Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021021623 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende omzetting van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn "audiovisuele mediadiensten") in het licht van een veranderende marktsituatie (1) type wet prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 21/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032101 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van bepaalde aspecten van richtlijn 2019/2177 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031964 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032675 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de algemene verhoging van het kapitaal van de Internationale Financieringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032854 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 60.500 EUR aan de v.z.w. MIMA MUSEUM in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042685 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2021 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042684 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2021 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021042700 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021203680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelij VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit waarvan ik de eer heb aan uwe Majesteit te(...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203717 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021203822 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2022 van de werkgeversbijdragevoet tot financiering van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen

erratum

type erratum prom. 21/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021032819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden . - Erratum
^