Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 mei 2019
gepubliceerd op 18 september 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014 betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams, wat betreft de subsidieregeling

bron
vlaamse overheid
numac
2019014400
pub.
18/09/2019
prom.
27/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/27/2019014400/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


27 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams, wat betreft de subsidieregeling


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 5, vervangen bij het decreet van 1 maart 2019, artikel 8, § 2, en artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019;

Gelet op het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 61, § 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2019, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 6 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams wordt een hoofdstuk 2/1, dat bestaat uit artikel 9/1, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 2/1. Subsidiëring

Art. 2.1. Voor de vaststelling van het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd inloopteam, geldt een vast bedrag, vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een inloopteam in: 1° de grootstad Antwerpen of Gent: 150.000 euro (honderdvijftigduizend euro); 2° het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: 120.000 euro (honderdtwintigduizend euro); 3° een centrumstad, met uitzondering van Antwerpen en Gent: 123.000 euro (honderddrieëntwintigduizend euro); 4° andere steden en gemeenten dan die vermeld in 1°, 2° en 3° : 104.000 euro (honderdvierduizend euro).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,85 euro (vijfentachtig eurocent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20 % van het basisbedrag en met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20 % van het vast bedrag, vermeld in het tweede lid, en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit als vermeld in artikel 61, § 1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een inloopteam kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt voor een inloopteam in: 1° de grootstad Antwerpen of Gent: 170.000 euro (honderdzeventigduizend euro); 2° het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: 137.000 euro (honderdzevendertigduizend euro); 3° een centrumstad, met uitzondering van Antwerpen en Gent: 142.000 euro (honderdtweeënveertigduizend euro); 4° andere steden en gemeenten dan die vermeld in 1°, 2° en 3° : 115.000 euro (honderdvijftienduizend euro).".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 27 mei 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^