen opleggen die verbieden om: 1° abnormaal hoge prijzen te hanteren;2° voorwaarden op te leggen die de toegang tot de markt belemmeren; 3° afbraakprijzen te hanteren die de mededinging beperken."; 3° in paragraaf 3 wordt het vroegere derde lid opgeheven; 4° in paragraaf 3, het vroegere vierde lid worden de woorden "elke maatregel voorstellen die van toepassing is" vervangen door de woorden "maatregelen nemen die van toepassing zijn.".

Art. 20.In artikel 15/16, § 1bis, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoeg bij de wet van 8 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen sluiten, wordt tussen de woorden "verslagen," en de woorden "adviezen en aanbevelingen die" het woord "maatregelen," ingevoegd.

Art. 21.In artikel 20/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de sanctiebevoegdheid van de CREG tot buitenlandse marktspelers sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de beslissing genomen door de Commissie met toepassing van artikel 15/5undecies" ingevoegd tussen de woorden "kan de Commissie elke natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke bepalingen van deze wet, de uitvoeringsbesluiten ervan," en de woorden "van latere wetten betreffende de tarieven of betreffende de bijdrage bedoeld in artikel 15/11, of van";2° in het eerste lid worden de woorden "en 5° bis" vervangen door de woorden "5° bis, 16° en 17° ";3° In het tweede lid worden de woorden "16° en 17° " ingevoegd tussen de woorden ""artikel 15/14, § 2, tweede lid, 5° bis" en de woorden "kan de commissie,";4° in het derde lid worden de woorden "16° en 17° " ingevoegd tussen de woorden ""artikel 15/14, § 2, tweede lid, 5° bis" en de woorden "kan de commissie,".

Art. 22.Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de artikelen 6, 8, 9, 15, 16 en 17 van deze wet waarvan de artikelen 6, 9, 16 en 17 in werking treden op de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De Koning kan, op voorstel van de commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, voor ieder van de artikelen 6, 9, 16 en 17 van deze wet een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid. Met betrekking tot de bevoegdheden die haar in de artikelen 6, 9, 16 en 17 van deze wet worden verleend, kan de commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas vanaf de tiende dag na de bekendmaking van deze wet besluiten nemen in afwijking van het koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten1 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe alsook in afwijking van het koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming E. DE BLEEKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers: (www.dekamer.be) Stukken: 55- 2037 (2020/2021) Integraal Verslag: 14 en 15 juli 2021.

^