Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 maart 2020
gepubliceerd op 04 mei 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning

bron
vlaamse overheid
numac
2020010373
pub.
04/05/2020
prom.
10/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/10/2020010373/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


10 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8, derde lid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 61, § 3.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 21 november 2019; - De Raad van State heeft advies 66.932/1 gegeven op 20 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams

Artikel 1.Artikel 9/1 van het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 2019, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9/1.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd inloopteam vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een inloopteam in: 1° de grootstad Antwerpen of Gent: 150.625,14 euro (honderdvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro veertien cent); 2° het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: 120.535,83 euro (honderdtwintigduizend vijfhonderdvijfendertig euro drieëntachtig cent); 3° een centrumstad, met uitzondering van Antwerpen en Gent: 123.057,22 euro (honderddrieëntwintigduizend zevenenvijftig euro tweeëntwintig cent); 4° andere steden en gemeenten dan de steden en gemeenten, vermeld in 1°, 2° en 3° : 104.178,61 euro (honderdvierduizend honderdachtenzeventig euro eenenzestig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,85 euro (vijfentachtig cent).

Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het vaste bedrag, vermeld in het tweede lid, en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een inloopteam kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt voor een inloopteam in: 1° de grootstad Antwerpen of Gent: 170.105,63 euro (honderdzeventigduizend honderdvijf euro drieënzestig cent); 2° het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: 139.016,83 euro (honderdnegenendertigduizend zestien euro drieëntachtig cent); 3° een centrumstad, met uitzondering van Antwerpen en Gent: 142.357,22 euro (honderdtweeënveertigduizend driehonderdzevenenvijftig euro tweeëntwintig cent); 4° andere steden en gemeenten dan de steden en gemeenten, vermeld in 1°, 2° en 3° : 115.178,61 euro (honderdvijftienduizend honderdachtenzeventig euro eenenzestig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels

Art. 2.In het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels wordt een hoofdstuk 2/1, dat bestaat uit artikel 10/1, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 2/1. Subsidiëring

Art. 10/1.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elke erkende en gesubsidieerde opvoedingswinkel vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een opvoedingswinkel in: 1° de grootstad Antwerpen of Gent: 50.178,61 euro (vijftigduizend honderdachtenzeventig euro eenenzestig cent); 2° het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: 50.178,61 euro (vijftigduizend honderdachtenzeventig euro eenenzestig cent); 3° een centrumstad, met uitzondering van Antwerpen en Gent: 22.589,31 euro (tweeëntwintigduizend vijfhonderdnegenentachtig euro eenendertig cent); 4° een niet-centrumstad: 10.053,58 euro (tienduizend drieënvijftig euro achtenvijftig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,67 euro (zevenenzestig cent).

Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een opvoedingswinkel kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt voor een opvoedingswinkel in: 1° de grootstad Antwerpen of Gent: 56.178,61 euro (zesenvijftigduizend honderdachtenzeventig euro eenenzestig cent); 2° het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: 56.178,61 euro (zesenvijftigduizend honderdachtenzeventig euro eenenzestig cent); 3° een centrumstad, met uitzondering van Antwerpen en Gent: 30.589,31 euro (dertigduizend vijfhonderdnegenentachtig euro eenendertig cent); 4° een niet-centrumstad met: a) minder dan 10.000 minderjarigen: 12.553,58 euro (twaalfduizend vijfhonderddrieënvijftig euro achtenvijftig cent); b) 10.000 tot en met 20.000 minderjarigen: 20.053,58 euro (twintigduizend drieënvijftig euro achtenvijftig cent); c) 20.001 tot en met 30.000 minderjarigen: 25.053,58 euro (vijfentwintigduizend drieënvijftig euro achtenvijftig cent); d) meer dan 30.000 minderjarigen: 35.053,58 euro (vijfendertigduizend drieënvijftig euro achtenvijftig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers

Art. 3.In het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers wordt een hoofdstuk 2/1, dat bestaat uit artikel 9/1, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 2/1. Subsidiëring

Art. 9/1.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd mobiel aanbod door vrijwilligers vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een mobiel aanbod door vrijwilligers 20.107,17 euro (twintigduizend honderdenzeven euro zeventien cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,65 euro (vijfenzestig cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een mobiel aanbod door vrijwilligers kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 27.157,17 euro (zevenentwintigduizend honderdzevenenvijftig euro zeventien cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven

Art. 4.Artikel 9 van het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd spel- en ontmoetingsinitiatief vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een spel- en ontmoetingsinitiatief 30.125,03 euro (dertigduizend honderdvijfentwintig euro drie cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,70 euro (zeventig cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een spel- en ontmoetingsinitiatief kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 37.771,45 euro (zevenendertigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro vijfenveertig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Art. 5.Artikel 9 van het ministerieel besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers 69.375,08 euro (negenenzestigduizend driehonderdvijfenzeventig euro acht cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,04 euro (vier cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 123.395,58 euro (honderddrieëntwintigduizend driehonderdvijfennegentig euro achtenvijftig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg

Art. 6.Artikel 13 van het ministerieel besluit van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 13.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd expertisecentrum kraamzorg vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een expertisecentrum kraamzorg 42.567,92 euro (tweeënveertigduizendvijfhonderdzevenenzestig euro tweeënnegentig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,51 euro (eenenvijftig cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een expertisecentrum kraamzorg kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 84.699,75 euro (vierentachtigduizendzeshonderdnegenennegentig euro vijfenzeventig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen

Art. 7.Artikel 10 van het ministerieel besluit van 24 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 10.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen 75.232,19 euro (vijfenzeventigduizend tweehonderdtweeëndertig euro negentien cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,65 euro (vijfenzestig cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 86.391,67 euro (zesentachtigduizend driehonderdeenennegentig euro zevenenzestig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018030303 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding

Art. 8.Artikel 14 van het ministerieel besluit van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018030303 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 14.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor erkende en gesubsidieerde kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding 53.714,33 euro (drieënvijftigduizend zevenhonderdveertien euro drieëndertig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,65 euro (vijfenzestig cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 57.166,33 euro (zevenenvijftigduizend honderdzesenzestig euro drieëndertig cent).

In een gemeente waar er gemiddeld zestig of meer kinderen in kansarmoede worden geboren, kunnen maximaal twee kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding worden gesubsidieerd.

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030466 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode

Art. 9.Artikel 11 van het ministerieel besluit van 29 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030466 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een erkend en gesubsidieerd mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode 46.000 euro (zesenveertigduizend euro) per gemeente in het werkingsgebied.

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,60 euro (zestig cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een erkend en gesubsidieerd mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 652.701,82 euro (zeshonderdtweeënvijftigduizend zevenhonderdeneen euro tweeëntachtig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012029 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019041138 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken

Art. 10.Artikel 11 van het ministerieel besluit van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012029 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019041138 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken 15.142,89 euro (vijftienduizend honderdtweeënveertig euro negenentachtig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,02 euro (twee cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 41.077,43 euro (eenenveertigduizend zevenenzeventig euro drieënveertig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012029 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019041138 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften

Art. 11.Artikel 9 van het ministerieel besluit van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012029 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019041138 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften 45.803,64 euro (vijfenveertigduizend achthonderdendrie euro vierenzestig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,04 euro (vier cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 100.081,57 euro (honderdduizend eenentachtig euro zevenenvijftig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.". HOOFDSTUK 1 2. - Slotbepalingen

Art. 12.Het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Brussel, 10 maart 2020.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

^