Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 maart 2015
gepubliceerd op 16 april 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2015035455
pub.
16/04/2015
prom.
26/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/26/2015035455/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


26 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen sluiten houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen


De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 60, § 1, tweede lid, en artikel 64, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2007, 29 april 2011 en 31 mei 2013;

Gelet op het Financieringsbesluit van 21 december 2012, artikel 14, § 3, eerste lid, 7° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen sluiten houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, gegeven op 5 maart 2015;

Gelet op advies 57.056/3 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In hoofdstuk 3 van het ministerieel besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen sluiten houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/1.In afwijking van artikel 8, § 1 en § 4, wordt het tenlastenemings- of subsidiepercentage S voor gemeenschapsvoorzieningen die enerzijds de belangen van het sociaal woonproject en anderzijds andere gemeenschappelijke belangen of private belangen ten goede komen, vastgesteld op basis van de criteria voor evenredige verdeling, vermeld in artikel 10, § 5, van het ministerieel besluit van 9 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008010023 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten, als de VMSW voor de datum van 27 mei 2014 heeft vastgesteld dat het uitvoeringsdossier voor de oprichting van de gemeenschapsvoorzieningen in overeenstemming is met de technische normen en, in voorkomend geval, de prijsnormen.".

Art. 2.Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 14 september 2014.

Brussel, 26 maart 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^