Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 05 september 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018013569
pub.
05/09/2018
prom.
29/08/2018
ELI
eli/besluit/2018/08/29/2018013569/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle


De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 1°, en artikel 15, 1°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, d);

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, artikel 35;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit tot doel heeft om de maatregelen zoals voorzien in het artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle aan te passen aan de huidige epidemiologische situatie in België betreffende de ziekte van Newcastle, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. In afwijking op artikel 2 zijn niet-commerciële verzamelingen met hobbypluimvee toegelaten onder de volgende voorwaarden: 1. De organisator van de verzameling moet voorafgaand beschikken over een toelating van het Agentschap.De aanvraag voor de toelating gebeurt met het model van aanvraagformulier als bepaald in het ministerieel besluit van 8 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008018234 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De aanvraag bevat bijkomend de gegevens als vermeld in artikel 53 van het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren; 2. De voorwaarden van artikelen 53, 54 en 55 van het hoger vermeld koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten;4. Alle pluimvee dat wordt aangevoerd op de verzameling is individueel geïdentificeerd met een gesloten pootring, verdeeld door een erkende vereniging als bedoeld in het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998016140 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen sluiten betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen of in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor landbouw nuttige huisdieren. Dieren die niet individueel geïdentificeerd zijn of die nog te jong zijn om correct individueel geïdentificeerd te zijn, mogen niet toegelaten worden tot de verzameling; 4. Alle pluimvee dat aanwezig is op de verzameling is ten minste drie weken en ten hoogste 9 maanden vóór de aanvang van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Als bewijs van vaccinatie geldt de verklaring van vaccinatie volgens het model in bijlage 2 bij dit besluit, dat correct moet ingevuld worden.

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 augustus 2018.

D. DUCARME

Bijlage bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle.

D. DUCARME

^