Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 15 september 2014

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Mathieu PLEYERS c.s. heeft de nietigverklaring gev - het besluit van de gemeenteraad van de stad Charleroi van 2 april 2014 houdende opheffing van het(...)

bron
raad van state
numac
2014018344
pub.
15/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Mathieu PLEYERS c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van - het besluit van de gemeenteraad van de stad Charleroi van 2 april 2014 houdende opheffing van het gemeentelijk plan van aanleg "Quartier de la Sambre remblayée " te Charleroi - het ministerieel besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035884 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroepen "moderne talen" met toepassing van de artikelen 16, § 2, 25, § 2 en 35, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren sluiten waarbij enerzijds het ministerieel besluit van 26 september 2012 houdende de volledige opheffing van het gemeentelijk plan van aanleg "Quartier de la Sambre remblayée " te Charleroi wordt ingetrokken en waarbij anderzijds de volledige opheffing van het gemeentelijk plan van aanleg "Quartier de la Sambre remblayée" wordt goedgekeurd.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2014.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 213.355/XIII-7065 en G/A 213.378/XIII-7071.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^