Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 december 2011
gepubliceerd op 30 december 2011

Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000847
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
ELI
eli/besluit/2011/12/28/2011000847/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb te Uwer ondertekening voor te leggen, kent voor het werkingsjaar 2011 aan de gemeente of meergemeentenpolitiezone een sociale federale toelage toe, ter gedeeltelijke compensatie van de bijdragen die zij aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (R.S.Z.P.P.O.) verschuldigd zijn.

Voor de ééngemeentezone wordt de toelage aan de gemeente toegekend, terwijl ze voor de meergemeentezones aan de politiezone wordt toegekend. In beide gevallen wordt het toegekende bedrag door de federale overheid aan de R.S.Z.P.P.O. betaald. De R.S.Z.P.P.O. ontvangt deze gelden voor rekening van de bedoelde gemeenten of meergemeenten-politiezones en brengt deze in mindering van de bijdragen die zij aan diezelfde overheidsdienst moeten betalen.

De initiële enveloppe werd berekend volgens de modaliteiten zoals toegelicht bij het koninklijk besluit van 6 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/01/2003 pub. 21/01/2003 numac 2003000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2003 sluiten houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2003, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2003. Datzelfde jaar werd - zoals toegelicht bij hetzelfde besluit - reeds een aanvang gemaakt met de geleidelijke overgang van een verdeling van de middelen in functie van de weddencoëfficiënt van de maand augustus 2002 (90 %) naar een verdeling volgens een wetenschappelijke verdeelsleutel (10 %), gewoonlijk « KUL-norm » genoemd. Deze overgang ging gepaard met het opstarten van een bijkomend solidariteitssysteem.

De bedragen voor het jaar 2011 werden bekomen door de toegekende bedragen in het koninklijk besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2010 sluiten houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2010 - verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2011 - te vermeerderen met de stijgingscoëfficiënt 1,6 % voor de evolutie van de gezondheidsindex 2010/2011 zoals vastgesteld in bijlage 1 van de omzendbrief ABB5/430/2010/5 van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheercontrole.

Betreffende het bijkomende solidariteitsmechanisme heeft de regering besloten de geleidelijke overgang van een verdeling van de middelen in functie van de weddencoëfficiënt van de maand augustus 2002 (55 %) naar een verdeling volgens een wetenschappelijke verdeelsleutel (45 %), gewoonlijk « KUL-norm » genoemd, verder door te trekken met behoud van dezelfde regels voor het solidariteitssysteem als de voorgaande jaren.

Het solidariteitssysteem treedt in werking wanneer het resultaat van de berekening à 100 % in functie van de weddencoëfficiënt van de maand augustus 2002, gunstiger is dan het resultaat à 55 %/45 %.

Dit solidariteitsmechanisme bestaat erin dat voor de zones in de situaties 2 of 6, kwartielen q1, q2 en, indien ze grenszone zijn, q3, het bedrag à 100 % zal toegekend worden.

Voor de zones die zich in de situaties 2 of 6, kwartiel q3 (niet grenszone) bevinden zal het resultaat, berekend met de verdeelsleutel 55 %/45 %, vermeerderd worden met de helft van het verschil tussen het resultaat berekend à 100 % en dit berekend met toepassing van de verdeelsleutel 55 %/45 %.

De begrippen kwartiel 1 en 2 staan in relatie met de fiscale draagkracht van een politiezone, uitgedrukt middels het belastbaar inkomen per inwoner. Het kwartiel duidt de positie van een politiezone aan in de gesorteerde listings in dalende volgorde van belastbaar inkomen per inwoner. Een zone met q1 bevindt zich in de onderste 25 % observaties van de lijst (hoort dus bij de 25 % « armste » politiezones), een zone met q2 bevindt zich tussen de 25 % en de 50 % van de observaties (en is dus « minder arm »), een zone in q3 bevindt zich tussen de 50 % en 75 % van de observaties (en is dus « rijker dan de doorsnee ») en een zone in q4 bevindt zich in de hoogste 25 % van het geheel.

Deze solidariteit wordt gedragen door de gemeenten of meergemeentelijke politiezones die zich in de situatie 1 of 3 bevinden en waarbij de berekening volgens de verdeelsleutel 40 %/60 % voordeliger is dan de berekening à 100 % in functie van de weddencoëfficiënt van de maand augustus 2002.

De voormelde politiezones in de situaties 1 of 3 staan elk in solidariteit eenzelfde percentage af van het positief verschil tussen enerzijds het resultaat voor hun zone van de berekening zoals bepaald in artikel 4 en anderzijds het resultaat voor hun zone van de berekening waarbij 100 % van het totaalbedrag van de federale sociale toelage zou worden verdeeld in functie van de weddencoëfficiënt.

