Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juli 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018

Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018031576
pub.
01/08/2018
prom.
24/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/24/2018031576/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JULI 2018. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle


De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 1°, en artikel 15, 1°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, d);

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, de artikelen 34, 35 en 41;

Gelet op de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 2 juli 2018 "Maatregelen getroffen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle" zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit tot doel heeft om de maatregelen zoals voorzien in het artikel 1 van de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 2 juli 2018 "Maatregelen getroffen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle", die van kracht is voor dertig dagen, gedeeltelijk te verlengen wegens het blijvend uitbreken van nieuwe haarden van de ziekte van Newcastle en aan te vullen met bijkomende maatregelen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities van: i. het koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013018310 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee sluiten tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee;i. het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren; ii. het koninklijk besluit van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018031294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee sluiten tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee. § 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verder verstaan onder: 1° Verhandeling: in eigen naam, in opdracht van of onder commissie, in de handel brengen, verwerven, aanbieden, ten verkoop tentoonstellen, vervoeren, verkopen, ruilen, leveren, onder kosteloze of bezwarende titel afstaan, invoeren, uitvoeren of doorvoeren;2° Agentschap: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;3° LCE: lokale controle-eenheid van het Agentschap.

Art. 2.Het verzamelen en het tentoonstellen van pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering van reisduiven, en de verhandeling van bovenvermelde soorten naar en door hobbyhouders met inbegrip op openbare markten zijn verboden over gans het grondgebied.

Art. 3.In afwijking van artikel 2 en onverminderd artikel 43 van hoger vermeld koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten, is de verhandeling van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip op markten, door een pluimveehandelaar enkel en alleen toegelaten onder de volgende bijkomende voorwaarden: 1. Het pluimvee dat aanwezig is op de inrichting van de pluimveehandelaar en dat door hem wordt verhandeld, is enkel en alleen en rechtstreeks afkomstig van inrichtingen met een toelating 10.1 of 10.2, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2006 pub. 02/03/2006 numac 2005023114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; 2. Voor elk vervoer van het in punt 1 bedoeld pluimvee naar de inrichting van de pluimveehandelaar wordt een papieren verplaatsingsdocument opgesteld door de vervoerder volgens het model in bijlage bij dit besluit.Het verplaatsingsdocument vermeldt ook de toegediende vaccinaties als bedoeld in punt 3.

Het verplaatsingsdocument wordt opgesteld in 3 exemplaren en ingevuld overeenkomstig de instructies van het Agentschap. Een exemplaar is bestemd voor de laadplaats, een voor de losplaats en een voor de vervoerder; 3. Alle pluimvee dat wordt aangevoerd bij de handelaar werd op het bedrijf van herkomst volledig gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle overeenkomstig het ministerieel besluit van 25 januari 1993 houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudo-vogelpest en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudo-vogelpest;4. Voor elke deelname aan een verzameling vanuit de inrichting van een pluimveehandelaar moet een nieuw verplaatsingsdocument opgemaakt worden door de pluimveehandelaar conform artikel 33 van het koninklijk besluit van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018031294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee sluiten tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee, zonder het luik "vaccinatie".Op elke verzameling moet de pluimveehandelaar per te koop gesteld lot pluimvee en hobbypluimvee ook de verplaatsingsdocumenten als bedoeld in punt 2 bijhebben en deze op vraag voorleggen. 5. Elke pluimveehandelaar dient elke vrijdag de planning van al zijn deelnames aan verzamelingen in de daaropvolgende week over te maken aan de LCE die bevoegd is voor de gemeente waar hij is gevestigd.Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning zijn opgenomen. 6. Pluimvee en hobbypluimvee die nog aanwezig zijn bij de pluimveehandelaar en die niet afkomstig zijn van de in punt 1 bedoelde bedrijven, mogen niet verhandeld worden, tenzij ze een volledige vaccinatie hebben ondergaan tegen de ziekte van Newcastle, en dienen apart gehouden te worden van het in punt 1 vermelde pluimvee.7. De pluimveehandelaar dient van alle pluimvee en vogels die hij houdt op zijn inrichting een register bij te houden met de volgende gegevens: a) datum van aanvoer;b) aantal aangevoerde dieren;c) herkomst van de dieren;d) aantal verkochte dieren per dag op de inrichting en/of op de markt;e) productiviteit van de toom waaronder verbruik van voeder;f) de ziekte, de sterfte en de oorzaken daarvan.8. De pluimveehandelaar dient elk in punt 7 bedoelde gestorven dier over te brengen of te laten overbrengen naar het laboratorium van een erkende vereniging voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en aviaire influenza.

Art. 4.Tenzij door overmacht of op bevel van de bevoegde overheid, is het vervoerders en handelaars verboden om pluimvee over te laden tussen voertuigen, tenzij op de inrichting van een pluimveehandelaar, waar de aankomst van het pluimvee wordt geregistreerd vóór het overladen en voor elk nieuw vertrek een nieuw verplaatsingsdocument wordt opgesteld.

Art. 5.De beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 2 juli 2018 "Maatregelen getroffen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle" wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 juli 2018.

D. DUCARME

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^