Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 november 2013
gepubliceerd op 19 november 2013

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003370
pub.
19/11/2013
prom.
14/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/14/2013003370/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 november 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, ten uitzonderlijken titel aan te vullen, en dit ingevolge de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers met het oog op het invoegen van bepaalde prijsklassen in de tabel voor sigaretten; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd in bijlage VIII bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt de volgende wijziging aangebracht : 1° in de belastingschaal "B.Sigaretten" worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 november 2013.

K. GEENS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.(2) Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2013.(3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994.(4) Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2013.(5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.(6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989. (7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^