Het percentage dat op het positief verschil wordt toegepast is gelijk aan 100 maal de verhouding tussen enerzijds in de teller het totaal bedrag dat in solidariteit aan de politiezones in de situaties 2 of 6, kwartielen q1, q2 en q3 (grenszone) zoals bepaald in artikel 5, dient te worden verleend bovenop de berekening zoals bepaald in artikel 4 en anderzijds in de noemer het totaal van alle positieve verschillen zoals hoger vermeld van de betreffende politiezones in de situaties 1 of 3.

Bij het koninklijk besluit werd een bijlage gevoegd. De bijlage vermeldt per politiezone de bedragen die in het kader van de sociale toelage aan de gemeente of de meergemeenten-politiezone, al naar gelang het geval, toegekend werden.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uw Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid sluiten tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, de artikelen 10 tot 14 en 16;

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 41, tweede lid en artikel 41bis;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen, de artikels 1, 3 en 6;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 september 2011;

Gelet op het advies van de Adviesraad van Burgemeesters, gegeven op 5 oktober 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting van 16 november 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze op in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder : 1° « KUL-norm » : de wetenschappelijk uitgewerkte, objectieve geldelijke verdeelsleutel, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk II, punt 3, hoofdstuk III, laatste lid en hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen sluiten houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten;2° « Situatie 1 » : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage 1, hoofdstuk V Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 1, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen sluiten;3° « Situatie 2 » : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 2, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen sluiten;4° « Situatie 3 » : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 3, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen sluiten;5° « Situatie 6 » : de financiële startsituatie zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V Aanpassingen aan de federale basistoelage, vierde lid, Situatie 6, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen sluiten;6° « Kwartiel q1 » : de financiële mogelijkheid van de zone, uitgedrukt via het belastbaar inkomen per inwoner, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V Aanpassingen aan de federale basistoelage, achtste lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen sluiten;7° « Kwartiel q2 » : de financiële mogelijkheid van de zone, uitgedrukt via het belastbaar inkomen per inwoner, zoals bedoeld in bijlage I, hoofdstuk V Aanpassingen aan de federale basistoelage, achtste lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 24 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001344 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001345 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de politiezones voor het jaar 2002 van de federale toelage ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen sluiten; 8° « R.S.Z.P.P.O. » : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; 9° « W.G.P. » : wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 10° « Vaste bezoldiging » : de vaste bezoldiging verbonden aan het statuut, zoals vastgesteld in artikel XII.XI.19, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 11° « Weddencoëfficiënt » : de verhouding tussen de vaste loonmassa van de maand augustus 2002 van de overgehevelde federale operationelen van de politiezone, zoals bedoeld in artikel 235, eerste lid, W.G.P. en de vaste loonmassa van alle overgehevelde federale operationelen.

Art. 2.Voor het jaar 2011wordt aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone, naargelang het geval, een federale sociale toelage toegekend ter gedeeltelijke compensatie van de bijdragen die zij aan de R.S.Z.P.P.O. verschuldigd zijn.

Art. 3.De federale toelage bedoeld in artikel 2 wordt uitbetaald binnen het beschikbare krediet van 101.033.028,17 EUR Het bedrag wordt uitbetaald aan de R.S.Z.P.P.O. De R.S.Z.P.P.O. ontvangt deze betaling voor rekening van de in artikel 2 bedoelde gemeenten of meergemeentenpolitiezones, en brengt de bedragen, zoals bepaald in de bijlage, in mindering van het totaal aan bijdragen, verschuldigd door de hoger bedoelde gemeente of meergemeentenpolitiezone, voor het jaar 2011.

Art. 4.45 % van het totaal bedrag van de federale sociale toelage, bedoeld in artikel 3, wordt op basis van de KUL-norm verdeeld onder de 196 politiezones. De overige 55 % wordt per politiezone vastgesteld op basis van de weddencoëfficiënt.

Art. 5.Voor de gemeenten of meergemeentenpolitiezones die zich in de situaties 2 of 6, kwartielen q1, q2, of, indien ze Rijksgrenszone zijn, q3 bevinden, wordt eveneens een berekening gemaakt waarbij 100 % van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddencoëfficiënt. Het resultaat van deze berekening wordt vergeleken met het resultaat zoals bekomen met de berekeningsmethode bepaald in artikel 4.

Indien het resultaat van de berekening zoals bepaald in het eerste lid gunstiger is dan deze van artikel 4 wordt een solidariteitsmechanisme toegepast. Deze solidariteit bestaat erin dat aan de gemeente of meergemeentenpolitiezone die zich in de situaties 2 of 6 en in kwartiel q1 of q2 bevinden, het voor haar meest gunstige bedrag wordt toegekend. Aan de gemeente of meergemeentenpolitiezone, andere dan een grenszone, die zich in situatie 2 of 6 en in kwartiel q3, bevindt, wordt het bedrag toegekend, berekend op de wijze zoals bepaald in artikel 4 en vermeerderd met de helft van het verschil tussen het resultaat van de berekeningsmethode zoals bepaald in het eerste lid en de methode zoals bepaald in artikel 4.

