Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2013
gepubliceerd op 30 augustus 2013

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003280
pub.
30/08/2013
prom.
29/08/2013
ELI
eli/besluit/2013/08/29/2013003280/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013003211 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 augustus 2013.

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 augustus 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013003211 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, en dit ingevolge de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers met het oog op het invoegen van bepaalde prijsklassen in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 april 2013, wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen :

Destination

Longueur (en mm)

Largeur (en mm)

Bestemming

Lengte (in mm)

Breedte (in mm)

Cigares vendus à la pièce

75

12

Stuksgewijs verkochte sigaren

75

12

Cigares logés en emballages de :

Sigaren in verpakkingen van :


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces

340

17

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks

340

17

Cigarettes logées en emballages de :

Sigaretten in verpakkingen van :


19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 et 39 pièces

172

14

19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 en 39 stuks

172

14

50 et 100 pièces

262

14

50 en 100 stuks

262

14

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :


2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g et 90 g

172

14

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g en 90 g

172

14

100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g

262

14

100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g

262

14

170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1 000 g

340

17

170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g en 1 000 g

340

17


. »

Art. 2.Artikel 33, lid 1, b), en c), van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd respectievelijk bij het ministerieel besluit van 24 juni 2011 en bij het ministerieel besluit van 27 april 2013, worden vervangen als volgt : « b) sigaretten in gesloten verpakkingen van 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 50 of 100 stuks; c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 of 1 000 gram.».

Art. 3.Artikel 58, lid 2, van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 juni 2011, wordt vervangen als volgt : « De verkoop van sigaretten per stuk of in busseltjes is verboden.

Elke verpakking moet 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 50 of 100 stuks bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, zijn van toepassing op sigaretten. ».

Art. 4.Artikel 60 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 april 2013, wordt vervangen als volgt : «

Art. 60.Elke verpakking van rooktabak moet netto 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 of 1 000 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. ».

Art. 5.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd in bijlage VIII bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013003211 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de belastingschaal « A.Sigaren » worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Brussel, 29 augustus 2013.

K. GEENS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.(2) Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2013.(3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994.(4) Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013.(5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.(6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989. (7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^