Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) type wet prom. 28/12/2011 pub. 14/03/2012 numac 2012000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/02/2012 numac 2012200992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de brusselse politiezones om er het ASTRID-systeem te ondersteunen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2011 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die voortvloeien uit de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2011 om het **** in **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximale schadebedrag waarvoor de exploitant of de vervoerder aansprakelijk kan zijn in het geval van vervoer in de zin van artikel 14 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 houdende erkenning van het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2011 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene directie van de Identificatie en van de Controle der Aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetreding van **** en **** tot de **** **** type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 31/01/2012 numac 2012000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de resterende toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 15/03/2012 numac 2012000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 25/07/2012 numac 2012014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012018030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2012 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2012, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant », « Association des Généralistes de l'Est-francophone de la Belgique (AGEF) », « Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg (AMGSL) », « Association des Médecins généralistes Famenne-Ardenne (AMGFA) » en « Association des Médecins généralistes du Centre Ardennes (AMGCA) » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi », « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche (FMGCB) », « Association des Généralistes de la Région des Fagnes (AGRF) » et « Association des Médecins généralistes de Mons (AMGM) » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de periode van 1 december 2011 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig noodgeval en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 23 en 25 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de passende dienstbetrekking type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 38bis, 62 en 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de inschakelingsuitkering type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de formuliermodellen bedoeld bij de artikelen 11, 14, 22, 23 en 24 van het besluit van 8 december 2011 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035116 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 26/04/2012 numac 2012202273 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 03, 04 en 11 van de organisatieafdelingen 14, 16, 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

erratum

type erratum prom. 28/12/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Erratum type erratum prom. 28/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 28/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de Identificatie en van de Controle der Aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Erratum
^