Etaamb.openjustice.be
Wet van 18 mei 2022
gepubliceerd op 17 juni 2022

Wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022203320
pub.
17/06/2022
prom.
18/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MEI 2022. - Wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen sluiten tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling Artikel 1.

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen sluiten tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen Art. 2.

In de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen sluiten tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeels-leden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, wordt in hoofdstuk 7 van Titel 2, een artikel 23/1 ingevoegd, luidende als volgt : "

Art. 23/1.§ 1. Wanneer, hetzij ten gevolge van de afschaffing van een provinciaal of plaatselijk bestuur dat is aangesloten bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, hetzij ten gevolge van de omvorming van een dergelijk bestuur tot een private rechtspersoon, het personeel van dit bestuur wordt overgeheveld naar één of meerdere werkgevers die eveneens bij dit fonds zijn aangesloten, worden, voor de vaststelling van het bedrag van de in artikel 20 bedoelde aanvullende pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering, de uitgaven inzake pensioenen die het Gesolidariseerde pensioenfonds draagt voor de gewezen personeelsleden van het afgeschafte of omgevormde bestuur en hun rechthebbenden gevoegd bij de pensioenuitgaven die het Gesolidariseerde pensioenfonds draagt voor de gewezen personeelsleden van de werkgever of werkgevers die deze personeels-leden hebben overgenomen en voor hun rechthebbenden. De krachtens artikel 19 vastgestelde responsabiliseringscoëfficiënt wordt toegepast op de geglobaliseerde pensioenlast en loonmassa van het vastbenoemd personeel van deze werkgever of werkgevers.

Ingeval de in het eerste lid bedoelde personeelsoverdracht plaatsvindt naar meerdere bij het Gesolidariseerde pensioenfonds aan-gesloten werkgevers, worden, voor de vaststelling van het bedrag van de in artikel 20 bedoelde aanvullende pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering, de pensioenuitgaven van het afgeschafte of omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur onder deze werkgevers proportioneel verdeeld in verhouding van de loonmassa van de naar elk naar deze werkgevers overgehevelde personeelsleden tot de totale loonmassa van het afgeschafte of omgevormde bestuur op het ogenblik van de afschaffing of de omvorming. Voor de toepassing van dit lid wordt uitsluitend de aan pensioenbijdragen onderworpen loonmassa van het vastbenoemde personeel in aanmerking genomen.

De globalisering van de pensioenuitgaven van het afgeschafte of omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur met de pensioen-uitgaven van de werkgever of werkgevers naar wie de personeelsleden van dit bestuur werden overgeheveld, wordt toegepast van zodra de responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is voor het kalenderjaar waarin de afschaffing of omvorming van het bestuur plaatsvindt. § 2. Om de toepassing van de in paragraaf 1 vervatte bepalingen mogelijk te maken, zijn het provinciaal of plaatselijk bestuur dat afgeschaft of omgevormd zal worden alsook de werkgever of werkgevers naar wie de vastbenoemde personeelsleden van dit bestuur werden overgeheveld, ertoe gehouden aan de FPD een nominatieve lijst mee te delen van de overgedragen personeelsleden. Deze mededeling moet uiterlijk plaatsvinden binnen de twee maanden die volgen op de datum van de overdracht.".

Art. 3.

In hetzelfde hoofdstuk van dezelfde wet wordt een artikel 23/2 ingevoegd, luidende als volgt : "

Art. 23/2.§ 1. Wanneer een provinciaal of plaatselijk bestuur dat is aangesloten bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, wordt afgeschaft of wordt omgevormd tot een private rechtspersoon zonder dat er vastbenoemd personeel van dit bestuur wordt overgeheveld naar een andere werkgever, zijn de openbare en private rechtspersonen die op het ogenblik van de afschaffing of de omvorming deelgenoot zijn van dat bestuur ertoe gehouden om, vanaf de datum van de afschaffing of de omvorming, de uitgaven inzake pensioenen ten laste te nemen die het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen draagt voor de gewezen personeelsleden van het afgeschafte of omgevormde bestuur en voor hun rechthebbenden.

De pensioenlast van het afgeschafte of omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur wordt jaarlijks vastgesteld door de FPD en betekend aan hetzij alle openbare en private rechtspersonen die op het ogenblik van de afschaffing of de omvorming deelgenoot zijn van het bestuur, hetzij diegene onder de voormelde deelgenoten die aan de FPD heeft meegedeeld dat hij de betaling van de pensioenlast op zich zal nemen.

Niettegenstaande voormelde betekening zijn alle in het eerste lid bedoelde deelgenoten ten aanzien van de FPD hoofdelijk gehouden tot betaling van het volledige bedrag van de pensioenlast van het afgeschafte of omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur. § 2. Het bedrag van de pensioenlast van het afgeschafte of omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur wordt gestort aan de FPD binnen de twee maanden volgend op de betekening van de pensioenlast.

