Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 november 2019
gepubliceerd op 12 november 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019015290
pub.
12/11/2019
prom.
03/11/2019
ELI
eli/besluit/2019/11/03/2019015290/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, artikel 33;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XI.229, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2017, en XI.318/7, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht inzake privékopie type wet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik;

Overwegende dat krachtens artikel XI.318/7, vijfde lid, van het Wetboek van economisch recht, de Koning, volgens de voorwaarden en de nadere regels die Hij vaststelt, een beheersvennootschap die representatief is voor alle beheersvennootschappen en collectieve beheerorganisaties die in België de in artikel XI.318/7, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, bedoelde vergoeding beheren, ermee belast de inning en verdeling van deze vergoeding te verzekeren;

Overwegende dat de vennootschap belast met de inning en de verdeling van de vergoeding van de uitgevers voor het kopiëren voor eigen gebruik van hun uitgaven representatief moet zijn voor alle beheersvennootschappen en collectieve beheerorganisaties die in België de in artikel XI.318/7, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, bedoelde vergoeding beheren;

Overwegende dat de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auvibel", met ondernemingsnummer 0453.673.453, zich kandidaat heeft gesteld voor deze aanwijzing;

Overwegende dat de vennootschap Auvibel de exploitatie, de administratie en het beheer, in de ruimste zin, voor zichzelf en voor haar vennoten van de zogenaamde rechten voor de privékopie, tot doel heeft;

Overwegende dat de vennootschap Auvibel verscheidene beheersvennootschappen van uitgevers verenigt;

Overwegende dat de vennootschap Auvibel beschikt over de nodige structuur voor het innen, beheren en verdelen van de in artikel XI.318/7, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht bedoelde vergoeding;

Overwegende dat het vanuit wetgevingstechnisch oogpunt en met het oog op een betere leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie, aangewezen is, enerzijds, om in één enkel besluit de aanduiding op te nemen van de representatieve beheersvennootschap die ermee belast wordt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te verzorgen, zowel op grond van artikel XI.229, vijfde lid, van het Wetboek van economisch recht, als op grond van artikel XI.318/7, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, en, anderzijds, om de verwijzingen naar de desbetreffende bepalingen van het genoemde Wetboek te actualiseren;

Overwegende dat dit besluit evenwel niet moet beschouwd worden als een nieuwe aanduiding voor wat betreft de vergoeding van de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten, aangezien de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auvibel" reeds bij voormeld koninklijk besluit van 21 januari 1997 ermee belast werd de vergoeding van de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten voor de reproductie voor eigen gebruik van hun werken en prestaties te innen en te verdelen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wordt artikel 1 vervangen als volgt: "

Artikel 1.De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auvibel", met ondernemingsnummer 0453.673.453, wordt ermee belast de in de artikelen XI.229, eerste lid en XI.318/7, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht bedoelde vergoeding van de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten voor de reproductie voor eigen gebruik van hun werken en prestaties, en vergoeding van de uitgevers voor de reproductie voor eigen gebruik van hun uitgaven, te innen en te verdelen.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

^