Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 oktober 2008
gepubliceerd op 14 november 2008

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007235
pub.
14/11/2008
prom.
22/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de programmawet van 30 december 2001, artikel 95;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als staatsdienst met afzonderlijk beheer, artikel 4, § 1, a), 3° en b), 5°;

Gelet op de dubbele lijst opgesteld door de algemeen directeur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis tot uitvoering van artikel 4, § 1, a) 3°, van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het voorstel opgesteld door de algemeen directeur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis tot uitvoering van artikel 4, § 1, b) 5°, van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als staatsdienst met afzonderlijk beheer, Besluit :

Artikel 1.Mevrn : Marine Motteux, Camille Pisani.

De heren : Leo De Ren, Jean-Marc Delporte, François Mairesse, Karel Velle.

Worden benoemd tot stemgerechtige leden en voor een termijn van vier jaar van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Art. 2.De heer Piet De Gryse, conservator, wordt benoemd tot lid met raadgevende stem van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 oktober 2008 en vervangt het ministerieel besluit van 31 maart 2008 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als staatsdienst met afzonderlijk beheer, en tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Art. 4.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden medegedeeld.

Brussel, 22 oktober 2008.

P. DE CREM

^