Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 mei 2014
gepubliceerd op 04 september 2014

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2014035903
pub.
04/09/2014
prom.
27/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/27/2014035903/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


27 MEI 2014. - Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen


De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 34, § 1, eerste lid, 1°, artikel 42, eerste lid, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 29 april 2011 en 23 december 2011, artikel 60, § 1, tweede lid, en artikel 63, laatst gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode, artikel 12, eerste lid, 3° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen sluiten tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren en de private actoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, artikel 13, tweede lid;

Gelet op het Financieringsbesluit van 21 december 2012, artikel 13, § 4, tweede lid, artikel 14, § 3, eerste lid, 7°, artikel 15, § 1, vierde lid, artikel 20, § 1, tweede lid, artikel 23, § 2, derde lid, en artikel 28, § 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten tot bepaling van nadere regels met betrekking tot de interne beheersaspecten en de onroerende transacties van de sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008010023 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008010023 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 2 april 2014;

Gelet op advies 55.963/3 van de Raad van State, gegeven op 5 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;2° GSC: de gewestelijke sociale correctie;3° SHM: een erkende sociale huisvestingmaatschappij, als vermeld in artikel 40 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode;4° VMSW: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgericht bij artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode. HOOFDSTUK 2. - Samenstelling van het Overlegplatform Sociaal Wonen

Art. 2.Het Overlegplatform Sociaal Wonen, vermeld in hoofdstuk 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen sluiten tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren en de private actoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, wordt als volgt samengesteld: 1° drie vertegenwoordigers, voorgedragen door de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen;2° twee vertegenwoordigers, voorgedragen door de Vlaamse Erkende Maatschappijen;3° één vertegenwoordiger van het VWF, vermeld in artikel 50 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode;4° één vertegenwoordiger, voorgedragen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;5° één vertegenwoordiger, voorgedragen door Huurpunt vzw;6° zes vertegenwoordigers, voorgedragen door de VMSW.

Art. 3.Het Overlegplatform Sociaal Wonen stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne wijze van besluitvorming en de interne organisatie regelt. HOOFDSTUK 3. - Bepaling van de berekeningswijze van de GSC en het subsidiepercentage van de infrastructuursubsidies

Art. 4.§ 1. De SHM's stellen binnen de perken, vermeld in paragraaf 2, de nodige gegevens voor de berekening van de GSC elektronisch ter beschikking van de VMSW en van het agentschap. § 2. Uiterlijk op 28 februari van elk referentiejaar bezorgen de SHM's de beschikbare gegevens over het referentiejaar.

Uiterlijk op 28 februari van het jaar dat volgt op het referentiejaar, bezorgen de SHM's de exacte gegevens over het referentiejaar.

Art. 5.§ 1. In het referentiejaar berekent de VMSW voor elke SHM afzonderlijk het voorschot op de GSC voor dat referentiejaar. § 2. In afwijking van paragraaf 1 berekent de VMSW geen voorschot op de GSC als de SHM voor het referentiejaar de verplichting, vermeld in artikel 4, § 2, eerste lid, niet heeft nageleefd.

Als het eerste lid van toepassing is, brengt de VMSW de SHM in kwestie op de hoogte van de niet-berekening van het voorschot.

Art. 6.§ 1. In het jaar dat volgt op het referentiejaar, berekent de VMSW voor elke SHM afzonderlijk de definitieve GSC voor het referentiejaar, op basis van de door de SHM aangereikte gegevens over het referentiejaar. § 2. In afwijking van paragraaf 1 berekent de VMSW geen definitieve GSC als de SHM voor het referentiejaar de verplichting, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, niet heeft nageleefd.

Als het eerste lid van toepassing is, brengt de VMSW de SHM in kwestie op de hoogte van de niet-berekening van de definitieve GSC. § 3. Uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het referentiejaar, bezorgt de VMSW het agentschap een afrekening voor elke SHM afzonderlijk.

De afrekening, vermeld in het eerste lid, bevat minstens de volgende gegevens: 1° een tabel met een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de SHM;2° de definitieve GSC voor het referentiejaar, berekend conform paragraaf 1;3° het effectief uitbetaalde voorschot op de GSC voor het referentiejaar;4° het voorschot op de GSC voor het jaar dat volgt op het referentiejaar, in voorkomend geval verrekend met het bedrag, vermeld in artikel 28, § 3, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012;5° het positieve of negatieve saldo van de bedragen, vermeld in punt 2°, 3° en 4°. Uiterlijk twintig werkdagen na de ontvangst van de afrekeningen legt het agentschap de afrekeningen samen met zijn eindadvies ter goedkeuring voor aan de minister.

