Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type wet prom. 31/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor financiële diensten en markten en houdende diverses bepalingen (1) type wet prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffendede nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 18 april 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : I(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003282 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Nieuwpoort door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013009407 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende statistische enquêtes inzake de melk en de zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014445 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014447 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 23/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod op het op de markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele telefoons en betreffende de reclame voor mobiele telefoons type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot het onderhouds- en poetspersoneel in afwachting van de start van de ADBA Fedoclean type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013203444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013204800 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 juli 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2013, wordt Mevr. CNOCKAERT, Cécile, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij Bij koninklijk besluit van 30 juli 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2013, word(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013203434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013204845 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 : - is Mevr. Nieuboer, I., ere-eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, bevorderd tot Officier in de Leopoldso Zij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is Mevr. Delplancq, F., ondervoorzitter en jeugdrechte(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013204844 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer De Waele, D., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot advocaat-generaal bij di Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013, die in werking treden op 31 augustus 2013 : (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO AVIA BelgoMazout van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 20/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011424 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2012 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014446 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

decreet

type decreet prom. 05/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013035784 bron vlaamse overheid 5 JULI 2013. - Decreet tot instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International, ondertekend te Brussel op 3 december 2012, tot wijziging van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het « International Plant Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot(...) type decreet prom. 12/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013035771 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

beschikking

type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening type beschikking prom. 26/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031706 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 tot instelling van een erkenningsprocedure voor kwaliteitsboekhandels en tot vaststelling van het reglement voor het gebruik van het collectieve merk « Le libraire » en voor de controle op dat collectieve merk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van Directeur-Generaal van het Bestuur Financiën en Begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031723 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van administratief en financieel directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van commercieel en juridisch directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-Generaal bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031726 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van DirecteurGeneraal bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief aan de ziekenhuizen. - Project MediPrima fase 1 Richtlijnen voor de verplegingsinstellingen betreffende de elektronische facturering van de geneeskundige verzorging

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013018376 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BELGACOM, de NV MOBISTAR en de NV TELENET, die allen Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2013. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013018375 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BELGACOM, de NV MOBISTAR en de NV TELENET, die allen Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2013. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013204840 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken financiële interne controle & beheerscontrole (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13113) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013009404 bron federale overheidsdienst justitie Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Artikel 1. In het huishoudelijk reglement van 20 juni 2012 van de Directieraad van het Nationaal Instituut voor Crimina De in artikel 23bis, § 1 tot en met § 7, vastgelegde procedure is van toepassing op de se(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013009409 bron nationale kamer van notarissen Samenstelling van het Directiecomité van de Nationale Kamer van Notarissen per 1 september 2013 Voorzitter : James DUPONT, notaris te Brussel Vice-Voorzitter : Henri MEERT, notaris te Sint-Niklaas Penningmeester : Roland STIERS, notaris te Secretaris : Paul van den HOVE d'ERTSENRYCK, notaris te Zandhoven Verslaggever : Bernard BOES, n(...)

document

type document prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2013, 122.58 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type document prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013204842 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts afbetalingsplannen A1 (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG13114) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013204841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Kandidaat-mandatarissen van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel. - Cyclus 2 management overheidscertificaat. - Oproep tot kandidaatstellingen 1. De mandatenregeling : samenstelling van een pool van kandidaten In het kader va(...) Deze pool zal onder andere samengesteld zijn uit de houders van het getuigschrift management overhe(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/08/2013 numac 2013204851 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****-ontwikkelaars De vergelijkende selectie van **** ****-ontwikkelaars (niveau ****) voor de **** **** (****12248) werd afgesloten op 19 maart 2013. Er zijn 4 ****(...)

document

type document prom. 18/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013204823 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^