Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 november 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019014993 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2816 van 29 augustus 2019: Het Militair Ereteken van 1**** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende militair op **** MARINE kwartiermeester-chef van het reservekader Van der **** ****. Het Militair Ereteken van (...) type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019015032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019015255 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "****" te **** **** koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019015290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik type koninklijk besluit prom. 28/08/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019015298 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 28/09/2000 pub. 12/11/2019 numac 2019042248 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor producten die uit derde landen worden ingevoerd. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/10/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019042367 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019205051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de opheffing van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019030983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2018 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019205176 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven in het kader van de subsidies toegekend door de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek inzake landbouwberoepsopleiding en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019204488 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2019 van 26 september 2019 Rolnummer 6854 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 8 en 9 van de wet van 11 augustus 2017 « houdende diverse bepalingen inzake gezondheid », ingesteld door de vzw « A Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019204821 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2019 van 19 maart 2019 Rolnummers 6844, 6845, 6849, 6850 en 6851 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 35septies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren t Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019042379 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Procedure van aanwijzing van een externe operator als elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens 6 november 2019 - De ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het Het besluit van het Verenigd College van 6 juni 2019 tot oprichting van het elektronische uitwissel(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019205225 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de directe gasleidingen

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0429.151.754 GIGI intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 21/10/2019(...) type lijst prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** analisten (niveau ****2) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - ****: ****19156 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2019. De lijst van geslaagden, (...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 22/07/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019015118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest tot aanpassing van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 1 juli 2019 tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Waalse Gewest

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019015234 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van het kanton Ath-Lessines zullen vanaf 12 november 2019 gevestigd zijn op het volgend adres : Place des Capucins 1, 3ème étage 7800 ATH

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019042295 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 oktober 2019 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van Canada uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****, ****, **** en ****.

document

type document prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerder in gebied en stadsplanning (niveau A) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19007 Deze selectie werd afgesloten op 23 ok(...) Er zijn 29 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019015285 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2019: Met ingang van 1 okt(...) De heer PICONE, Carmelo, bij de buiten diensten; De heer CLEMENT, Kevin, bij de buiten diensten.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt Mevr. Sofie VAN EETVEL Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Workplace Strategist (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19253 Deze selectie werd afgesloten op 23/10/2019. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Functioneel analisten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19146 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205280 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Gemachtigde experten voor de gegevensbescherming (m/v/x) (niveau A2) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB19041 Solliciteren kan tot 26/11/2019 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/11/2019 numac 2019205289 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analist/Beheerders servers (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19319 Solliciteren kan tot 25/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^