Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2012

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt aan de heer Stefan Lambert ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 december 20

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014016
pub.
02/02/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de periode van 1 december 2011 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximale schadebedrag waarvoor de exploitant of de vervoerder aansprakelijk kan zijn in het geval van vervoer in de zin van artikel 14 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2011 om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2011 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland sluiten wordt aan de heer Stefan Lambert ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 december 2011.

^