Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 maart 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboetes in geval van inbreuken op de regelgeving inzake het vervoer van goederen en reizigers over de weg type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015035520 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 26/03/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015035742 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw

beschikking

type beschikking prom. 26/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 21/04/2015 numac 2015029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de centrale paritaire commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015031219 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de VZW « TERRE » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015031218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031222 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie van technisch adviseur groene stroom bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie juridisch adviseur bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting naar aanleiding van beroepen bij de Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201667 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 23 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging « La société royale La Protectrice de Berzée » in het kader van haar dag « Fête de la pêche » georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 15 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201671 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 9 mei 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van "FRAMAR" in het kader van haar dag "Pêche en famille" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 2 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les amis de la truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille" type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015201673 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 19 juli 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "La Truite gourdinnoise" in het kader van haar dag "Pêche ouverte à tous" type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 07/04/2015 numac 2015201674 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor particulieren ter bevordering van energiebesparingen en renovatie van woningen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones type omzendbrief prom. 26/03/2015 pub. 23/06/2016 numac 2016000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling
^