Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2014
gepubliceerd op 16 september 2014

Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams

bron
vlaamse overheid
numac
2014035699
pub.
16/09/2014
prom.
06/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/06/2014035699/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


6 APRIL 2014. - Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 27, 38, 39, 50, 54, 81 en 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2014, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het agentschap Kind en Gezin, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;2° besluit van 28 maart 2014: het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;3° inloopteam: een organisator die door artikel 95, 4° van het besluit van 28 maart 2014 of krachtens dit besluit erkend wordt voor de uitvoering van een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 44 van het besluit van 28 maart 2014;4° organisator: een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband. HOOFDSTUK 2. - Erkenning Afdeling 1. - Doelgroep

Art. 2.Een inloopteam richt zich tot aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, in de voorschoolse en, als daar argumenten voor zijn, in de vroegschoolse periode. Afdeling 2. - Werking

Art. 3.Een inloopteam geeft uitvoering aan al de opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, van het besluit van 28 maart 2014, en streeft daarbij al de doelstellingen na, vermeld in artikel 45 van het voormelde besluit.

Art. 4.De opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, 1°, a) tot en met c), van het besluit van 28 maart 2014, worden minstens op de volgende wijzen uitgevoerd: 1° door de organisatie van onthaal;2° door de organisatie van groepsgerichte activiteiten;3° subsidiair, via het aanbieden van individuele ondersteuning. Bij de uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, gaat er expliciete aandacht naar opvoedingsondersteuning en werkt het inloopteam aan kleuterparticipatie.

Art. 5.Het onthaal, vermeld in artikel 4, eerste lid, 1°, vindt plaats op een of meer fysieke locaties die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar zijn.

De groepsgerichte activiteiten, vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, bestaan minstens uit ervaringsgericht groepswerk. Bij de groepsgerichte activiteiten speelt een inloopteam maximaal in op de kracht van het samenbrengen van opvoedingsverantwoordelijken, al dan niet vergezeld van hun kinderen, waarbij gelijktijdig rekening wordt gehouden met de maatschappelijk kwetsbare positie waarin het gezin zich bevindt en waarin hun kinderen opgroeien.

De individuele ondersteuning, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°, staat prioritair in relatie met de groepsgerichte activiteiten, vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°. Afdeling 3. - Kwaliteit

Art. 6.Een inloopteam hanteert gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie, en is toegankelijk zonder afspraak.

Art. 7.Een inloopteam waakt erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis geboden wordt. Afdeling 4. - Werkingsgebied

Art. 8.Het werkingsgebied van een inloopteam kan intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk vormgegeven worden, op voorwaarde dat het werkingsgebied aaneensluitend is en de grenzen van de zorgregio het niveau kleine stad niet overstijgen. Afdeling 5. - Rapportage

Art. 9.De jaarlijkse rapportage, vermeld in artikel 39 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens: 1° de soort, de frequentie en de spreiding van elke activiteit;2° het bereik per activiteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het agentschap werkt, in overleg met het werkveld, de nadere richtlijnen uit. HOOFDSTUK 3. - Procedures Afdeling 1. - Erkenningsaanvraag

Art. 10.De erkenningsaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 26, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 26, 3° en 4°, van het besluit van 28 maart 2014;5° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit. Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. Afdeling 2. - Subsidieaanvraag

Art. 11.De subsidieaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens: 1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator.Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging; 2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;3° als de organisator een feitelijke vereniging is, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die zal optreden als ontvanger van de subsidie;4° een begroting. Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

Brussel, 6 april 2014.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^