Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de **** voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen. - **** vertaling type wet prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 27/05/2014 pub. 20/02/2015 numac 2014011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type wet prom. 27/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie type wet prom. 27/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie. - Addendum type wet prom. 27/05/2014 pub. 17/06/2015 numac 2014015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (2) (3) type wet prom. 27/05/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013 type wet prom. 27/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014015163 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en/of dienstpaspoorten, gedaan te Pretoria op 22 februari 2013 (2) (3) type wet prom. 27/05/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014015211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013 (2) type wet prom. 27/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014021086 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet betreffende de **** voor sommige leden van buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen type wet prom. 27/05/2014 pub. 10/08/2015 numac 2015000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/05/2014 pub. 11/05/2017 numac 2015015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2013 type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in artikel 4bis, § 2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van een toelage voor de financiering van de taalpremies betaald in 2012 door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van een toelage voor de financiering van de taalpremies betaald in 2012 door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in artikel 4bis, § 2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009203 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de darmslijmerijen, de ondernemingen van kaliberen en plakken van darmen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid, tot verhoging van het bedrag van de pensioentoelagen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de gezinsorganisaties die zetelen in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van scheepsjongens met leerlingen zoals bedoeld in artikel 80 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het « Regular Process Trust Fund » type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar voor werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014203115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014203117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011 betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009 betreffende de koopkracht - luik ecocheques type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/04/2016 numac 2014203151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de afwijkingen op de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014203165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014203266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1988 betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitpremie type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de kaderovereenkomst voor de jaren 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 (1) type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, met betrekking tot tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 17/04/2015 numac 2015024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31ter, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 28/10 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroepen "moderne talen" met toepassing van de artikelen 16, § 2, 25, § 2 en 35, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035884 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013

erratum

type erratum prom. 27/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014021092 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet betreffende de **** voor sommige leden van buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum type erratum prom. 27/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014036654 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011. - Erratum

document

type document prom. 27/05/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014036404 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^