De minister neemt een beslissing tot goedkeuring of afkeuring van de afrekeningen. Een goedkeuringsbeslissing vermeldt altijd het totale bedrag van de saldi van de goedgekeurde afrekeningen.

Art. 7.Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een verwerving als vermeld in artikel 4, § 1, 2°, b), van het Financieringsbesluit van 21 december 2012, bevat het aanvraagdossier een attest waaruit blijkt dat de verwerving beantwoordt aan een van de criteria, vermeld in artikel 20, § 1, eerste lid, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012.

Op verzoek van de initiatiefnemer kan het agentschap een attest als vermeld in het eerste lid uitreiken.

Art. 8.§ 1. Ter uitvoering van artikel 14, § 3, eerste lid, 7°, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 wordt het subsidiepercentage voor infrastructuurwerken, voor gemeenschapsvoorzieningen en voor aanpassingswerken aan de woonomgeving die enerzijds de belangen van het sociaal woonproject en anderzijds andere gemeenschappelijke belangen of private belangen ten goede komen, vastgesteld op basis van de criteria voor evenredige verdeling, vermeld in dit artikel. § 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 3 en 4 wordt het subsidiepercentage S voor infrastructuurwerken en voor aanpassingswerken aan de woonomgeving in het toekomstige openbaar domein berekend volgens de volgende formule: S = 50 * [(s*w + 0,6*k) / (w + k + p) + (s*ow + 0,6*ok) / (ow + ok + op)], waarbij: 1° S: het subsidiepercentage, afgerond op de eenheid, in %;2° s: 1,00 of 0,80 of 0,60, naargelang het geval, vermeld in het tweede en het derde lid;3° w: het totale aantal sociale woningen in het sociaal woonproject met ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur;4° k: het totale aantal sociale kavels in het sociaal woonproject met ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur;5° p: het totale aantal bestaande gebouwen of bebouwbare percelen met ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur die geen sociale woningen of kavels zijn;6° ow: de oppervlakte van de percelen, bestemd voor de sociale woningen in het sociaal woonproject met ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur;7° ok: de oppervlakte van de percelen, bestemd voor de sociale kavels in het sociaal woonproject met ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur;8° op: de oppervlakte van andere bebouwde of bebouwbare percelen, met ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur. Voor infrastructuurwerken is de parameter s gelijk aan 1,00 als voldaan is aan een van de volgende voorwaarden: 1° de te realiseren of in stand te houden sociale woningen liggen binnen een bestaande woonkern;2° de te realiseren sociale of in stand te houden sociale woningen liggen buiten een bestaande woonkern en passen in een gemengd sociaal woonproject dat voor minstens een derde en voor hoogstens twee derde uit sociale koopwoningen en voor het overige uit sociale huurwoningen bestaat. In het andere geval is de parameter s gelijk aan 0,80.

De parameter s is gelijk aan 0,60 voor aanpassingswerken aan de woonomgeving. § 3. De infrastructuurwerken en aanpassingswerken aan de woonomgeving in het toekomstige openbaar domein die zowel de belangen van het sociaal woonproject als andere gemeenschappelijke belangen ten goede komen, waarbij geen van de rooilijnen van de infrastructuurwerken of van de aanpassingswerken aan de woonomgeving grenst aan de te realiseren of in stand te houden sociale woningen of kavels, maar die bestemd en noodzakelijk zijn voor de bruikbaarheid van de te realiseren sociale woningen of kavels, worden voor 60% gesubsidieerd als het subsidiepercentage, berekend op de wijze, vermeld in paragraaf 2, niet lager is dan 60%. Zo niet worden de infrastructuurwerken of aanpassingswerken aan de woonomgeving voor het lagere subsidiepercentage gesubsidieerd. § 4. Het tenlastenemings- of subsidiepercentage S voor gemeenschapsvoorzieningen wordt berekend volgens de volgende formule: S = 100*Gs/Gt, waarbij: 1° S: het tenlastenemings- of subsidiepercentage, afgerond op de eenheid, in %;2° Gs: de subsidiabele bruto-oppervlakte van de gemeenschapsvoorziening;Gs = 1 m² per sociale woning of sociale kavel die tot het project behoort, met een maximum van 250 m²; 3° Gt: de totale bruto-vloeroppervlakte van de gemeenschapsvoorziening.

