Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 december 2014
gepubliceerd op 23 januari 2015

Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

bron
vlaamse overheid
numac
2015035052
pub.
23/01/2015
prom.
16/12/2014
ELI
eli/besluit/2014/12/16/2015035052/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


16 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 27, 38, 39, 50, 61, 81 en 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 november 2014, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities Article 1er. In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het agentschap Kind en Gezin, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;2° besluit van 28 maart 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;3° groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers: een organisator die krachtens dit besluit erkend wordt voor de uitvoering van een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014;4° organisator: een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband. HOOFDSTUK 2. - Erkenning Afdeling 1. - Doelgroep

Art. 2.Een aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers dat zich richt op gezinnen met kinderen. Afdeling 2. - Werking

Art. 3.Via een aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers worden alle opdrachten, vermeld in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014, uitgevoerd. Alle doelstellingen, vermeld in artikel 41 van het voormelde besluit, worden daarbij nagestreefd.

Art. 4.Aan de opdrachten, vermeld in artikel 40, 1°, a) tot en met e), van het besluit van 28 maart 2014, wordt prioritair vormgegeven door de organisatie van groepsgerichte activiteiten.

Art. 5.De organisator heeft bij de uitvoering van de opdrachten en activiteiten, vermeld in artikel 3, aandacht voor de verschillende leeftijden en de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Afdeling 3. - Kwaliteit

Art. 6.De ondersteuning, vermeld in artikel 3, wordt uitgevoerd door een vrijwilliger en is altijd op vrijwillige basis. Afdeling 4. - Werkingsgebied

Art. 7.De opdrachten, vermeld in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014, worden uitgevoerd, verspreid over Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Afdeling 5. - Rapportage

Art. 8.De jaarlijkse rapportage, vermeld in artikel 39 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens: 1° de soort, de frequentie en de spreiding van elke activiteit;2° het bereik per activiteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het agentschap werkt, in overleg met het werkveld, de nadere richtlijnen uit. HOOFDSTUK 3. - Subsidiëring

Art. 9.Het subsidiebedrag voor het aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers bedraagt 60.000,00 euro (zestigduizend euro nul cent), vermeerderd met een variabel bedrag, tot een plafond van maximaal 96.000,00 euro (zesennegentigduizend euro nul cent).

Het agentschap beslist over de toekenning van het subsidiebedrag na een oproep als vermeld in artikel 89 van het besluit van 28 maart 2014.

Voor de berekening van het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, geldt een basisbedrag van 2,5 eurocent per minderjarige in het werkingsgebied. Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de vermenigvuldiging te maken van 20% van het basisbedrag, met de samengestelde indicator. HOOFDSTUK 3. - Procedures Afdeling 1. - Erkenningsaanvraag

Art. 10.De erkenningsaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 26, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 26, 3° en 4°, van het besluit van 28 maart 2014;5° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit. Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. Afdeling 2. - Subsidieaanvraag

Art. 11.De subsidieaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° als de organisator een feitelijke vereniging is, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die zal optreden als ontvanger van de subsidie;4° een begroting. Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 16 december 2014.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^