Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 maart 2019
gepubliceerd op 08 mei 2019

Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken

bron
vlaamse overheid
numac
2019012029
pub.
08/05/2019
prom.
22/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/22/2019012029/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


22 MAART 2019. - Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 5, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017, artikel 8, § 2, artikel 12 en artikel 13, § 3, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8, derde lid, en artikel 9, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 27, 38, 39, 50, 54, 61, 81 en 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 december 2018;

Gelet op advies 65.241/1 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het agentschap Kind en Gezin, opgericht bij het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;2° besluit van 28 maart 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;3° gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken: een organisator die conform dit besluit erkend wordt voor de uitvoering van een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 44 van het besluit van 28 maart 2014;4° organisator: een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband;5° vrouwelijke genitale verminking: elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding van de vrouwelijke geslachtsorganen die wordt toegebracht om niet-medische redenen;6° gedwongen huwelijk: een huwelijk dat wordt aangegaan zonder vrije toestemming van een of beide echtgenoten of waarbij de toestemming van minstens een van de echtgenoten onder geweld of bedreiging is gegeven;7° cultuursensitieve benadering: benadering waarbij men zich bewust is van de mogelijke invloeden van de verschillende cultuurachtergronden van mensen. HOOFDSTUK 2. - Erkenning Afdeling 1. - Doelgroep

Art. 2.Een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken richt zich tot de volgende doelgroepen: 1° aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen die afkomstig zijn uit landen waar vrouwelijke genitale verminking wordt uitgevoerd;2° vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking hebben ondergaan;3° vrouwen en meisjes die het risico lopen om vrouwelijke genitale verminking te ondergaan;4° vrouwen en meisjes die gedwongen worden te huwen;5° vrouwen en meisjes die het risico lopen om gedwongen te worden om te huwen;6° actoren die in contact komen of kunnen komen met de gezinnen, vrouwen en meisjes, vermeld in punt 1° tot en met 5°. Afdeling 2. - Werking

Art. 3.Een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken geeft uitvoering aan al de opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, van het besluit van 28 maart 2014, en streeft daarbij al de doelstellingen na, vermeld in artikel 45 van het voormelde besluit.

Art. 4.De opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, 1°, van het besluit van 28 maart 2014, worden op de volgende wijzen uitgevoerd: 1° door de organisatie van sensibiliseringsacties;2° door de organisatie van een telefonisch en digitaal onthaal;3° door de organisatie van inloopmomenten;4° door de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten in groep;5° via het aanbieden van ambulante individuele ondersteuning. Bij de uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, wordt er expliciet een focus gelegd op een cultuursensitieve benadering.

Art. 5.De inloopmomenten en de activiteiten in groep, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3° en 4°, vinden in iedere Vlaamse provincie en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad plaats, in een of meer fysieke locaties die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar zijn.

Ze worden altijd georganiseerd in partnerschap met de Huizen van het Kind en zijn afgestemd op de lokale noden.

Art. 6.De opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, 2°, van het besluit van 28 maart 2014, worden als volgt ingevuld: 1° sensibiliseringsacties organiseren;2° cultuursensitieve vormingen en intervisies voor professionals organiseren;3° operationeel onderzoek uitvoeren en de kennis uit dit onderzoek verspreiden;4° samenwerken met partners in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken en hen ondersteunen;5° op nationaal en internationaal niveau betrokken zijn en meewerken in werkgroepen, overlegplatforms en netwerken ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken. De opdrachten, vermeld in het eerste lid, worden uitgevoerd met het oog op deskundigheidsbevordering van de actoren. Afdeling 3. - Kwaliteit

Art. 7.Een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken hanteert gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie, en is vrij toegankelijk.

Art. 8.Een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken waakt erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis aangeboden wordt. Afdeling 4. - Werkingsgebied

Art. 9.De opdrachten, vermeld in artikel 44 van het besluit van 28 maart 2014, worden verspreid over de Vlaamse provincies en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad uitgevoerd. Afdeling 5. - Rapportage

Art. 10.De jaarlijkse rapportage, vermeld in artikel 39 en 54 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens: 1° de soort, de frequentie en de spreiding van elke activiteit;2° het bereik per activiteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. HOOFDSTUK 3. - Subsidiëring

Art. 11.Voor de vaststelling van het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, geldt voor elk erkend gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken, een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,032 euro (drie cent twintig). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door 20% van het basisbedrag te vermenigvuldigen met de samengestelde indicator en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit zoals bepaald in artikel 61, § 1, 3° van het besluit van 28 maart 2014.

Het agentschap bepaalt, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, het maximale subsidiebedrag dat aan een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken kan worden toegekend. HOOFDSTUK 4. - Procedures Afdeling 1. - Erkenningsaanvraag

Art. 12.De erkenningsaanvraag bevat de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 26, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 26, 3° en 4°, van het voormelde besluit;5° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit. Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. Afdeling 2. - Subsidieaanvraag

Art. 13.De subsidieaanvraag bevat de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° als de organisator een feitelijke vereniging is, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die ontvanger van de subsidie is;4° een begroting. Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling

Art. 14.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 22 maart 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^