Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013627 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp voor een derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 1 Deze verplichting volgt uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak bij besl(...) type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018012623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018012690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018012938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013342 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2389 van 30 juli 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van n type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013351 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2338 van 28 juni 2018, wordt Mevr. Birgitte Mathys, attaché, op 31 december 2017 's avonds ambtshalve uit haar betrekking ontslagen wegens een tweede benoeming in vast dienstverb type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013352 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2390 van 30 juli 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 05/09/2018 numac 2018013422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de voorbereidende opleiding voor de baan steenhouwer type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet met motief "zorg" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van het pensioenreglement van het "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013300 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het verwerven, het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het gebruiken en het vervreemden van deze wapens en munitie type ministerieel besluit prom. 28/06/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013555 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van een nieuwe erkenning van de inrichting "Aqua Club" gelegen te Ernest Solvaystraat 16 te 1050 Brussel als handelszaak voor vissen aan de heer Benner Laurent in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Tom & Co Vanderkindere" gelegen te Vanderkinderestraat 532 te 1180 Brussel als handelszaak voor dieren aan de vennootschap Anisim SPRL in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 31/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031407 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018204376 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6885 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, gesteld door d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204372 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2013 tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft, gewijzigd bij het besluit van 20 juli 2017 type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204431 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling in 2018 van steun ter bevordering van de certificatie inzake de naleving van het productdossier « standaard VEGAPLAN » type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204379 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Leefmilieu en en van het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2016 tot hernieuwing van de leden van de "Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières " (Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven)

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013459 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2019 Het in artikel 205quater, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkom Overeenkomstig artikel 205quater, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, mag het tarief dat v(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013583 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0032: ForFarmers Belgium BVBA/Holding Finalgo BVBA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 29 augustus 2018, ont Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) het fokken van pluimvee(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013636 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0033: SD Worx Holding NV/Anchorage BV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 30 augustus 2018, ontving de audit Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de overige adviesbureau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018204261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Strategisch adviseurs Facility Management (niveau A3) voor RIZIV. - Selectie-nummer : ANG18183 Solliciteren kan tot 19/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013656 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Selectie van de Voorzitter van de Directiecomité voor de CREG. - Selectienummer: ANE18701. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 22/08/2018. De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd(...) Solliciteren kan tot en met 19/09/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) type erratum prom. 11/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040628 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake het gespecialiseerd onderwijs. - Erratum type erratum prom. 18/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040629 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de beëindiging van de financiering van de bronnencentra voor de overdracht van de herinnering en de gelabelde centra voor de overdracht van de herinnering bedoeld in het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt. - Erratum

document

type document prom. 19/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204318 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor huisonderwijs type document prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018204354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Ministerie van Defensie - Correspondenten P&O (m/v/x) (BNG18137) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden(...) Solliciteren kan tot 19 september 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2018 numac 2018013567 bron hoge raad voor de justitie **** van gerechtelijke stagiairs Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de ****(...) **** vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is bedoeld om de voor de uitoefening ****(...)
^