Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 april 2020
gepubliceerd op 06 mei 2020

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020040961
pub.
06/05/2020
prom.
24/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/24/2020040961/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, artikel 11;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 april 2020;

Overwegende dat op de sectie 24 - FOD Sociale Zekerheid; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en 44 - POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie van de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het Coronavirus COVID-19;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet en een vereffeningskrediet van 251.252.050 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL

BIJLAGE

Wettelijke artikels Wettelijke artikels

Activiteiten Activiteiten

Basisallocaties - Allocations de base

Vastleggings- kredieten (in euro) - Crédits d'engagement (en euros)

Vereffenings- kredieten (in euro) Crédits de liquidation (en euros)

Departementen - Départements

Afdelingen Divisions

Programma's Programmes

Sectie 24 : FOD Sociale Zekerheid - Section 24 : SPF Sécurité Sociale

24

58

4

6

42.60.02

400.000

400.000

Totaal - Total

400.000

400.000

Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu -

Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

25

52

2

3

12.11.02

250.000.000

250.000.000

Totaal - Total

250.000.000

250.000.000

Sectie 44: POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie -

Section 44: SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

44

55

1

1

33.00.33

652.050

652.050

44

55

1

1

43.52.43

200.000

200.000

Totaal - Total

852.050

852.050

TOTAAL - TOTALE

251.252.050

251.252.050


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL

^