Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2013
gepubliceerd op 29 november 2013

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003375
pub.
29/11/2013
prom.
27/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/27/2013003375/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 november 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en dit tengevolge van de wijziging van het accijnstarief voor sigaretten en voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak alsook rekening houdende met de wijziging van het minimumaccijnstarief voor de verschillende tabaksfabricaten, zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 27 november 201 tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 24, lid 1, van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2013, wordt vervangen als volgt : "In afwijking op de bij artikel 23 vastgelegde regel, wordt toegestaan dat hier te lande in het verbruik gestelde tabaksfabricaten ook worden geleverd aan andere personen dan kleinhandelaars met uitstalling, op voorwaarde dat de belastbare kleinhandelsprijs wordt berekend over de eenheidsprijs vermenigvuldigd met één van de volgende coëfficiënten : a) 1,94 voor sigaren;b) 6,72 voor sigaretten; c) 3,76 voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten alsmede andere soorten rooktabak.".

Art. 2.Artikel 30 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 30.De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen :

Destination

Longueur

Largeur

Bestemming

Lengte

Breedte

(en mm)

(in mm)


Cigares vendus à la pièce

75

12

Stuksgewijs verkochte sigaren

75

12


Cigares logés en emballages de :

Sigaren in verpakkingen van :


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces

340

17

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 en 250 stuks

340

17


Cigarettes logées en emballages de :

Sigaretten in verpakkingen van :


19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces

172

14

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 en 40 stuks

172

14

50 et 100 pièces

262

14

50 en 100 stuks

262

14


Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :


2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g et 97 g

172

14

2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g en 97 g

172

14

100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g

262

14

100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g en 150 g

262

14

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1 000 g

340

17.".

151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g en 1 000 g

340

17.".


Art. 3.Artikel 33 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 33.Op de hierna vermelde producten mogen de fiscale bandjes, beschreven in de artikelen 31 en 32 van dit besluit, vervangen worden door de fiscale sluitzegels zoals beschreven in artikel 34 : a) sigaren in gesloten verpakkingen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 of 250 stuk(s);b) sigaretten in gesloten verpakkingen van 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 of 100 stuks;c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 of 1 000 gram. Speciale fiscale sluitzegels, hierna assortimentszegels genoemd, mogen eveneens worden aangebracht op gesloten verpakkingen die een assortiment sigaren bevatten.".

Art. 4.Artikel 54, lid 1, van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2010, wordt vervangen als volgt : "Elke verpakking van sigaren moet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 of 250 stuks bevatten.".

Art. 5.Artikel 58, lid 2, van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : "De verkoop van sigaretten per stuk of in busseltjes is verboden. Elke verpakking moet 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 of 100 stuks bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, zijn van toepassing op sigaretten.".

Art. 6.Artikel 60 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 60.Elke verpakking van rooktabak moet netto 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 of 1 000 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak.".

Art. 7.Artikel 94 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2013, wordt vervangen als volgt : "

Art. 94.Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabricaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald : Sigaren, per stuk 0,39 EUR Sigaretten, per stuk 0,36 EUR Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram 150,72 EUR.".

Art. 8.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd in bijlage VIII bij hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de belastingschaal "A.Sigaren" wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 9.In hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994 wordt de bijlage X, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2013, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 27 november 2013.

K. GEENS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2013;(3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(4) Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2013;(5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989;(7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996. Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 november 2013 Bijlage X GEWOGEN GEMIDDELDE PRIJZEN

JAAR

SIGAREN

SIGARETTEN

ROOKTABAK

1 februari 2012

240 EUR per 1 000 stuks

233,3201 EUR per 1 000 stuks

86,5887 EUR per kilogram

1 februari 2013

250 EUR per 1 000 stuks

238,6680 EUR per 1 000 stuks

92,1973 EUR per kilogram

1 januari 2014

260 EUR per 1 000 stuks

244,1107 EUR per 1 000 stuks

100,4816 EUR per kilogram


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 november 2013.

De Minister van Financiën, K. GEENS

^