Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003433 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003432 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2012 type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003434 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011018464 bron bpost nv van publiek recht Gebruikershandvest Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt bpost NV van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 1 januari 2012. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011054993 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, uit de echt gescheiden van **** **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de brusselse politiezones om er het ASTRID-systeem te ondersteunen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2011 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die voortvloeien uit de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2011 om het **** in **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011003439 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt de heer Hans D'Hondt, met ingang van 1 januari 2012, aangeduid als voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën. Een beroep tot nietigver type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011009822 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Marc Van De Plas voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtel type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximale schadebedrag waarvoor de exploitant of de vervoerder aansprakelijk kan zijn in het geval van vervoer in de zin van artikel 14 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011009821 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot invoering van bepalingen inzake de bevordering van vaste afgevaardigden in het koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot uitvoering van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 houdende erkenning van het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 15/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene directie van de Identificatie en van de Controle der Aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2011, 119.01 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van **** en **** tot de **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011027235 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 11 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 23 en 25 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de passende dienstbetrekking type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 38bis, 62 en 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de inschakelingsuitkering

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011022458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 215.808 uitgesproken door de Raad van State op 18 oktober 2011 vernietigt het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat De gevolgen van de vernietigde bepalingen blijven behouden tot de datum van de huidige publicatie i(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011206299 bron grondwettelijk hof Bericht. - Verbetering van het arrest nr. 59/2011 Bij beschikking van 5 oktober 2011, genomen met toepassing van artikel 117 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, heeft het Hof beslist het arrest nr. 59/2011 van 5 De griffier, P.-Y. Dutilleux.

decreet

type decreet prom. 24/11/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001, gewijzigd bij het Protocol gedaan te Berlijn op 23 juni 2009 alsook het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001 type decreet prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036079 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 type decreet prom. 22/12/2010 pub. 30/12/2011 numac 2011206553 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen. - Addenda

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten type omzendbrief prom. 15/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011031639 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het afsluiten van de rekeningen van het dienstjaar 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011206591 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marc VANDEVENNE en Linda ELSEVIERS, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Jan STIJNS, advocaat, met (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011041712 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 398e AANVULLING Bijwerking op 10 december 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. 20/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003442 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende aanduiding van het zesde registratiekantoor Brussel als enig bevoegd kantoor inzake de registratie van onderhandse huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011206576 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** arts-adviseur De vergelijkende selectie van **** arts-adviseur (niveau ****2) voor de **** **** **** (****11052) werd afgesloten op 8 december 2011. Er (...)
^