Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Macedoonse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten (1) type wet prom. 22/10/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008015183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Bosnië-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 22/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/10/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de algemeen bestuurder, als statutair ambtenaar, van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 22/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008022596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Integrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 22/10/2008 pub. 04/11/2010 numac 2010205447 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films »
^