Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 augustus 2008
gepubliceerd op 22 september 2008

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2008018234
pub.
22/09/2008
prom.
08/08/2008
ELI
eli/besluit/2008/08/08/2008018234/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid de artikelen 4 en 18, gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 juli 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zonder verwijl de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vast te stellen;

Besluit :

Artikel 1.Een melding met het oog op registratie en aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen evenals een melding met het oog op de stopzetting van één of meerdere activiteiten of een melding met het oog op een wijziging van administratieve gegevens moeten gebeuren aan de hand van het model van aanvraagformulier opgenomen in de bijlage van dit besluit. Het formulier is eveneens beschikbaar op de internetsite : http://www.favv.be

Art. 2.Deze melding of aanvraag moet per post, fax of via elektronische weg worden ingediend bij het hoofd van de provinciale controle-eenheid van de provincie waar de inrichting zich bevindt. De adressen waarnaar de melding of aanvraag moet worden gericht, zijn onder de vorm van een bericht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn eveneens terug te vinden op de internetsite : http://www.favv.be Gegeven te Brussel, 8 augustus 2008.

Mevr. S. LARUELLE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^