Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021055702 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene **** **** - ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021661 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021031541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021031542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 wordt mevrouw Arjeta ALIAJ, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt ver Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021 wordt de heer Cedric JENART, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om gedurende de periode van 15 september 2021 tot en met 14 september 2022 aan de Uni type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021042750 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2021 wordt mevr. Claes E., definitief benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Namen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 april 2021. Bij koninkli Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 maart 2021. Bij koninklijk besluit van 6 jul(...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021203181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2021, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021203882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot herwaardering van het bedrag bedoeld in artikel 136, § 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen voor de gerechtigden met gezinslast type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021203886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021203888 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021021708 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4399 Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2021, wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning met referentie B323-4221 van 12 april 2019, verleend aan de nv Air Liquide Industries Belgium voor d Betrokken gasvervoersinstallaties: - ND 400 Temse - Zelzate. type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021021722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4401 Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning index A323-3617 van 18 oktober 2007 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verlee type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021021719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij ministerieel besluit van 23 juli 2021 wordt mevrouw Anne Vagman, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van 1 juli 2021, het ambt uit te oefenen van gew type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021021723 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4400 Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning met referentie A.323-2099 van 9 januari 1991, verleend aan de nv Air Liquide Industries Belgium voor Betrokken gasvervoersinstallaties: - ND 100 Zelzate - Puurs. type ministerieel besluit prom. 24/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021032608 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032615 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4402 Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-2781 van 3 november 1997 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan type ministerieel besluit prom. 24/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021032649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032646 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2021, dat in werking treedt op 1 september 2021, is het verzoek tot associatie van de heer Stockman Ph., notaris ter standplaats Moorslede, en van mevr. Denolf J., kandidaat-notaris, om de assoc Mevr. Denolf J. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Moorslede. Het beroep tot(...) type ministerieel besluit prom. 24/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021204186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Intégrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

decreet

type decreet prom. 18/06/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021042770 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032650 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 23 JULI 2021. - COVID-19 . - Richtlijnen voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en aankomen op Brussels grondgebied Mevrouw, Mijnheer, Om de verspreiding van het SARS-CoV 2 coronavirus tegen te gaan hee(...) Artikel 13/1 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, in (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032691 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 21 april 2021 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van mevr. Ponet B., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzit Bij beschikking van 29 juni 2021 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen is de(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032711 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs gegevensbescherming en informatieveiligheid (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21260 Solliciteren kan tot 20/09/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde (...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021204194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0427.484.542 LA MEUNERIE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021204195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021204221 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers (niveau B) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE21008 Solliciteren kan tot 17/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst van 12 december 2019 tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen . - Ministerraad 23 juli 2021. - Notificatie pun(...) BETREFT : MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekker(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021093008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices Août 2021 Moyenne mo(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021204220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Personeel en Organisatie (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: ANB21018. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisc(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 17 september 2021. Solliciteren(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032674 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2021, wordt de heer Viet Chu Danh NGUYEN benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 juli 2021. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032581 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Coördinator voor de financiële afdeling - Brussel Internationaal - Directie Externe Betrekkingen (ref. 40002804) Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend to(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032617 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Assistent B1 - Financieel beheerder - NL (m/v/x) voor Brussel Financiën & Begroting - Directie Boekhouding (ref. 40002742) Er is een betrekking van assistent (rang B1) (...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032616 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Assistent B1 - Database beheerder - FR (m/v/x) voor Brussel Financiën & Begroting - Directie Boekhouding (ref. 40000302) Er is een betrekking van assistent (rang B1) be(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032708 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke oplei De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...)

document

type document prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032574 bron hoge raad voor de justitie Hoge Raad voor de Justitie Aanwijzingen van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Op datum van 10 juni 2021 is de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie overgegaan tot de na - Dorothy Duchatelet is aangewezen tot vast lid, deskundige inzake onderwijs, pedagogie of arbeidsp(...) type document prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021032623 bron waalse overheidsdienst Vervoer. Schoolschalen op 1 september 2021 PROVINCIAAL EN PENETRATIEPERCENTAGE OP 01/09/2021 VOERTUIGEN 8 - 13 PLAATSEN Dagkilometers vervoer 1(...) type document prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021204218 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Client/ System Management Engineer (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21138 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2021. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 03/09/2021 numac 2021204219 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ergotherapeuten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21127 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2021. Er zijn 17 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^