Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 mei 2019
gepubliceerd op 13 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2019013664
pub.
13/08/2019
prom.
17/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/17/2019013664/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel II.112, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2019;

Gelet op protocol nr. 130 van 5 april 2019 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op protocol nr. 96 van 5 april 2019 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;

Gelet op advies 95.969 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° , van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De student van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, vermeld in artikel II.112 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, kiest uit de volgende lijst minstens één onderwijsvak, binnen de mogelijkheden die de hogeschool aanbiedt: 1° agrarische technieken;2° autorijtechnieken;3° autotechniek;4° bakkerij;5° bio-esthetiek;6° bloemschikken;7° bouw;8° carrosserie;9° centrale verwarming;10° diamant;11° elektriciteit;12° elektromechanica;13° elektronica;14° glastechnieken;15° goud;16° grafische technieken;17° haartooi;18° hedendaagse dans;19° hotel;20° hout;21° instrumentenbouw;22° klassieke dans;23° koeltechniek;24° kunststoffen;25° lassen - constructie;26° leder;27° mechanica;28° metaal;29° meubelmakerij;30° nautische technieken 31° sanitair;32° Rijn- en binnenvaart 33° scheepswerktuigkunde;34° scheepvaart;35° schilderen en decoratie;36° schrijnwerkerij;37° slagerij;38° steen- en marmerbewerking;39° tandtechniek;40° uurwerkmaken;41° veiligheidstechniek;42° verkoop;43° verzorging;44° voeding;45° zeemanschap. De onderwijsvakken hedendaagse dans en klassieke dans kunnen enkel in samenwerking met een School of Arts met onderwijsbevoegdheid voor de professionele bacheloropleiding dans.

Art. 2.Ter uitvoering van artikel II.112, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt de vakinhoudelijke startbekwaamheid die nodig is om de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs te kunnen aanvatten, aanzien als nuttige ervaring.

Art. 3.De toegang tot de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, vermeld in artikel II.112 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wordt beperkt tot kandidaten die vakinhoudelijke startbekwaamheid kunnen bewijzen.

De volgende kandidaten worden toegelaten tot de educatieve graduaatsopleiding: 1° een kandidaat met vijf jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak van de educatieve graduaatsopleiding; 2° een kandidaat met drie jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak van de educatieve graduaatsopleiding en een studiebewijs als vermeld in artikel II.176 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, of een beroepscertificaat van VDAB in het domein van het onderwijsvak; 3° in afwijking van 1° en 2° moeten kandidaten voor de onderwijsvakken hedendaagse dans en klassieke dans voldoen aan de voorwaarden van artikel II.112, § 5 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Art. 4.De hogescholen die een educatieve graduaatsopleiding voor secundair aanbieden, controleren of de kandidaat voldoende vakinhoudelijke bekwaamheid bezit. Die hogescholen bepalen binnen de VLHORA hiervoor een gemeenschappelijke procedure. Deze procedure bevat minimaal het bepalen van de startbekwaamheid, de beoordeling van de vakbekwaamheid - die waar mogelijk gebaseerd is op de relevante beroepskwalificaties - tijdens de opleiding, de toegangsprocedure, zoals bepaald in artikel 3, en een beroepsmogelijkheid.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^