Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 6 februari 2019 (2) type wet prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202252 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders type wet prom. 17/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019203027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot erkenning van de mantelzorgers type wet prom. 17/05/2019 pub. 07/04/2020 numac 2020020704 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 6 februari 2019. - Addendum type wet prom. 17/05/2019 pub. 05/10/2020 numac 2020043190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot erkenning van de mantelzorgers. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/05/2019 pub. 26/08/2022 numac 2019041382 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 (2)(3) type wet prom. 17/05/2019 pub. 11/09/2023 numac 2023042911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012181 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders met het oog op de erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012338 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Edingen van het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens naar Aat type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012954 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende benoeming van de griffier en de plaatsvervangende griffier in de Nationale Raad van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012994 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2019 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015281 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders met het oog op de erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019041153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, tweede lid van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/10/2020 numac 2020043144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Thimister-Clermont type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012886 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan het celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake biociden type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019013092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Vast Elektrotechnisch Comité ingesteld bij het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041187 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan pitfruitbedrijven met liquiditeitsproblemen type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019041152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van aantakkingstrajecten als vermeld in artikel 7, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject en tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018 betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019203278 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de lijst van de knelpuntberoepen

decreet

type decreet prom. 17/05/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019013590 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013414 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013908 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting, wat betreft de beheerovereenkomsten, de dienstenvergoedingen en de beheervisie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014302 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014363 bron vlaamse overheid 17 MEI 2019 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019014365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de verkoop en exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019014453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische specificaties van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en binnenschepen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de uitvoering van punt 2.1.1 van het Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2018-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg T704-0 Toegang tot parking tussen 0,000 en 0,939 en de parking Molenheide te Helchteren tussen kilometerpunt 0,613 en 0,939 op het grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019030819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019030825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 47 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, wat betreft de vergoeding voor de leden van de beroepscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019030824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2019 aan het Fonds voor Scheepsjongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019041225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitrol van digitale meters type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041414 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019041413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 24/07/2019 numac 2019041453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sociaal beheer van woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het bouwkundig tekenen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019041633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041631 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019041931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 houdende vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone `BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde'
^