Deze correcties komen ten laste van de gemeenten of meergemeentelijke politiezones die zich in de situatie 1 of 3 bevinden en waar de berekening zoals bepaald in artikel 4 gunstiger is dan de berekening waarbij 100 % van het totaalbedrag van de federale sociale toelage wordt verdeeld in functie van de weddencoëfficiënt, zoals bepaald in huidig artikel.

Art. 6.De verdeling van het totaal bedrag van de federale sociale toelage bedoeld in artikel 3, met toepassing van de regels zoals bepaald in de artikelen 4 en 5, over de verschillende gemeenten en meergemeentepolitiezones is hernomen in de bijlage bij dit besluit.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 8.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 december 2011 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011.

Zone de police - Politiezone

Allocation sociale Sociale toelage

5267

Genappe / Nivelles

460.223,15

5268

Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize

378.396,88

5269

La Hulpe / Lasne / Rixensart

329.096,81

5270

Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain

361.535,82

5271

Wavre

315.149,62

5272

Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt

212.281,03

5273

Braine-l'Alleud

204.137,26

5274

Waterloo

203.558,68

5275

Ottignies-Louvain-la-Neuve

305.701,32

5276

Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies

369.565,45

5277

Liège

3.301.116,53

5278

Neupré / Seraing

798.076,75

5279

Herstal

299.941,34

5280

Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne

325.799,14

5281

Bassenge / Blegny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé

609.279,42

5282

Flémalle

216.610,83

5283

Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz

532.235,36

5284

Ans / Saint-Nicolas

419.845,13

5285

Awans / Grâce-Hollogne

331.790,70

5286

Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme

314.567,65

5287

Jalhay / Spa / Theux

390.209,75

5288

Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt

637.013,92

5289

Dison / Pepinster / Verviers

820.786,80

5290

Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes

488.098,46

5291

Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith)