Bij wijze van voorschot op de som die voor het lopende jaar verschuldigd zal zijn, zijn de vroegere deelgenoten van het afgeschafte of omgevormde bestuur ertoe gehouden elke maand een voorlopig bedrag te storten dat overeenstemt met het geraamde bedrag van de pensioenlast voor die maand. Dit voorlopig bedrag wordt door de FPD vastgesteld en betekend aan de betrokken deelgenoot of deelgenoten. § 3. De in paragrafen 1 en 2 vervatte bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de responsabiliseringsbijdrage die door het afgeschafte of omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur verschuldigd is voor het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de afschaffing of omvorming van het bestuur plaatsvindt.".

Art. 4.

In hetzelfde hoofdstuk van dezelfde wet wordt een artikel 23/3 ingevoegd, luidende als volgt : "

Art. 23/3.§ 1. Wanneer een provinciaal of plaatselijk bestuur dat is aangesloten bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, wordt afgeschaft of wordt omgevormd tot een private rechtspersoon, kan dit bestuur beslissen om de uitgaven inzake pensioenen die het Gesolidariseerde pensioenfonds, vanaf de datum van de afschaffing of omvorming, moet dragen voor de gewezen personeelsleden van het afgeschafte bestuur en hun rechthebbenden, ten laste te nemen middels de betaling van een éénmalige bijdrage aan de FPD. Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde bijdrage wordt berekend door de FPD en stemt overeen met de som van de huidige waarde, op de datum van betaling van de éénmalige bijdrage, van alle rust- en overlevingspensioenen van de gewezen personeelsleden van het bestuur en hun rechthebbenden, berekend met een intrestvoet en een indexatievoet en op basis van sterftetafels en, voor de gewezen personeelsleden en hun rechthebbenden waarvan het pensioen nog niet is ingegaan, rekening houdend met de referentiewedde die als basis dient voor de pensioenberekening zoals gekend op de voormelde datum en in de veronderstelling dat het rust-pensioen wordt betaald vanaf de vroegste datum waarop het overeenkomstig artikel 46 van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen zou kunnen ingaan.

De Koning preciseert de in het tweede lid bedoelde intrestvoet, indexatievoet en sterftetafels die worden gebruikt voor de berekening van de huidige waarde van het pensioenbedrag. § 2. Indien een provinciaal of plaatselijk bestuur de in § 1, bedoelde éénmalige bijdrage aan de FPD betaalt, zijn de artikelen 23/1 en 23/2 niet van toepassing.".

Art. 5.

In hetzelfde hoofdstuk van dezelfde wet wordt een artikel 25/1 ingevoegd, luidende als volgt : "

Art. 25/1.§ 1. In het in artikel 24, § 1, bedoelde geval, kan het bij het Gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten provinciaal of plaatselijk bestuur dat het voorwerp zal uitmaken van de overdracht van activiteiten, de herstructurering of de afschaffing beslissen om de bijdrage, die de niet bij dit fonds aangesloten werkgever of werkgevers moeten dragen in toepassing van artikel 24, § 1, ten laste te nemen middels de betaling van een éénmalige bijdrage aan de FPD. Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde bijdrage wordt berekend door de FPD en wordt verkregen door de som van de huidige waarde, op de datum van betaling van de éénmalige bijdrage, van alle op datum van de overdracht van de activiteiten, de herstructurering of de afschaffing lopende rust- en overlevingspensioenen van de gewezen personeelsleden van het bestuur en hun rechthebbenden, berekend met een intrestvoet en een indexatievoet en op basis van sterftetafels, te vermenigvuldigen met de in artikel 24, § 1, tweede lid bedoelde coëfficiënt.

De Koning preciseert de in het tweede lid bedoelde intrestvoet, indexatievoet en sterftetafels die worden gebruikt voor de berekening van de huidige waarde van het pensioenbedrag. § 2. Indien een provinciaal of plaatselijk bestuur de in § 1 bedoelde éénmalige bijdrage aan de FPD betaalt, zijn de artikelen 24, § 1 en 25 niet van toepassing.".

Art. 6.

In artikel 25, § 1, van dezelfde wet wordt de eerste zin van het derde lid vervangen als volgt : "Bij wijze van voorschot op de som die voor het lopende jaar verschuldigd zal zijn, is de werkgever ertoe gehouden elke maand een voorlopig bedrag te storten dat overeenstemt met het geraamde bedrag van de pensioenlast voor die maand.". HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding Art. 7.

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uit-zondering van artikel 6 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX Met 's Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 55-2590 (2021-2022) Integraal verslag : 11 en 12 mei 2022.

^