Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juni 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, is de heer Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één j Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, is de hee(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041552
pub.
05/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019040749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale dienst voor Duitse Vertalingen sluiten, is de heer Madou Ch., vrederechter van het kanton Izegem, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2020 Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, is de heer Woestyn J., vrederechter van het vijfde kanton Gent, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2020.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 3 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042404 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019015290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.112.176,88 euro aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Diamant type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015286 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019042353 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme sluiten, is de heer Van Passel M., rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2020.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042701 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 17/01/2020 numac 2019031102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2020 (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is de heer Lenaerts L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2019042903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 15/05/2020 numac 2020040940 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019206010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, § 5, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is de heer Allegaert M., ondervoorzitter, onderzoeksrechter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020020025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen sluiten, is de aanwijzing van de heer Desterbeck F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn met ingang van 16 juni 2020 en eindigend op 30 september 2020 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 5 januari 2020, - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Lannie E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2020. - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Huygebaert D., ondervoorzitter, beslagrechter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2020.

Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2020, die in werking treden op 30 juni 2020 's avonds: - is aan de heer Marneffe F., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Geukens H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tongeren.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten6, dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is aan Mevr. Vandenhoute M., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 25/02/2020 numac 2020200524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoemingvan raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is aan de heer Van Eeghem S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2020, die in werking treden op 30 juni 2020 's avonds: - is de heer Van Camp B., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is Mevr. Adams D., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is Mevr. Vanrobays B., vrederechter van het eerste kanton Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten1, is de aanwijzing van de heer Van den Branden B., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 juni 2020.

Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2020, - is de aanwijzing van Mevr. Heitz N., substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 juni 2020. - is de aanwijzing van Mevr. Titelion H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2020.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten4, is de aanwijzing van de heer Vanaudenhoven J., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 juni 2020.

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten0, dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is de heer Lambert G., vrederechter van het tweede kanton Anderlecht, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 maart 2020, is de aanwijzing tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2020, van: ? Mevr. Coenen H., ? Mevr. Janseghers C. ? Mevr. Reubrecht C., raadsheren in dit hof.

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten0, is de aanwijzing van de heer Van Nieuwenhove W., substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 juni 2020.

Bij koninklijk besluit van 6 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten2, is de aanwijzing van de heer Xhonneux R., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 juli 2020.

Bij koninklijke besluiten van 7 april 2020, - is de aanwijzing tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 juni 2020, van: ? Mevr. Ledure F., ? de heer Stoquart B., ? Mevr. Colin B. ? Mevr. Pilette L., ? Mevr. Ruchard F., substituten-procureur des Konings bij dit parket. de heer Tilliet P., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij dit parket - is de aanwijzing tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 juni 2020, van: ? Mevr. Carlier F., ? Mevr. Culot M., ? Mevr. Franco N., ? Mevr. Vanhufflen V., substituten-procureur des Konings bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 9 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten7, dat in werking treedt op 30 juni 2020 `s avonds, is de heer Palumbo M., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020010385 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020040954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020040961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 06/07/2021 numac 2021042349 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring. - Duitse vertaling sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Lonfils P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2020.

Bij koninklijk besluit van 30 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020010388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting sluiten, is de aanwijzing van de heer de Theux de Meylandt et Montjardin V., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 juni 2020.

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten3, dat uitwerking heeft op 31 januari 2020 `s avonds, is de heer Colin S., vrederechter van het kanton La Louvière, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten5, dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is Mevr. Taminiaux L., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014260 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2019-2020 en tot opheffing van de synthese eindproef van de master in de openbare en militaire administratie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1 en § 12, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019041914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten5, is Mevr. Morelli E., licentiaat in de rechten, juriste, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Waals-Brabant.

Bij koninklijke besluiten van 19 mei 2020, is, op hun verzoek, ontslag verleend uit hun ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Halle, aan: ? Mevr. Juliens Ch. ? Mevr. Pil M..

Het is hen vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020015022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021097 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de managementfunctie van directeur netwerkbeheer -en controle bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde sluiten, dat in werking treedt vanaf heden, is aan Mevr. Fabré M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Aalst.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020015022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021097 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de managementfunctie van directeur netwerkbeheer -en controle bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde sluiten, is Mevr. Dumarey M., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/)

^