Art. 9.Ter uitvoering van artikel 13, § 4, tweede lid, en artikel 15, § 1, vierde lid, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 worden het bouwrijp maken van gronden en de gehele of gedeeltelijke sloop van de aanwezige constructies die enerzijds de belangen van de sociale woningen of sociale kavels die tot het project behoren, en anderzijds andere gemeenschappelijke belangen of private belangen ten goede komen, ten laste genomen of gesubsidieerd op basis van de criteria voor evenredige verdeling, vermeld in dit artikel.

Het tenlastenemings- of subsidiepercentage S voor het bouwrijp maken van gronden wordt berekend volgens de volgende formule: S = 100*Os/Ot, waarbij: 1° S: het tenlastenemings- of subsidiepercentage, afgerond op de eenheid, in %;2° Os: de bouwrijp te maken oppervlakte, bestemd voor sociale woningen, sociale kavels en subsidiabele wooninfrastructuur;3° Ot: de totale bouwrijp te maken oppervlakte. Het tenlastenemings- of subsidiepercentage S voor de sloop van de aanwezige constructies wordt berekend volgens de volgende formule: S = 100*Vs/Vt, waarbij: 1° S: het tenlastenemings- of subsidiepercentage, afgerond op de eenheid, in %;2° Vs: het volume van de te slopen (delen van de) aanwezige constructies op gronden, bestemd voor sociale koopwoningen, sociale kavels en subsidiabele wooninfrastructuur;3° Vt: het totale volume van de te slopen (delen van de) aanwezige constructies.

Art. 10.De kostprijs van de bouw, vermeld in artikel 23, § 2, eerste lid, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012, wordt beperkt tot een prijsplafond, dat wordt vastgesteld op de datum van opening van de bieding, en dat gelijk is aan het overeenkomstige prijsplafond, vermeld in artikel 7, § 2, eerste lid, van het voormelde besluit.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de contractueel overeengekomen prijsherzieningen pro rata toegepast op het prijsplafond, op basis van de procentuele stijging van het totale aanbestedingsbedrag.

Art. 11.De kostprijs van de investering in renovatie, vermeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012, wordt beperkt tot een prijsplafond, dat wordt vastgesteld op de datum van de opening van de bieding, en dat gelijk is aan het overeenkomstige prijsplafond, vermeld in artikel 8, § 2, eerste en tweede lid, van het voormelde besluit. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de contractueel overeengekomen prijsherzieningen pro rata toegepast op het prijsplafond, op basis van de procentuele stijging van het totale aanbestedingsbedrag. HOOFDSTUK 4. - Verkoop van gronden door SHM's of de VMSW die niet meer van nut zijn

Art. 12.Als een sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beslist om gronden die vanwege hun omvang of ligging niet meer voor sociale huisvesting van nut zijn, te verkopen, en een openbare verkoop levert niet de venale waarde op of de kosten van een openbare verkoop staan niet in verhouding tot de venale waarde, brengt ze de eigenaars van de aanpalende gronden ervan op de hoogte dat ze een bod kunnen doen.

In afwijking van het eerste lid kan een grond die een onlosmakelijk geheel vormt met een sociale woning, worden aangeboden aan de eigenaar van de sociale woning.

Art. 13.De SHM's en de VMSW kunnen voor het vervullen van hun doelstellingen, onderling of met andere instanties, onroerende goederen ruilen. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingsbepalingen

Art. 14.Artikel 19 en 21 van het ministerieel besluit van 22 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten tot bepaling van nadere regels met betrekking tot de interne beheersaspecten en de onroerende transacties van de sociale huisvestingsmaatschappijen worden opgeheven.

Art. 15.Artikel 2 en 4 van het ministerieel besluit van 9 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008010023 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie, gewijzigd bij het ministerieel van 19 maart 2012, worden opgeheven

Art. 16.Artikel 3, 5 en 6 van hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Slotbepaling

Art. 17.Het ministerieel besluit van 9 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008010023 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten wordt opgeheven.

Brussel, 27 mei 2014.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Fr. VAN DEN BOSSCHE

^