Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 oktober 2008
gepubliceerd op 04 november 2008

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014321
pub.
04/11/2008
prom.
22/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 47;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2002 tot regeling van de samenstelling en werking van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en in het bijzonder artikel 2 dat bepaalt dat het comité evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden telt en bovendien minstens één derde van de leden tot elk geslacht behoort, artikel 3 dat de verschillende belangengroepen bepaalt die in het comité moeten vertegenwoordigd zijn en artikel 5 dat bepaalt dat de Minister bevoegd voor het Vervoer de leden van het comité voor een hernieuwbaar mandaat van drie jaar benoemt;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 2002 tot benoeming van de leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2006 tot benoeming van de leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Overwegende het voorstel van de « Union des Villes et Communes de Wallonie ASBL », Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen : - als vertegenwoordiger van de « Union des Villes et Communes de Wallonie ASBL », de heer Alexandre Ponchaut, ter vervanging van de heer Mathieu Lambert.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 oktober 2008.

E. SCHOUPPE

^