Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2016
gepubliceerd op 10 juni 2016

Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen

bron
vlaamse overheid
numac
2016035924
pub.
10/06/2016
prom.
24/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/24/2016035924/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


24 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 27, 38, 39, 50, 51, 54, 81 en 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 april 2016, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° agentschap : het agentschap Kind en Gezin, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;2° besluit van 28 maart 2014 : het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;3° ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen : een organisator die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 9, van dit besluit en die erkend wordt voor de uitvoering van een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 44 van het besluit van 28 maart 2014;4° organisator : een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband. HOOFDSTUK 2. - Erkenning Afdeling 1. - Doelgroep

Art. 2.Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen richt zich tot gezinnen met kinderen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en schoolgaand zijn, minstens tot en met de lagere schoolleeftijd. Afdeling 2. - Werking

Art. 3.Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen geeft uitvoering aan al de opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, van het besluit van 28 maart 2014, en streeft daarbij al de doelstellingen na, vermeld in artikel 45 van het voormelde besluit.

Art. 4.De opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, 1°, a) tot en met c), van het besluit van 28 maart 2014, worden op de volgende wijzen uitgevoerd : 1° door de organisatie van groepsgerichte activiteiten;2° subsidiair, via het aanbieden van individuele ondersteuning. Bij de uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, gaat er expliciete aandacht naar opvoedingsondersteuning en naar ondersteuning van de ouder-kind interactie.

Ook wordt gewerkt aan brede participatie van het gezin en het kind in de maatschappij, met expliciete aandacht op aansluiten op onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod. Afdeling 3. - Kwaliteit

Art. 5.Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen hanteert gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie, en houdt rekening met de schooluren.

Art. 6.Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen waakt erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis geboden wordt.

Art. 7.Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen streeft ernaar om met de werking zo naadloos mogelijk aan te sluiten op voorschoolse initiatieven. Afdeling 4. - Werkingsgebied

Art. 8.Het werkingsgebied van een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen kan intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk vormgegeven worden, op voorwaarde dat het werkingsgebied aaneensluitend is en de grenzen van de zorgregio het niveau kleine stad niet overstijgen. Afdeling 5. - Rapportage

Art. 9.De jaarlijkse rapportage, vermeld in artikel 39 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens : 1° de soort, de frequentie en de spreiding van elke activiteit;2° het bereik per activiteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het agentschap werkt, in overleg met het werkveld, de nadere richtlijnen uit. HOOFDSTUK 3. - Subsidiëring

Art. 10.Het subsidiebedrag voor een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen bedraagt 74.737,62 euro (vierenzeventigduizend zevenhonderdzevenendertig euro tweeënzestig cent), vermeerderd met een variabel bedrag, tot een plafond van maximaal 81.910,62 euro (eenentachtigduizend negenhonderdentien euro tweeënzestig cent).

Voor de berekening van het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, geldt een basisbedrag van 0,50 euro per minderjarige in het werkingsgebied van het ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen. Het variabele bedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door twee keer het variabele bedrag te vermenigvuldigen met de samengestelde indicator.

Deze subsidie wordt toegekend voor zover inpasbaar binnen de beschikbare begrotingskredieten. HOOFDSTUK 4. - Procedures Afdeling 1. - Erkenningsaanvraag

Art. 11.De erkenningsaanvraag bevat de volgende gegevens : 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 26, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 26, 3° en 4°, van het besluit van 28 maart 2014;5° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit. Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. Afdeling 2. - Subsidieaanvraag

Art. 12.De subsidieaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens : 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° als de organisator een feitelijke vereniging is, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die zal optreden als ontvanger van de subsidie;4° een begroting. Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking.

Brussel, 24 mei 2016.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^