602.524,01

5292

Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren

889.661,55

5293

Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges

277.693,89

5294

Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze

508.067,75

5295

Huy

428.580,74

5296

Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot

611.877,69

5297

Arlon / Attert / Habay / Martelange

756.166,99

5298

Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger

483.765,14

5299

Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton

692.346,14

5300

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm

1.425.746,82

5301

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre

1.087.974,19

5302

Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin

851.171,45

5303

Namur

1.205.928,86

5304

Eghezée / Gembloux / La Bruyère

334.310,95

5305

Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey

567.124,05

5306

Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville

423.091,45

5307

Sambreville / Sombreffe

349.772,59

5308

Jemeppe-sur-Sambre

168.842,80

5309

Florennes / Walcourt

436.240,10

5310

Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois

422.967,18

5311

Couvin / Viroinval

394.739,51

5312

Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir

788.335,51

5313

Houyet / Rochefort

414.049,98

5314

Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze

638.870,11

5315

Cerfontaine / Doische / Philippeville

489.802,16

5316

Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai

1.053.549,68

5317

Mouscron

529.639,58

5318

Comines-Warneton

305.074,75

5319

Beloeil / Leuze-en-Hainaut

394.289,63

5320

Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq

383.609,10

5321

Bernissart / Péruwelz

452.385,89

5322

Ath

297.499,12

5323

Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines

452.385,99

5324

Mons / Quévy

1.368.604,32

5325

La Louvière

608.111,62

5326

Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly

414.999,33

5327

Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain

1.016.608,63

5328

Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies

725.477,38

5329

Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain

472.743,57

5330

Charleroi

2.373.879,29

5331

Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes

441.522,15

5332

Anderlues / Binche

409.446,40

5333

Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château

373.604,66

5334

Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance

489.641,95

5335

Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

541.799,94

5336

Courcelles / Fontaine-l'Evêque

500.212,10

5337

Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles

442.477,14

5338

Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin

398.215,65

5339

Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles

3.309.049,40

5340

Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean

616.489,72

5341

Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest

1.457.768,37

5342

Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort

927.777,96

5343

Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre

751.726,56

5344

Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode

640.789,78

5345

Antwerpen

3.208.295,49

5346

Zwijndrecht

149.651,16

5347

Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle

350.560,64

5348

Kapellen / Stabroek

196.453,79

5349

Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint

424.168,41

5350

Essen / Kalmthout / Wuustwezel

387.151,25

5351

Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem

345.286,74

5352

Brasschaat

247.868,54

5353

Schoten

210.933,68

5354

Ranst / Zandhoven

292.628,88

5355

Brecht / Malle / Schilde / Zoersel

456.542,12

5356

Bornem / Puurs / Sint-Amands

297.795,65

5357

Willebroek

178.971,87

5358

Mechelen

629.544,53

5359

Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver

362.726,48

5360

Lier

320.548,01

5361

Berlaar / Nijlen

272.202,69

5362

Heist-op-den-Berg

282.006,50

5363

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel

421.886,51

5364

Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar

939.705,19

5365

Herselt / Hulshout / Westerlo

320.545,14

5366

Geel / Laakdal / Meerhout

535.347,34

5367

Arendonk / Ravels / Retie

391.128,35

5368

Balen / Dessel / Mol

464.835,10

5369

Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar

440.674,85

5370

Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven

1.031.095,55

5371

Lommel

241.533,06

5372

Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt

339.917,25

5373

Beringen / Ham / Tessenderlo

462.038,69

5374

Halen / Herk-De-Stad / Lummen

199.336,15

5375

Heusden-Zolder

218.013,18

5376

Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden

402.442,97

5377

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer

723.466,56

5378

Houthalen-Helchteren

241.398,12

5379

Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen

509.162,36

5380

Herstappe / Tongeren

532.213,75

5381

Bilzen / Hoeselt / Riemst

594.705,55

5382

Voeren

213.324,54

5383

Dilsen-Stokkem / Maaseik

554.912,78

5384

As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal

694.207,70

5385

Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode

525.333,56

5853

Lanaken/Maasmechelen

812.720,87

5388

Leuven

697.681,21

5389

Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge

398.280,82

5390

Landen / Linter / Zoutleeuw

252.197,70

5391

Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek

249.392,94

5392

Hoegaarden / Tienen

374.238,51

5393

Herent / Kortenberg

250.221,64

5394

Aarschot

234.328,53

5395

Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen

211.877,25

5396

Diest / Scherpenheuvel-Zichem

458.782,56

5397

Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee

247.622,69

5398

Tervuren

145.618,55

5399

Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo

208.229,12

5400

Zaventem

289.061,73

5401

Kraainem / Wezembeek-Oppem

144.451,88

5402

Hoeilaart / Overijse

220.474,38

5403

Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

190.011,57

5404

Beersel

153.837,07

5405

Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen

344.315,15

5406

Dilbeek

279.325,21

5407

Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat

374.777,51

5408

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel

475.111,21

5409

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise

299.935,68

5410

Grimbergen

236.440,66

5411

Machelen / Vilvoorde

364.015,45

5412

Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

274.953,78

5413

Halle

309.581,79

5414

Sint-Pieters-Leeuw

213.873,34

5415

Gent

2.088.083,55

5416

Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate

528.075,24

5417

Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins

480.700,59

5418

Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele

472.734,86

5419

De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem

364.661,05

5420

Deinze / Zulte

409.506,37

5421

Assenede / Evergem

364.407,81

5422

Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem

291.684,42

5423

Aalter / Knesselare

213.549,73

5424

Maldegem

245.928,85

5425

Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem

541.142,34

5426

Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm

334.382,89

5427

Ronse

237.773,08

5428

Geraardsbergen / Lierde

267.176,64

5429

Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem

431.675,91

5430

Beveren

316.046,31

5431

Sint-Gillis-Waas / Stekene

305.395,22

5432

Sint-Niklaas

471.241,13

5433

Kruibeke / Temse

336.970,33

5434

Lokeren

328.808,50

5435

Hamme / Waasmunster

195.314,52

5436

Berlare / Zele

324.549,71

5437

Buggenhout / Lebbeke

207.066,32

5438

Laarne / Wetteren / Wichelen

353.074,40

5439

Denderleeuw / Haaltert

334.808,31

5440

Aalst

643.552,43

5441

Erpe-Mere / Lede

352.588,68

5442

Ninove

280.402,49

5443

Dendermonde

500.075,09

5444

Brugge

1.056.991,06

5445

Blankenberge / Zuienkerke

211.477,66

5446

Damme / Knokke-Heist

367.419,51

5447

Beernem / Oostkamp / Zedelgem

554.560,24

5448

Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene

643.218,76

5449

Oostende

509.607,93

5450

Bredene / De Haan

202.650,74

5451

Middelkerke

237.232,11

5452

Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout

596.706,16

5453

Hooglede / Izegem / Roeselare

655.102,32

5454

Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke

314.230,08

5455

Ledegem / Menen / Wevelgem

541.194,72

5456

Kortrijk / Kuurne / Lendelede

745.294,98

5457

Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem

590.589,01

5458

Deerlijk / Harelbeke

176.026,74

5459

Alveringem / Lo-Reninge / Veurne

440.863,81

5460

Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark

631.122,99

5461

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort

595.648,72

5462

Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke

1.395.745,36

TOTAL

101.033.028,22


Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van 28 december 2011 houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^