Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022032329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Openbare raadpleging van het publiek over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...) type wet prom. 02/06/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022041547 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de tussenkomsten van de Staat tot dekking van bepaalde uitgesloten risico's in schuldsaldoverzekeringen afgesloten door militairen of burgers, ingeval van overlijden door de dienst type wet prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203186 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft type wet prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022010010 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 mei 2022, is mevr. Claes F., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen, tot zij de leeftijd van 67 jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één j Door de algemene vergadering van de rechters in ondernemingszaken van de Nederlandstalige onder(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022031965 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2022, wordt de heer Maarten WIJNANTS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022031990 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Erkenning van de titel van Ridder Bij koninklijk besluit van 20 april 2022, werd erkenning van de titel van ridder verleent aan Jonkheer Marc de SPIRLET, alsook aan al zijn mannelijke nakomelingen, die uit een huwelijk geboren zijn of zullen wor type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032418 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022041403 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, en tot wijziging van de koninklijk besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst en van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 01/05/2022 wordt de heer Luc VAN HAMME, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 januari 2022 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022202066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 01/05/2022 wordt de heer Frank VERSCHUEREN, attaché klasse A2, met ingang van 1 juli 2022 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022091306 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand juni 2022 is samengesteld als volgt : Index A (schatki(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze zes vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 07/06/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van Vereniging Bureau Veritas vzw als een organisme in het activiteitsdomein voor de controle van de elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 23/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032413 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2022 type ministerieel besluit prom. 23/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022041588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitbetaling van een subsidie aan Rendac bv als tegemoetkoming in de ophaal- en verwerkingskosten van krengen van landbouwdieren bij veehouders voor 2022 type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 17/06/2022 numac 2022202581 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022202877 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 5 mei 2022 wordt de beraadslaging van 28 maart 2022 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen, voor de boekjaren 2022 tot en met 2025, een gemeentelijke heffing vaststelt

decreet

type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032406 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032409 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, gedaan te Saint-Denis op 3 juli 2016 type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032408 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, gedaan te Brussel op 19 oktober 2018

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032260 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 9 december 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor algemeen welzijnswerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032366 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2019 tot benoeming van de leden van het "Collège central de la stratégie et de la prospective" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022041587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022041586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022032458 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bv Pharmacie de Marie heeft de nietigverklaring gevord Dat koninklijk besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2022. Deze zaa(...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022032459 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw "Syndicat des avocats pour la démocratie" Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 236.177/XI-23.961. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022041573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting op de autovoertuigen ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven v(...) Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belasting(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022031995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés overheidsopdrachten (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG22062 Deze selectie werd afgesloten op 25/04/2022. De lijst van geslaagden, zonder ran(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** analyse en monitoring (niveau ****3) voor **** **** Zekerheid. - **** : ****22127 Deze selectie werd afgesloten op 30/05/2022. De lijst van ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203335 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** analyse en monitoring (niveau ****3) voor **** **** Zekerheid. - **** : ****22070 Deze selectie werd afgesloten op 30/05/2022. De lijst van geslaagde(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203351 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A3) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG22275 Solliciteren kan tot en met 15/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203346 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Inspecteurs (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG22252 Solliciteren kan tot 01/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelorprofielen (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG22216 Solliciteren kan tot en met 04/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0443.947.125 DE HOND intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 01/0(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203423 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ziekenhuis financiering controle personeel (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid. - Selectienummer: AFG22162 Solliciteren kan tot en met 27/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203457 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Fransstalige transversaal secretariaat medewerker (niveau C1) voor talent.brussels. - Selectie-nummer : Req141 Solliciteren kan tot en met 01/07/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203506 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors in shift (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG22135 Solliciteren kan tot en met 04/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022032429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Wijziging van een vergunning van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022 worden de vergunningen, toebehorend aan de NV Electrabel, vo(...)

erratum

type erratum prom. 05/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203388 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap" . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022031744 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroeps- officieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 3923 van 4 april 2022: Luchtmacht **** aangestelde onderluitenant, van de 157**** promotie van de faculteit sociale en **** **** dienst **** aangestelde onderluitenant, van de 97**** promotie van kandidaat-geneesheren, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022031741 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroeps- officieren van niveau **** van de normale werving. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 3922 van 4 april 2022: In het koninklijk besluit ****. 3759 van 3 december 2021 betreffende de benoeming van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. ANGBASEMBINA Anne benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022020928 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processe Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022032354 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Aangezien het aantal kandidaturen soms ontoereikend is om de tuchtcommissies samen te Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet i(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022032447 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Dendermonde: 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2022. - Zonnebeke: 1 - Ans: 1 - Welkenraedt: 1 (in assoc(...) - Gembloers: 1 (in associatie) - Courcelles : 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notari(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022041472 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Se(...) Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket-gene(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022041505 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie als houder van een leeropdracht of hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die afhangt van de Vlaamse Gemeensch De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van advocaa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022041521 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende Nederlandstalige plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de - Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de arbeidsrecht(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022041557 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022041559 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022041561 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen Bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, - ondervoorzitters of plaatsvervangende ondervoorzitters, magistraten van de rechterlijke orde, die(...)

document

type document prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203149 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Helpdesk experten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22146 Deze selectie werd afgesloten op 12/05/2022. Er zijn 1 laureaat. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203219 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 3 mei 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de s.r.l. TERRASSEMENTS PIROTTE JOHN, afgekort T.P.J., gevestigd rue Edm Bij beslissing van 3 mei 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overhe(...) type document prom. -- pub. 17/06/2022 numac 2022203510 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisten (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : AFG22041 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2022. Er zijn 41 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^